Het Nieuwe Normaal (HNN)

Een nieuwe, gedragen standaard met haalbare én ambitieuze prestaties op circulair bouwen.

Het Nieuwe Normaal helpt je op verschillende manieren om de circulaire ambitie van je project of je organisatie te concretiseren. Het kan als uitgangspunt dienen om te visie op te stellen, of juist handvatten bieden voor projectleiders om circulariteit te borgen in projecten.

Met Het Nieuwe Normaal (HNN) maken we werk van één taal voor circulair bouwen. Wel zo makkelijk voor zowel de opdrachtgevende partijen als de opdrachtnemende partijen als we weten wat we willen uitvragen, hoe we dat doen en wat we dan ook opleveren. Met het Nieuwe Normaal geven we een standaard aan voor wat er al haalbaar is, terwijl je daar zelf wellicht nog niet van bewust bent. Is jouw project klaar voor evaluatie? Check het hier.

GEEF JE PROJECT OP OM TE EVALUEREN

Direct naar

Lees meer

Op zoek naar meer achtergrondinformatie? Lees hier meer over Het Nieuwe Normaal. Of bekijk onderstaande introductievideo.

Aan de slag

Zelf met Het Nieuwe Normaal aan de slag kan op 3 manieren:

1. Gebruik HNN-thema’s om ambities te bepalen.

2. Vraag prestaties uit in projecten o.b.v. de indicatoren.

3. Lever projecten aan voor evaluaties.

Introductievideo Het Nieuwe Normaal (0.3)


Veelgestelde vragen over het Nieuwe Normaal

Waarom zou ik mijn project laten evalueren?

Met Het Nieuwe Normaal (HNN) maken we werk van één taal voor circulair bouwen. Wel zo makkelijk voor zowel de opdrachtgevende partijen als de opdrachtnemende partijen als we weten wat we willen uitvragen, hoe we dat doen en wat we dan ook opleveren. Om tot die taal te komen nemen we continue projectevaluaties af. Niet om te be- of veroordelen maar juist om vanuit de praktijk te komen tot een raamwerk, die daarmee operationeel uitvoerbaar blijft, en gebaseerd is op kennis en tools die er al zijn.

De evaluatie helpt jou spiegelen waar je nu staat met circulariteit. Je komt er achter wat je wel hebt meegenomen, wat je niet hebt meegenomen en krijgt tips mee van de evaluator hoe je dat een volgende keer zou kunnen doen. De kracht van Cirkelstad zit in het verbinden van partijen uit de hele keten en het uitwisselen van kennis tussen de verschillende initiatieven.


Met het deelnemen aan de projectevaluaties help je jouw organisatie om te bepalen wat er op volgende projecten wel of niet meegenomen kan worden, en moet gaan worden om te voldoen aan jullie eigen circulariteitsdoelstellingen. De waarde van een projectevaluatie zit hem in het weten waar je concreet verbeterslagen kunt maken, zodat je ook gericht op zoek kan gaan naar partijen om je daarbij te helpen.


Met het deelnemen aan de projectevaluaties help je de bouwsector ontwikkelen. Alle projectevaluaties tezamen bepalen namelijk welke indicatoren daadwerkelijk in het raamwerk komen én met welk prestatieniveau.

Meld je project hier aan!

Hoe kom ik in aanmerking voor een gratis evaluatie?
 • De losse evaluatie is (tijdelijk) gratis voor partners van Cirkelstad en de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Bekijk hier wat een partnerschap je nog meer kan bieden of neem vrijblijvend contact op met de spinner in jouw regio.
 • Een gratis evaluatie kan uitgebreid worden met een leertraject (wat betekenen de inzichten voor mijn organisatie en bedrijfsvoering?). Meerkosten daarvan worden in overleg bepaald en zijn volledig afhankelijk van jullie behoeften. Neem gerust contact op als je daar over door wilt praten.
 • Stel je je data ter beschikking voor 10 of meer projecten, dan zoeken we daar een inhouse oplossing voor.
 • Wil je je projectevaluatie uitbesteden (een HNN bureau achterhaalt de data voor je), dat kan. Hierbij zullen de kosten variëren, afhankelijk van hoeveel data je zelf al beschikbaar hebt. Neem gerust contact op bij interesse.
Hoe verloopt het proces?
 1. Controleer of je project voldoet aan de voorwaarden via de volgende checklist.
 2. Vind je collega bereid (de projectleider van het betreffende project) om deel te nemen aan de evaluatie.
 3. Je meldt je project aan via het volgende formulier.
 4. Cirkelstad zal dan contact opnemen met je collega met de vraag:
  1. De standaard vragenlijst in te vullen (duurt zo’n 3 uur)
  2. Het online evaluatiemoment in te plannen
 5. Na afloop krijg je het gespreksverslag (pdf met alle vragen en gevalideerde antwoorden)
Elk project is toch anders? Hoe werken die evaluaties nu precies?

