Het Nieuwe Normaal (HNN)

Het Nieuwe Normaal wordt een nieuwe, gedragen ‘norm’ met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgeving. Die nieuwe ‘norm’ wordt bepaald op basis van praktijkprojecten. De onderwerpen uit het raamwerk vormen tevens de basis voor een eenduidige taal op het gebied van circulair bouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het Nieuwe Normaal wordt in 2023 gelanceerd. Op dit moment verkennen we door middel van projectevaluaties welke prestaties er mogelijk zijn. Daarom zijn we op zoek naar meer projectevaluaties. Ook jij kan je project hiervoor aanmelden!

MELD JE PROJECT AAN

Direct naar

HNN 0.3

Verdieping en tools

De Cirkelstad Academie is alleen toegankelijk voor partners.

Doe mee

Of lees hier meer over Het Nieuwe Normaal

Introductievideo Het Nieuwe Normaal


Veelgestelde vragen over het Nieuwe Normaal

Wat is nu Het Nieuwe Normaal, en wat is Samen Versnellen?

Samen versnellen is het programma waaruit de norm Het Nieuwe Normaal gaat ontstaan. Het Nieuwe Normaal heeft een vlucht genomen waardoor we op zoek zijn naar projectevaluaties en het ondertekenen van het convenant in 2023. 

Het Nieuwe Normaal komt voort uit het programma Samen Versnellen van Cirkelstad, in dit programma werken opdrachtgevers en opdrachtnemers samen om in 2023 het convenant ‘Circulair bouwen: het nieuwe normaal’ te omarmen.

Wat is het verschil tussen de conceptversies en de norm?

Het convenant ‘Circulair bouwen: Het nieuwe normaal’ wordt getekend door de partijen en iedereen die aan wil sluiten in 2023. Tot die tijd verschijnt jaarlijks de conceptversie van Het nieuwe normaal. Deze conceptversie is bedoeld om in een bredere kring bekendheid te creëren en te toetsen of er draagvlak voor bestaat. Zie het als een ‘continue marktdialoog’, we toetsen continue de markt op wat daar behaald kan worden en begeleiden de dialoog tussen opdrachtgevende- en opdrachtnemende partijen. Hierdoor kan het convenant in 2023 met vertrouwen getekend worden.

De verschillende conceptversies zullen niet ‘compleet’ zijn. Elke nieuwe conceptversie bevat weer meer onderdelen die ingevuld zijn op basis van meer praktijkervaringen (de evaluaties). In 2020 verschijnt versie 0.1, in 2021 versie 0.2 en in 2022 versie 0.3. Op basis van 100+ audits verschijnt de definitieve versie in 2023. Hier kun je de meest recente conceptversies downloaden.

Ik kan wel wat hulp gebruiken om Het Nieuwe Normaal te behalen in mijn project

In de Cirkelstad Academie vind je de toolbox met concrete handvatten om te presteren op de gestelde prestaties in het Nieuwe Normaal. Twintig tools zijn ingedeeld aan de hand van de fases van een bouwproces. Elke tool heeft een relatie met een of meerdere van de aspecten van het Nieuwe Normaal. Per tool wordt duidelijk wat het doel is van de tool, wat ervoor nodig is om succesvol gebruik te maken van de tool, de werkwijze om het doel (vaststellen, sturen en/of meten) te behalen en de output/resultaten die de tool geeft. Daarnaast wordt er per tool omschreven of een opdrachtgever of opdrachtnemer de tool in kan zetten voor het vaststellen, meten of sturen van prestaties uit het Nieuwe Normaal. De toolbox bevat in totaal twintig tools en kun je vinden in de academie.

Waarom zou ik mijn project laten evalueren?

De waarde van een projectevaluatie zit hem in het weten waar je concreet verbeterslagen kunt maken, zodat je ook gericht op zoek kan gaan naar partijen om je daarbij te helpen. De kracht van Cirkelstad zit in het verbinden van partijen uit de hele keten en het uitwisselen van kennis tussen de verschillende initiatieven.

