172impact

Angela van Nordennen

Om de transitie naar een circulaire economie waar te maken zal iedere schakel in de keten moeten bewegen. Bewegen naar nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingen en een andere mindset. Mijn ambitie is het aanjagen van deze beweging en mensen enthousiast maken voor de kansen en noodzaak van een circulaire economie.

In mijn projecten staat pragmatisch denken centraal. Een stip op de horizon, maar ook concreet maken wat dit vandaag betekent voor het denken en doen van de mensen. Wat gaan zij anders doen en wat levert het op. Klein beginnen en van daaruit een bredere beweging op gang brengen.

Cirkelstad helpt circulaire vraagstukken breder op te pakken en verbindingen te leggen die leiden tot nieuwe bewegingen. Daar sluit ik mij graag bij aan!

ABN AMRO Bank

Petran van Heel - Sectorbanker Bouw

Publiek en Privaat maken samen de cirkel rond – De transitie naar een circulaire economie versnellen, dat is de opgave en ons doel waar wij elke dag aan bijdragen. Dat doen we niet alleen, circulaire economie is een belangrijke pijler in de strategie van ABN AMRO. Als actionleader bied ik ondersteuning aan de pioniers van de circulaire economie en sta open voor financieringen aan bedrijven en instellingen, ook waar het gaat om nieuwe businessmodellen. Ik doe dit binnen de sector Bouw, Infra en Vastgoed (privaat).

Wij geloven erin dat Publiek en Privaat (zie partner Eric Zwaart) samen de beweging van lineair naar circulair moeten maken. We kunnen de cirkel sluiten met grondstofrotondes en matchmaking op voorspelbare reststromen, met innovatie en nieuwe vormen van financieren. Pionieren is hard werken, maar ook het leukste deel. De sleutelwoorden die ons aanspreken zijn krachtenbundeling, innovatie, kennisdelen en daadkracht.  Dit hebben we zelf ook ervaren bij de realisatie van ons circulaire paviljoen Circl (html naar www.circl.nl). De kennis die we opdoen delen we graag. Bij ABN AMRO spreken we daarom over een right-to-copy. Met ons partnership met Cirkelstad brengen wij graag onze kennis en netwerken in. De individuele én de gebundelde kennis. Laten we samen bouwen aan circulair!

Eric schrijft met grote regelmaat over de circulaire economie en de trends en ontwikkelingen in de sector. Zie https://insights.abnamro.nl/sector/bouw/

AMS

Arjan van Timmeren - Wetenschappelijk directeur

The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions is een nieuw Amsterdams topinstituut gericht op stedelijke innovatie. Het betreft een gezamenlijk initiatief van TU Delft, Wageningen RU (University and Research Center) en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) met een groot aantal bedrijven zoals Shell, IBM, Schiphol en TNO. AMS verricht vanuit een multidisciplinaire aanpak onderzoek doen naar deze vraagstukken, oplossingen ontwikkelen en implementeren. Talent wordt opgeleid, aangetrokken en behouden voor Amsterdam.

Centraal staat Amsterdam als ‘living lab’, de stad als experimenteerruimte. Door gegevens te verzamelen over de stromen van de stad, zoals verkeer, energie, voedsel, mensen, afval en klimaat, kunnen passende innovatieve oplossingen ontworpen worden en in de stad worden toegepast en geëvalueerd. De ontwikkelde kennis en toepassingen kunnen vervolgens over de hele wereld geëxporteerd worden. Cirkelstad helpt om de vragen uit de praktijk expliciet te krijgen, en onderzoeksresultaten weer toe te passen.

Antea Group

Lukas Pepping - Adviesgroepmanager Contracten

Antea Group is een internationaal advies- en ingenieursbureau; gespecialiseerd in full-service oplossingen op het gebied van milieu, infrastructuur, stedenbouw en water. Door strategisch denken, multidisciplinaire perspectieven en technische expertise te combineren, kunnen we uitdagingen van klanten meer dan alleen effectief oplossen: we leveren duurzame resultaten voor een betere toekomst.