Met de projectevaluaties wordt voor verschillende projecten op een uniforme wijze de mate van circulariteit gemeten. Tegelijkertijd moeten we ons ervan bewust zijn dat voor ieder project een unieke uitgangssituatie en context van toepassing is, en dat er bij het ene project soms meer mogelijk is dan bij het andere. Bij nieuwbouw kunnen bijvoorbeeld de installaties volledig nieuw worden ontworpen terwijl bij een circulaire renovatie slechts ten dele vervanging en verbetering kan worden gerealiseerd. Bovendien kunnen door verschillende welstandeisen budgetten uiteenlopen. Doordat naast het invullen van deze audit ook ruimte is voor een persoonlijk gesprek kunnen we dergelijke project-specifieke omstandigheden meenemen in de interpretatie van het eindresultaat. Het doel is ten slotte niet zozeer om heel uiteenlopende projecten één op één te vergelijken, maar om voor ieder project kansen en barrières voor circulaire bouw in kaart te brengen en van elkaar te leren.

Op welke indicatoren kan ik scoren?

Circulair bouwen bestaat niet uit één thema of is te scoren met één cijfer. Binnen de gebouwde omgeving maken we onderscheid tussen de domeinen ‘Gebouw’, ‘Gebied’ en ‘Infra’. Het Nieuwe Normaal is geclusterd aan de hand van een aantal indicatoren, die verschillen per domein. Deze zijn met beknopte omschrijving terug te vinden in de leidraden. 

Deze indicatoren krijgen een waarde (prestatie-eis) als minimale ondergrens. De gehele bouwsector zal daaraan moeten gaan voldoen. Op basis van beschikbare data maken hierin onderscheid tussen standaard, indicatie en begrip. Op al deze indicatoren heb je afzonderlijk te scoren om aan te tonen dat je circulair bouwen hebt doorgevoerd op een project. Zie het als een ‘tienkamp’, je mag pas meedoen als je je op de afzonderlijke sporten hebt gekwalificeerd. Bovenop de minimale grens ligt het excellente niveau. Per project kun je kijken of op thema’s een hogere ambitie wenselijk is. Wenselijk vanuit de opdrachtgever of als kans voor een opdrachtnemer om je te onderscheiden in de markt. Je kan niet op alle indicitoren tegelijk hoog scoren: kies één of twee focus-indicatoren uit.

De projectevaluatie heeft de volgende zes clusters aan indicatoren:

Materialen

 • Circulair materiaal
 • Circulair ontwerp
 • Milieu-impact
 • Giftige materialen

Energie

 • Energievraag beperken
 • Gebruik duurzame energie
 • Uitwisseling en opslag van energie

Water

 • Watervraag beperken
 • Gebruik regen- en grijswater

Stikstof [nieuw]

Sociaal

 • Werkgelegenheid
 • SROI

Management

 • Proces
 • Financieel
 • Juridisch
Wat is het verschil tussen de tussenversies en de standaard?

Het convenant ‘Circulair bouwen: Het nieuwe normaal’ wordt getekend door de partijen en iedereen die aan wil sluiten in 2023. Tot die tijd verschijnt meerdere tussenversies van Het nieuwe normaal. Deze tussenversies zijn bedoeld om in een bredere kring bekendheid te creëren en te toetsen of er draagvlak voor bestaat. Zie het als een ‘continue marktdialoog’, we toetsen continue de markt op wat daar behaald kan worden en begeleiden de dialoog tussen opdrachtgevende- en opdrachtnemende partijen. Hierdoor kan het convenant in 2023 met vertrouwen getekend worden.

De verschillende tussenversies zullen niet ‘compleet’ zijn. Elke nieuwe versie bevat weer meer onderdelen die ingevuld zijn op basis van meer praktijkervaringen (de evaluaties). In 2020 verschijnt versie 0.1, in 2021 versie 0.2 en in 2022 versie 0.3. Op basis van 100+ evaluaties verschijnt de definitieve versie in 2023.

Hoe verhoudt Het Nieuwe Normaal zich tot het Samen Versnellen programma?