Het Nieuwe Normaal biedt een minimale grens aan voor circulair bouwen. De gehele bouwsector zal daaraan moeten voldoen. Bovenop de minimale grens ligt het excellente niveau. Per project kun je kijken of je op bepaalde thema’s een hogere ambitie wil. Misschien is dit wenselijk vanuit de opdrachtgever of is dit juist een kans om je als opdrachtnemer te onderscheiden in de markt.

Is jouw project klaar voor evaluatie? Check het hier.

Meld je project hier aan!

Elk project is toch anders? Hoe werken die evaluaties nu precies?

Met de projectevaluaties wordt voor verschillende projecten op een uniforme wijze de mate van circulariteit gemeten. Tegelijkertijd moeten we ons ervan bewust zijn dat voor ieder project een unieke uitgangssituatie en context van toepassing is, en dat er bij het ene project soms meer mogelijk is dan bij het andere. Bij nieuwbouw kunnen bijvoorbeeld de installaties volledig nieuw worden ontworpen terwijl bij een circulaire renovatie slechts ten dele vervanging en verbetering kan worden gerealiseerd. Bovendien kunnen door verschillende welstandeisen budgetten uiteenlopen. Doordat naast het invullen van deze audit ook ruimte is voor een persoonlijk gesprek kunnen we dergelijke project-specifieke omstandigheden meenemen in de interpretatie van het eindresultaat. Het doel is ten slotte niet zozeer om heel uiteenlopende projecten één op één te vergelijken, maar om voor ieder project kansen en barrières voor circulaire bouw in kaart te brengen en van elkaar te leren.

Op welke indicatoren kan ik scoren?

Het Nieuwe Normaal is constant in ontwikkeling, met de verschillende oplevermomenten werken we toe naar een convenant in 2023. Circulair bouwen bestaat niet uit één thema of is te scoren met één cijfer. Binnen de gebouwde omgeving maken we onderscheid tussen de domeinen ‘Gebouw’, Gebied (Gebouwen en Openbare ruimte)’ en ‘Infra’. Het Nieuwe Normaal is geclusterd aan de hand van 9 indicatoren: 

  1. Omgang restmateriaal (sloop) 
  2. Omgang restmateriaal (bouw) 
  3. Milieu-impact (MPG)
  4. Materiaalgebruik
  5. Hergebruikpotentie
  6. Construction Stored Carbon
  7. Losmaakbaarheid
  8. Indelingsflexibiliteit
  9. Toxiciteit
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is kpi_los-icoon.png

Deze 9 indicatoren krijgen een waarde als minimale ondergrens en een excellente waarde. Op al deze indicatoren heb je afzonderlijk te scoren om aan te tonen dat je circulair bouwen hebt doorgevoerd op een project. Zie het als een ‘tienkamp’, je mag pas meedoen als je je op de afzonderlijke sporten hebt gekwalificeerd.  

Hoe werkt de evaluatietool?

In de online module wordt op 5 thema’s uitgevraagd: Materiaal, Energie, Water, Sociaal en Management. Ieder thema kent kwalitatieve en kwantitatieve vragen die door de deelnemer worden ingevuld. De evaluatietool helpt je om per thema de scores in te vullen en deze met bijbehorende validatie methoden te onderbouwen. Tijdens het validatie gesprek met de auditor bieden deze vragen en indicatoren de mogelijkheid om het om de circulaire prestaties van projecten en kansen en barrières voor circulaire bouw in kaart te brengen.  Je kan hem wel invullen, maar eerst moet je project aangemeld zijn voor evaluatie, en dat doe je hier.

Wie zijn de projectevaluatoren?

Tessa Verhulst – Alba Concepts | Gebouw

Sybren Bosch – Copper8 | Gebied + Gebouw + Infra

Noor Huitema – Copper8 | Gebied + Gebouw + Infra

Gerard Roemers – Metabolic | Gebied + Gebouw + Infra

Bas Roelofs – Witteveen+Bos | Infra

Meer informatie

Wil je meer weten over Het Nieuwe Normaal en de bijbehorende documenten en tools? Lees dan verder.