Antea Group wil bijdragen aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie versnellen. Wij werken aan projecten en in deze projecten willen wij een onomkeerbare beweging in gang zetten. Door in alle projecten die we doen aandacht voor deze transitie te hebben, komt de beweging op gang. En zoals iedere reis, begint ook deze bij de eerste stap. Wij geloven dat mensen hierbij het verschil kunnen maken. Bewustwording, lef en ondernemerschap zijn hierbij van belang en als bedrijf stimuleren we dit iedere dag weer bij onze medewerkers, bij onze opdrachtgevers en bij andere betrokkenen van onze projecten.

En vanzelfsprekend kunnen we dit niet alleen. Ik ben dan ook erg enthousiast dat zoveel partijen gebundelde energie in dit thema stoppen binnen Cirkelstad. Dit toont voor mij aan dat deze beweging echt onomkeerbaar is.

BPD

Patrick Joosen - Regiodirecteur Zuid-West

BPD (Bouwfonds Property Development) wil vooroplopen met duurzame en circulaire gebiedsontwikkeling. Voor ons gaat duurzame gebiedsontwikkeling naast milieu over sociale, ruimtelijke en economische waarde. People, planet en prosperity zijn voor ons daarom het logische vertrekpunt om wijken te ontwikkelen waar mensen zich thuis voelen, nu en in de toekomst. Onze duurzaamheidsstrategie is gebouwd op vier pijlers: energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid. Daar kunnen wij als grootste gebiedsontwikkelaar van Nederland het grootste verschil maken, zowel op het niveau van de woning, de wijk als de regio.

In onze projecten is (her)gebruiken van grondstoffen en beperken van afvalstromen een belangrijke ambitie. Juist bij de bouw van nieuwe woningen en de inrichting van gebieden kunnen we het verschil maken voor een circulaire toekomst. Ons doel is dat al onze projecten stuk voor stuk bóven de wettelijke norm scoren en dat we vooruitstrevend en aanjagend zijn in projecten.

Dit vraagt per gebied en context om een logische vertaling van de circulaire ambities en het oplossen van verschillende (lineaire) uitdagingen. De uitdagingen die hiermee gepaard gaan, willen we met de partners van Cirkelstad omzetten in kansen, gericht op het behalen van concrete resultaten. Ook in Cirkelstad willen wij voortdurend in verbinding staan tot partners om gezamenlijk werk te maken van onze (gezamenlijke) missie. Want samenwerking is voor circulaire gebiedsontwikkeling cruciaal!

Building Changes

Floor van der Kemp - Projectleider

Vanuit de ervaring om vastgoed projecten te realiseren heb ik de laatste jaren veel meer een initiërende rol gehad bij de aanpak van integrale gebiedsontwikkeling. Juist door de integrale ontwikkeling is het inzicht ontstaan om met en vanuit de bewoners in een gebied de ontwikkeling vorm te geven. Waarbij voor mij duurzaamheid en innovatie belangrijke pijlers zijn. Maar vooral het verbinden van meerdere partijen, waardoor kansen en ideeën ontstaan, die bij de traditionele werkwijze niet boven water komen. Mijn kwaliteit is de juiste partijen aan elkaar verbinden, zodat er voor een ieder een meerwaarde ontstaat. Tevens is mijn passie om in de wijken de werkzaamheden uit te voeren met en door de bewoners in de wijk. En juist de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Of de werkzaamheden als een leer- werkproject uit te voeren. Hierdoor worden bewoners weer trots op hun woonomgeving.

Buro BOOT

Kees Boot - Directeur

BOOT zit midden in het gébruik- en hergebruik van materialen – en grondstoffen. Wij passen grondstoffen en materialen toe in onze ontwerpen voor infrastructuur en buitenruimte. Tegelijkertijd zijn wij door projectmanagement voor ontmanteling van gebouwen betrokken bij het vrijkomen van grote hoeveelheden materialen en grondstoffen.

Doordat wij dagelijks getuige zijn van de eindeloze hoeveelheden herbruikbare materialen die verdwijnen in het stort- verbrandings- en recyclingcircuit, zijn wij er des te meer van overtuigd dat het anders moet, maar ook anders kán. Onze ambitie is om zoveel mogelijk gebouwen, gebouwdelen, materialen en grondstoffen die vrijkomen op een zo hoog mogelijk circulair niveau her te bestemmen of opnieuw te gebruiken.