Het Nieuwe Normaal komt voort uit het programma Samen Versnellen van Cirkelstad, in dit programma werken zes grote opdrachtgevende en 6 grote opdrachtnemende partijen samen om in 2023 het convenant ‘Circulair bouwen: het nieuwe normaal’ te omarmen. Het Nieuwe Normaal heeft een vlucht genomen waardoor we op zoek zijn naar meer projectevaluaties (voor een gevalideerde standaard) en meer partijen om het convenant in 2023 mee te ondertekenen.

Hoe kan ik Het Nieuwe Normaal implementeren in mijn organisatie of project?

In de Cirkelstad Academie vind je de toolbox met concrete handvatten om te presteren op de gestelde prestaties in het Nieuwe Normaal. Twintig tools zijn ingedeeld aan de hand van de fases van een bouwproces. Elke tool heeft een relatie met een of meerdere van de aspecten van het Nieuwe Normaal. Per tool wordt duidelijk wat het doel is van de tool, wat ervoor nodig is om succesvol gebruik te maken van de tool, de werkwijze om het doel (vaststellen, sturen en/of meten) te behalen en de resultaten die de tool geeft. Daarnaast wordt er per tool omschreven of een opdrachtgever of opdrachtnemer de tool in kan zetten voor het vaststellen, meten of sturen van prestaties uit Het Nieuwe Normaal.

Hoe werkt de evaluatietool?

In de online module wordt op 6 thema’s uitgevraagd, zie vorige vraag. Ieder thema kent kwalitatieve en kwantitatieve vragen die door de deelnemer worden ingevuld. De evaluatietool helpt je om per thema de scores in te vullen en deze met bijbehorende validatie methoden te onderbouwen. Van belang, zo komen we aan onze referenties. Wellicht nog veel belangrijker is het gesprek dat ontstaat op basis van de projectevaluatie. Waar heb je al wel en waar heb je nog niet over nagedacht? Ook deze ervaringen delen we om te versnellen. Hoewel lastig bij een integraal thema zoals circulariteit, maar ook hier is afbakening noodzakelijk. De vragen en indicatoren bieden de mogelijkheid om de circulaire prestaties van projecten én kansen en barrières voor circulaire bouw (binnen je eigen organisatie) in kaart te brengen.

Meld eerst je project aan voor evaluatie voordat je begint met het invullen van de evaluatietool.

Welke bureaus kunnen mij ondersteunen bij een projectevaluatie?

De projectevaluaties worden uitgevoerd door een select aantal bureaus die het opleidingstraject tot HNN evaluator hebben doorlopen. De door Cirkelstad geaccrediteerde bureaus en evaluatoren zijn:

Alba Concepts | Gebouw

 • Tessa Verhulst
 • Yael Ben Basat

Copper 8 | Gebied + Gebouw + Infra

 • Noor Huitema
 • Sybren Bosch
 • Moja Reus

Metabolic | Gebied + Gebouw + Infra

 • Gerard Roemers
 • Sam van Hooff
 • Toni Kuhlmann

Witteveen+Bos | Infra

 • Bas Roelofs

De volgende bureaus doorlopen momenteel een opleidingstraject:

 • Volantis
 • Over Morgen
 • Draaijer & partners
 • Merosch
 • Brink
 • Buro Boot
 • Antea Group
 • C-creators

Meedoen?

1. Gebruik HNN-thema’s om ambities te bepalen. Ben je nog in de beginfase van je project, en wil je met circulariteit aan de slag? Gebruik dan de thema’s van Het Nieuwe Normaal om je ambities te bepalen, bijvoorbeeld in je ontwerpteam of in de voorbereiding van een aanbesteding. Op die manier creëren we een meer eenduidige taal rondom ‘circulair bouwen’. 

2. Vraag prestaties uit in projecten op basis van de indicatoren van HNN, om te zorgen dat meer partijen hiermee gaan werken. Maak gebruik van de indicatoren en bijbehorende meetmethodoeken: kies een focus én vertaal deze naar jouw project. HNN 0.4/0.5 leent zich niet om 1-op-1 te gebruiken in een uitvraag.

3. Lever projecten aan voor evaluaties. Wil je met jouw projecten bijdragen aan het bepalen van Het Nieuwe Normaal? Lever dan een of enkele projecten aan om een evaluatie te doen. Daarmee creëren we meer bewijslast voor de nieuwe norm en halen we meer inzichten op over de Versnellers van circulair bouwen. Is jouw project klaar voor evaluatie? Check het hier.

Meld je project aan voor evaluatie

Meer informatie

Wil je meer weten over Het Nieuwe Normaal en de bijbehorende documenten en tools? Lees dan verder.