Agenda Duurzaamheid Amsterdam

141215 Agenda duurzaamheid Amsterdam_foto

Het Amsterdamse college bespreekt 7 januari 2015 haar Agenda duurzaamheid. Mede gericht op het realiseren van een circulaire economie met nieuwe vormen van productie, distributie en consumptie. In 2015 – 2016 wordt ingezet op het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden, bijbehorende rollen en de keuze voor een aantal innovatietrajecten. Tevens ligt er voor de komende periode een forse ambitie om huishoudelijk afval meer te gaan scheiden. Het college wil deze belangrijke stappen zetten door Innovatie, onderzoek en circulaire bedrijvigheid te stimuleren en meer grondstoffen en materialen terug te winnen, met als subdoel: 65 procent van huishoudelijk afval scheiden in 2020.

Het visiedocument van juni 2014: ‘de circulaire metropool’ is een belangrijke pijler onder deze agenda. Met het boek ‘Kringlopen in beeld’ wordt vervolgens concreet aangegeven welke kringlopen aandacht krijgen, hoe ze lopen en welke omvang ze hebben. De slotbeschouwing is interessant te delen. Naast de inhoudelijk richting wordt hiermee ook richting aan het proces gegeven van de beoogde transitie:
– Van globaal naar lokaal
– Van lineair naar circulair
– Van centrale productie naar decentrale bronnen
– Rol van de actoren – Minder gemeente meer bewoners
– Synergie en overlap tussen de kringlopen

Een beschouwing die treffend is voor de identiteit en aanpak van Cirkelstad. Een vruchtbare bodem om Cirkelstad ook in Amsterdam een vaste plek te geven.

< Een nieuwe website, Cirkelstadblad en academie! | Werkspoorkwartier Utrecht als circulaire hub?! >