7. Centrale Sturing

Om meters te maken binnen circulair en inclusief bouwen is het cruciaal om met elkaar dezelfde taal te spreken. De circulaire (bouw)economie vraagt om een nieuw economisch model, welke rol heeft centrale sturing daarin? Binnen dit thema geven we een beknopt antwoord op een systematische barrière uit ons netwerk. Benieuwd waar deze thema’s op gebaseerd zijn? Dat kun je hier lezen.

Wat kunnen we doen aan deze barrières? Zijn ze al goed in beeld? Zijn er ‘eigenaren’ actief die ook daadwerkelijk verandering willen en kunnen doorzetten?


Systeemvraag

Hoe kan centrale sturing bijdragen aan de circulaire transitie?

Met een centrale sturing op de transitie zou het zo veel sneller gaan. Sneller omdat we kunnen opereren vanuit één definitie, eenduidige kpi’s en aanpak. Nu is Nederland als een open economie georganiseerd, dus centrale sturing op een traditionele wijze zal het niet worden. De match krijg je met netwerksturing*. Dat gaat over het bouwen van een (regionale) coalities van partners, die allemaal een specifieke functie in het netwerk vervullen en worden afgestemd door transitiemakelaars. Door conventioneel, openbaar bestuur aan te vullen met deze nieuwe vorm van bestuur, ontstaat het beste van twee werelden. Netwerksturing versterkt de positieve krachten in de samenleving en vergroot het draagvlak voor een circulaire economie.

Dit is grotendeels natuurlijk een beleidsmatige verandering, die helaas niet in onze eigen handen ligt. Wat we wél kunnen doen is de politiek bewust maken van de voordelen en essentie van een integrale aanpak. Dat doen we bijvoorbeeld door onderdeel uit te maken van toonaangevende instanties met als doel het maken van nationale werkafspraken of bijdragen aan het wegnemen van knelpunten binnen Nederland. Cirkelstad is zo ook georganiseerd.

Relevante initiatieven

TransitieTeam Circulaire Bouweconomie

De Circulaire Bouweconomie is een samenwerking van overheid en markt die werkt in opdracht van het kabinet aan 100% circulair bouwen in 2050. Verscheidene knelpunten staan de ontwikkeling naar circulair bouwen echter in de weg. Zo is er nog onvoldoende vraag en aanbod, zijn financiers huiverig voor de risico’s van innovaties en zijn nieuw beleid en aanpassing van de wet- en regelgeving nodig om barrières weg te nemen en circulariteit te stimuleren. Deze knelpunten zijn in het Uitvoeringsprogramma vertaald in vier speerpunten en 10 actiepunten.

City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Nederland heeft hoge circulaire- en klimaatambities, en een enorme woningbouwopgave voor zich liggen. Onze ambitie is om van de bouw een drijvende kracht te maken voor de circulaire economie. Deze City Deal wil laten zien dat het grootschalig circulair en conceptueel bouwen van woningen niet ten koste gaat en mag gaan van snelheid en betaalbaarheid. Zo bouwen we met een minimale milieu-impact, CO2-emissie en stikstofuitstoot, zowel nu als in de toekomst. Daarmee ontstaat een waardevolle gebouwvoorraad, waarin de waarde van componenten, onderdelen en materialen zo lang mogelijk behouden blijft. Hoe circulair bouwen in te vullen is, kun je hier lezen.

Regieraad Platform CB’23

Cirkelstad maakt onderdeel uit van de regieraad van Platform CB’23. Platform CB’23 wil bouw-breed partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. Het streven is om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen. Alleen door de krachten te bundelen kunnen we de transitie naar een circulaire bouweconomie werkelijk realiseren! Daarom verbindt Platform CB’23 bouw-breed alle initiatieven, pilots en kennis rondom circulair bouwen met elkaar.

Meer weten?

Vragen, nieuwe inzichten of wil je graag het gesprek aangaan? Laat het ons weten: