Aftrap Cirkelstad Arnhem Nijmegen

Na enkele maanden van voorbereiding kwamen op woensdag 6 juli 2016 maar liefst 26 enthousiaste genodigden bijeen voor de aftrap van Cirkelstad Arnhem Nijmegen. De deelnemers waren afkomstig uit bijna alle schakels van de bouwketen.

arnhem

Aanwezig waren ingenieursbureaus, sloopbedrijven, wooncorporaties, vastgoed- beheerders, advies- & architectenbureaus, gebiedsontwikkelaars, gemeenten, afvalverwerkers, kennisinstellingen en last but not least grote landelijke bouwondernemingen. Verder hebben diverse overheidsbestuurders in Arnhem en Nijmegen aangegeven, dat ze Cirkelstad Arnhem Nijmegen moreel steunen en indien nodig zullen faciliteren. Ongeveer 20 partijen waren verhinderd maar hebben toegezegd de volgende keer heel graag te willen aanschuiven.

Alle aanwezigen waren er zich zeer van bewust, dat er ook in de regio Arnhem Nijmegen nog een wereld te winnen valt als het gaat om het verduurzamen van de bouw en het sluiten van de ketens. Het feit, dat we nog maar aan het begin van een transitie staan en veel bedrijven en overheden nog worstelen hoe ze dat moeten aanpakken gaf aanleiding tot geanimeerde discussies. Het is juist hierom, dat Cirkelstad Arnhem Nijmegen is gestart. Zo kan speci eke kennis en ervaring uit het landelijke Cirkelstad initiatief in deze regio worden ingebracht, kunnen de juiste partijen met elkaar kunnen verbonden waardoor er nieuwe samenwerkingsverbanden in de keten worden gecreëerd die op andere business modellen zijn gestoeld. Dit alles zal leiden tot de realisatie van concrete projecten die bovendien bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie.

In navolging van Cirkelstad Utrecht, waar onlangs met 40 partijen een Green deal Cirkelstad is gesloten, willen de beide spinners Maarten Barckhof (Synerco Communicatie) en Ron van Wijk (GFSC Consultants and Engineers) nu toewerken naar het tekenen van een Green Deal Cirkelstad Arnhem Nijmegen. De streefdatum hierbij is eind 2016. In de tussentijd zal worden gewerkt aan het benoemen van concrete projecten. Hiertoe zijn tijdens de bijeenkomst al de eerste voorstellen gedaan, zoals bewonersprojecten in de stad waarbij door samen te werken en te delen waarde wordt gecreëerd, het circulair maken van nieuwbouwwijken en zelfs het realiseren van een hele woongemeenschap volgens de principes van de circulaire economie. Diverse deelnemers hebben aangegeven dat zij in hun netwerk op zoek zullen gaan naar nog meer projecten die kunnen worden ingebracht. 

Aansluiten?

Maarten mail
Ron mail

< Deze moet je gelezen hebben | Tweede leven ‘The Fundamentals’ >