Dáarom hebben wij het initiatief genomen voor Insert. Met Insert nemen we samen met de branche verantwoordelijkheid om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen te beperken tot 50% van het huidige gebruik.

Cirkelstad is hét platform waar alle lijnen bij elkaar komen en waar wij partners ontmoeten die vanuit de weerbarstige praktijk van alledag ook bezig zijn met circulaire initiatieven.  Samen delen we kennis om de droomstad “zonder uitval en zonder afval” te realiseren.

buroBois

Suzanne Nagtegaal - Architect

buroBois is in 2010 opgericht door architect Suzanne Nagtegaal. Het Arnhemse buro zet mooie dromen om in goede ontwerpen.

Dit doen we met het oog op de toekomst. Gebouwen gaan langer mee als ze bewust zijn vormgegeven.

De duurzaamheid van een gebouw wordt mede bepaald door hoe het is opgebouwd, welke materialen er zijn gebuikt, die materialen haalt buroBois liefst van dichtbij.

Het doel is het realiseren van gezonde gebouwen waarin de mens en zijn belevingswereld centraal staan.

buroBois zoekt altijd naar de meest duurzame oplossing, we onderzoeken hoe we de reeds gebouwde omgeving kunnen hergebruiken, zoals in het paviljoen wat we bouwden voor studio Omstand te Arnhem en in het ontwerp (nog niet gerealiseerd) van paviljoen Rijnwijk.

buroBois benadert Circulariteit dus vanuit wat al gebouwd is.

Cirkelstad is voor mij een motivator om door te pakken en goede ideeën om te zettten in concrete plannen.

C-creators

Wouter van Twillert - Programmamanager

Het Bouwprogramma voor de Metropoolregio Amsterdam is een initiatief van Cirkelstad, EIB, TNO en C-creators. Samen bouwen we aan grote circulaire iconische projecten. Het heeft de volgende uitgangspunten en ambities: opschaling staat centraal, bestaande en nieuwe kennis is collectief, we verhogen de circulaire lat in elk project en we verbinden relevante organisaties in ons netwerk.

De komende jaren willen we bijdragen aan een onomkeerbare beweging in de bouwsector, zowel aan opdrachtgevende als opdrachtnemende kant. Door deze beweging worden andere typen gebouwen gebouwd en wordt op een nieuwe manier naar gebiedsontwikkeling gekeken. Steden zijn of worden dan ‘futureproof’ en mensen wonen en werken prettig in de MRA.

Per stad gaan we met lokale organisaties aan de slag en stellen we onze rol vast. Het gaat namelijk niet alleen over het ‘gewoon’ aan de slag gaan, maar zeker ook om het activeren en inspireren van organisaties die niet weten waar ze moeten beginnen, het belonen van circulaire ondernemers met meer omzet, kennisopbouw over hoe het écht moet en het verbinden van koplopers met partijen die de eerste stappen willen zetten. Er is niet een one-size fits all-aanpak; dat maakt dit werk zo uitdagend en tegelijkertijd zo boeiend.

Cirkelstad heeft de afgelopen jaren aangetoond aanpakken in de genen te hebben. Concreet aan de slag is het motto en dat past perfect bij C-creators.

Circular Landscapes

Pieter Veen - Landschapsarchitect

Circular Landscapes zet zich in voor een meer circulaire voedselvoorziening. Hier is nog veel duurzaamheidswinst te halen, want voeding draagt voor een kwart bij aan de totale CO2-uitstoot per huishouden. Omdat de meeste consumenten in de stad wonen, begint de verandering hier.

Als landschapsarchitect ben ik vooral geïnteresseerd in ruimtelijke kansen. Bijvoorbeeld om productie en consumptie dichter bij elkaar te brengen. Of om nieuwe distributiemodellen op te zetten. Stadslandbouw is inmiddels een bekend verschijnsel, maar een schaalsprong is nodig om tot een duurzaam stedelijk voedselsysteem te komen. Deze complexe planningsopgave vraagt om aansprekende ontwerpen en haalbare business cases. Daar werk ik aan, samen met overheden, kennisinstellingen en initiatiefnemers.

