Het concept

Onze grondstoffenvoorraad is eindig en het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt loopt op. Twee belangrijke vraagstukken waar we als samenleving antwoord op zullen moeten geven. Cirkelstad biedt een zakelijke oplossingsrichting voor partijen die actief zijn in de sectoren van wonen, beheren en bouwen.

Geen afval

De gebouwde omgeving zien we als een enorme mijn. Vol met materialen die niet op de afvalberg hoeven te verdwijnen, omdat ze van waarde blijven door bij onderhoud, renovatie of sloop de materialen terug te brengen in kringloop. Wat geld oplevert. De industrie maakt nieuwe producten voor een gelijke toepassing.

De tuinbouwkassen zijn geschikt gemaakt als kantine
Groenkleed. De wijk Heijplaat blijft groen.

Grofweg zien wij drie stromen in de gebouwde omgeving. Ten eerste analyseren we de stad op alle mogelijke fysieke producten die 1 op 1 van waarde kunnen zijn in andere/nieuwe gebouwen. Dit loopt van lampen, deuren tot aan hele gevelwanden.

Ten tweede brengen we het groen van de stad in beeld. Al het groen kan mobiel gemaakt worden en op die locaties geplaatst worden in de stad ten behoeve van de leefbaarheid, het creëert ontmoetingsplaatsen en verbindt mensen in het beheer. Ten derde kunnen alle andere materialen verwerkt worden tot grondstof voor nieuwe producten voor een gelijke toepassing.

Geen uitval

Een stad zit vol met talenten. Er ontstaat echter een pool aan uitvallers omdat “werkgevend Nederland” deze talenten nog niet ontdekt heeft. Wanneer we in een wijk actief zijn, hebben we oog voor ieders talent en zetten in op ontwikkeling. Dat levert een hogere betrokkenheid op in de wijk, daar wordt ons werk beter van en levert een goede maatschappelijke businesscase op.

Grofweg betrekken we op drie manieren de talenten uit de stad. Ten eerste begeleiden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar leer/werkplekken bij de partners. Aandacht gaat uit naar het zoeken en ontwikkelen van iemands eigen kracht en hem of haar opleiden voor het inhoudelijke werk.

Ten tweede faciliteren wij mensen die met hun talent willen ondernemen, een initiatief willen ontplooien voor en door andere wijkbewoners. Ten derde kan het zo zijn dat om inspiratie gevraagd wordt van bewoners. Zij kunnen ideeën aanreiken over de gewenste ontwerpen van buitenruimtes, de architectuur van de gebouwen of juist de inrichting van gebouwen.

Initiatief en bemensing van de kringloopwinkel
Initiatief en inrichting van de Huiskamer