Zo wil ik voedselbeleving een grotere plaats geven in onze dagelijkse leefomgeving. Dat vergroot de bewustwording, en maakt de stad mooier en groener. Met minder afval en minder uitval.

Cirkellab B.V.

Thirza Monster - Mede-eigenaar

Onze missie is het aanjagen én waarmaken van circulaire, regionale economie. “Kansen omzetten in oplossingen”, dat is onze aanpak. Daarvoor onderzoeken, adviseren, begeleiden en initiëren we businesscases rond: grondstoffenefficiency en -hergebruik, duurzame energie en duurzame inzet van mensen.

Daarbij is onze markt in beginsel iedere overheid, bedrijf of instelling die deel uitmaakt van een (regionale) economie en/of de circulaire, regionale economie wil stimuleren en tot uitvoering wil brengen waar dan ook in Nederland. Omdat de Drechtsteden onze thuisbasis vormen, gaan we in deze regio echter een stapje verder. Hier is onze ambitie om in 10 jaar aan 100 circulaire oplossingen bij te dragen die leiden tot 1000 extra banen.

Dit sluit erg goed aan bij het concept Cirkelstad ‘geen afval, geen uitval’. Daarom hebben wij – als initiatiefnemer en regiospinner – bewust de keuze gemaakt onder de vlag van Cirkelstad in de Drechtsteden in de bouw te opereren. “Wij zien enorm de meerwaarde van gebundelde krachten, kennis en netwerk waarbij je gezamenlijk aan de slag gaat met concrete projecten!”

Copper8

Noor Huitema - Partner

Een bijdrage leveren aan duurzame doorbraken – dat is waar Copper8 voor staat. Het realiseren van vooraanstaande duurzame concepten vraagt om een andere manier van werken, een andere manier van samenwerken, en een andere manier van rekenen.

“Wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je ver komen, ga dan samen.”

De concurrentiekracht van organisaties wordt steeds vaker gemeten aan zowel financiële als maatschappelijke prestaties. Het realiseren van vooraanstaande resultaten op het gebied van duurzaamheid brengt vaak afhankelijkheden met zich mee. Samenwerking tussen schakels in ketens is vaak de essentie die tot dergelijke doorbraken kan leiden.

In Cirkelstad is het mogelijk om met die schakels in de keten in een open gesprek te komen, te blijven en verder te komen.

 

Noor is een van de leden van de Raad van Toezicht. Een interview met Noor verscheen eerder in het Stadsblad.

De Groene Jongens

Jonas Kolenberg - Adviseur

De Groene Jongens richt zich op het verduurzamen van de gebouwde omgeving, invulling aan de transitie naar een circulair economie is hier een van de uitgangspunten van. Deze transitie impliceert een compleet nieuwe benadering tot vastgoedontwikkeling,  ontwerp, exploitatie, financiering- en verdienmodellen. Deze aspecten neemt De Groene Jongens al in grote mate mee in technische ontwerpen, rapportages en overige advieswerkzaamheden, maar ook wij staan het begin van deze ontwikkeling. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat circulair bouwen afhankelijk is van integrale samenwerkingsverbanden tussen partijen met dezelfde visie en ambitie. Binnen Cirkelstad willen we met deze partijen gaan werken aan circulaire (ge)bouw-concepten om zo de transitie naar een duurzame en circulaire gebouwde omgeving te realiseren.

deltaWonen

Martijn van Dijk - Trainee Vastgoed & Circulaire economie

Als woningcorporatie hebben wij bezit in Zwolle, Kampen en Oldebroek. Als wij geen maatregelen nemen om van de lineaire (bouw)economie een circulaire (bouw)economie te maken gaan wij dit in de toekomst terugzien in grondstoffenschaarste en afvaloverschotten. Dit werkt uitputting en vervuiling van de aarde in de hand. Daarnaast leidt het tot prijsstijgingen van de schaarse grondstoffen wat van invloed is op betaalbaarheid van onze sociale huurwoningen.

Wij kunnen als opdrachtgever van bouwprojecten hierop sturen door samen met andere partijen te innoveren op het gebied van circulair bouwen. Dit kunnen wij niet alleen dus zoeken wij partners die met ons meedenken om zodoende de materialenkringlopen in de bouwsector te sluiten. Deze partners vinden wij bij Cirkelstad.

DGBC

Edwin van Noort - Projectmanager

De Dutch Green Building Council (DGBC) is de grootste netwerkorganisatie in Nederland op het gebied van duurzaam bouwen. Het is onze missie om door de gebouwde omgeving te verduurzamen een grote bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire economie waarin het prettig en gezond is om te wonen en te werken. Daarbij ondersteunen we de branche in het aanjagen en het toepassen van innovatieve oplossingen.

De opgaves van Cirkelstad passen perfect bij de missie van DGBC. Daarom zetten we graag onze kennis en ervaring in voor Cirkelstad, met name op het gebied van het meetbaar maken van duurzaamheid. Verder willen we onze bijdrage leveren bij het stimuleren van de lokale initiatieven van Cirkelstad.

DoepelStrijkers

Duzan Doepel - Principal Architect

Doepel emigreerde in 1996 naar Nederland om als project architect voor MVRDV te gaan werken. Gedurende een periode van zes jaar werkte hij aan een breed scala van gerealiseerde gebouwen. Een lange-termijn interesse in duurzaamheid leidde hem naar het Nederlands Instituut voor Ruimtelijk Onderzoek in 2002. Sinds 2003 is hij een onafhankelijk zelfstandige en combineert onderzoek en ontwerp op de architectonische en stedelijke schaal in zijn dagelijkse praktijk.

Cirkelstad is een platform waar partijen bijeenkomen en gericht de (ontwerp) inzichten in de praktijk kunnen toepassen. Impact realiseren. De realisatie van het Re Use House is daar een voorbeeld van.

Donker Design

Marcel Janssen - Manager

Graag nemen we als Donkergroen landelijk onze rol in het circulair vormgeven, realiseren en beheren van buitenruimtes. Daarnaast zijn we specialist in het creëren van groene, circulaire en gezonde binnenruimtes. Vanuit onze duurzame en circulaire visie zijn we in staat om samen met onze opdrachtgevers en partners prachtige 100% circulaire en klimaat adaptieve projecten te realiseren. Een mooi voorbeeld hiervan is CIRCL van ABN-AMRO in Amsterdam Zuidas waarvoor in 2018 ook de ELCA Trend Award werd toegekend. Een internationale prijs voor een toonaangevend duurzaam groenproject.

Onze betrokkenheid en samenwerkingen met sociale werkbedrijven maakt onze circulaire visie en gedachte compleet en ook realistisch uitvoerbaar.

Samenwerking met de juiste partners en opdrachtgevers is een belangrijke voorwaarde om de circulaire keten gesloten te krijgen binnen onze integrale projecten. Cirkelstad zien wij als een platform waar deze samenwerkingen en verbindingen mogelijk worden gemaakt.

Dura Vermeer

Rutger Sypkens

Ambities Waarmaken. De behoefte aan vernieuwing en verschillende soorten vastgoedconcepten wordt steeds groter. Publiek en private ondernemers zijn veelal op zoek naar flexibele, duurzame en circulaire gebouwen met een dynamische beleving. Wij zijn als antwoord hierop een standaard logistiek (digitaal) bouwproces aan het formuleren samen met onze ketenpartners.

Wij zetten daarbij sterk in op innovatie en creativiteit en nieuwe contractvormen. Werken met geïntegreerde contractvormen vraagt om een brede mind set en zorgt ons inziens voor een betere en transparantere samenwerking en minder faalkosten. Het zorgt voor het terugdringen van onze impact op natuurlijke grondstoffen in de gehele keten. In het logistieke proces bevorderen wij hergebruik en het beperken van afval.

Cirkelstad helpt onszelf te toetsen en onze ambities te verleggen en waar te maken!

Rutger is voorzitter van de Raad van Toezicht. Een interview met Rutger verscheen eerder in het Stadsblad.

Duurzz – het groene bouwburo

Miranda van Dongen

Duurzz verduurzaamt bestaande en monumentale bouwwerken

Duurzz B.V. – Het groene bouwburo is een allround bouwkundig ingenieursbureau. Wij werken samen met opdrachtgevers als particulieren, bedrijven, aannemers, stichtingen, zorginstellingen en VVE’s om een totaalconcept aan te kunnen bieden bij het verduurzamen, duurzaam onderhouden, verbouwen en vernieuwen van hun vraagstuk.

Verduurzaming en daarmee circulariteit zien wij terug komen in alle processen van het bouwen. Wij staan ervoor om in een zo vroeg mogelijk stadium onze bijdrage te kunnen leveren om het huidige bestaande vastgoed mee te laten nemen in de energie- en circulaire transitie die gaande is voor de generatie na ons. Cirkelstad betekent daarin een invulling van de ontbrekende link door in contact te komen en te blijven innoveren met circulaire partners. Om zo nog dichter bij de transitie te blijven die om ons heen gaande is en om opdrachtgevers nog beter te ondersteunen. Met onze product- en proceskennis zien wij kansen om een wederzijdse bijdrage te kunnen leveren in de circulaire economie.

Onder andere mag Duurzz B.V. haar bijdrage leveren om een monumentaal pand aan de Honingerdijk te Rotterdam te verduurzamen, materialen zoveel mogelijk her te gebruiken en het qua comfort klaar te maken voor de toekomstige eigenaar. Hiermee maken wij een begin aan de vele gemeentelijke en rijksmonumentale panden die klaar gemaakt dienen worden voor de toekomst.

EKOTEX Wandafwerking BV

Victor Franke - Directeur

EKOTEX levert circulaire verf-en behangsystemen, die gezond en veilig zijn en CO2-neurtraal.

Wij zijn partner geworden om samen met Cirkelstad de ambitie in Nederland waar te maken om alleen nog circulaire producten en materialen te gebruiken bij bouwprojecten.

Wat ik mooi vind aan Cirkelstad is dat zij zich richten op de gemeentelijke overheid. Zij proberen op gebied van circulariteit in de bouw structuur aan te brengen en zo het proces te versnellen. Daarnaast focussen ze zich ook op andere zaken dan alleen energie. Energie is uiteraard belangrijk, maar gezondheid en welbevinden ook. Ze steken het zo in, dat de hele keten in actie moet komen.

Ik word geïnspireerd door wat er vandaag de dag allemaal gebeurt op circulair vlak. De betrokkenheid van partijen, dat alle lagen van de bevolking meedoen, van schilders tot staatssecretarissen, dat geeft heel veel energie. Alles komt voor mij samen in de Sustainable Development Goals. Dat is wat ik wil uitdragen en wat de wereld uiteindelijk mooier zal maken.”

Finch Buildings

Jurrian Knijtijzer - Founder

Jurrian Knijtijzer heeft Finch Buildings opgericht in 2014 vanuit het circulaire gedachtegoed. Finch Buildings heeft een bouwsysteem ontwikkeld waarmee permanente gebouwen op een zo duurzaam mogelijke wijze kunnen worden gebouwd en geëxploiteerd. Hierdoor kan snel, milieuvriendelijk, gezond en efficiënt gebouwd worden voor elke doelgroep, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit. De gebouwen van Finch Buildings zijn zowel in ontwerp als in functie circulair. Door gebruik te maken van massief hout als constructiemateriaal, zijn Finch Buildings CO2-vrij. Finch plant 5 bomen terug voor elke 3 bomen die worden gebruikt voor de productie.

Met Finch Buildings streven we naar een systeemverandering in de bouw- en vastgoedsector, waarbij gebouwen onderdeel zijn van de oplossing voor het klimaatprobleem. Met de gebouwen van Finch Buildings kunnen we nú al voldoen aan de klimaateisen voor 2050.

Door ons aan te sluiten bij Cirkelstad willen we een nóg groter netwerk kennis laten maken met de oplossingen naar een duurzaam gebouwde toekomst. We hopen naast het delen van informatie ook te kunnen leren van andere bedrijfstakken. De circulaire economie is een challenge die we gezamenlijk moeten aanpakken.

Flux Partners

Michel Verlaan - Partner en Algemeen Directeur

Flux Partners streeft altijd naar het hoogst haalbare. We zijn een resultaatgericht adviesbureau binnen de GWW en energiesector, met de diensten Procurement, Tendermanagement, Projectmanagement en Organisatieontwikkeling.

Een van onze kernwaarden is vooroplopen door ontwikkeling. Dit uit zich zowel intern als in onze projecten. We stimuleren en ondersteunen klanten bij het invulling geven aan de drie grote trends; de klimaattransitie, de transitie naar een circulaire economie en digitalisering. Een eerste stap hiervoor is het her-evalueren van het inkoopproces. Hoe bereik je samen de beste resultaten?

Door onze ervaring bij publieke en private partijen signaleren wij kansen en gebruiken dit om de transities te versnellen. De grootste uitdaging is nu opschaling in de hele keten.

Wij denken dat Cirkelstad een belangrijke rol speelt in deze opschaling door het creëren van een netwerk van koplopers met een voorbeeldfunctie, maar ook door het verbinden van lokale partijen. Zo zetten we samen een stap verder.

Gemeente Amsterdam

Marieke van Doorninck - Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid

Amsterdam  werkt aan de bevordering van de circulaire economie door kringlopen te sluiten, zonder afval en zonder uitval.  Omdat een groot deel van de grondstof­stromen  in Amsterdam gerelateerd is aan bouw en sloop ligt de focus van Amsterdam op de woningbouw en utiliteitsbouw. De gemeente gaat deze stromen samen met de bouwsector circulair maken. De gemeente richt zich als  belangrijke opdrachtgevers ook op de Grond-weg/ en waterbouw. Dat maakt de kans op meters maken groter.

Ook met het sociaal domein wordt samengewerkt. Daarbij gaat de aandacht uit naar het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; voor uitkeringsgerechtigden in het algemeen, maar ook voor jongeren in de vorm van leerwerkplekken.

Het credo voor Amsterdam is om de komende jaren projecten uit te voeren met koplopers die de Green Deal gaan ondertekenen. Om zo te verkennen wat mogelijk is en zo doende circulair bouwen tot gemeengoed te maken.

Gemeente Utrecht

Lot van Hooijdonk - Wethouder

 

Als snelst groeiende stad van Nederland heeft Utrecht de ambitie een gezonde stad te zijn en te blijven. Een circulaire economie maakt daar deel van uit. Een cirkelstad is duurzaam, toekomstbestendig, creëert werkgelegenheid en put de aarde niet uit. In een stad waar zoveel gebouwd wordt, gaat onze aandacht in de eerste plaats uit naar de bouwsector. Een mooi voorbeeld daarvan is de transformatie van de Knoopkazerne aan de Croeselaan tot een modern kantoor. Bij het gedeeltelijke slopen en strippen van deze kazerne is het uitgangspunt om zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken. Ook investeert de gemeente Utrecht in het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering, afvalinzameling en inkoop. We verheugen ons op de samenwerking en de inspiratie die Cirkelstad biedt om de circulaire economie met inwoners en bedrijfsleven verder te brengen.

Heijmans

Eelke Stellingwerf - Regiomanager

Heijmans wil een gezonde leefomgeving vormgeven. Door te ontwikkelen, te bouwen, in stand te houden en te verbinden. Kortom: door te maken. We kijken goed om ons heen en verbinden de maatschappelijke uitdagingen met de behoefte van bewoners, consumenten en weggebruikers. Zo bouwt Heijmans aan de contouren van morgen en tekenen we samen de toekomst.

Door de verbintenis met Cirkelstad Apeldoorn willen wij samenwerking op regionaal niveau bevorderen en onze processen intern verbeteren. Dit zodat wij binnen het beheer en onderhoud, zowel bouwkundig als installatietechnisch, geen afval en geen uitval meer hebben. Hiervoor wordt bij ons in 2020 een geheel nieuw afvalmanagement plan geïmplementeerd waarbij actief met bedrijven in de regio wordt samengewerkt en het uitgangspunt is om materiaal opnieuw te gebruiken.

Heijmans Apeldoorn is partner geworden van Cirkelstad omdat wij inzien dat het gebruik van nieuwe materialen en middelen eindig is en dat wij een belangrijke rol hierin hebben.

Vanuit ons werkveld moeten wij in staat zijn om een belangrijke bijdrage leveren aan onze leefomgeving door beter en slimmer gebruik van mensen, materialen en middelen.

Het Stille Verzet

Jeroen Besteman - Akoestisch adviseur

Mijn naam is Jeroen Besteman en een van de leden van Het Stille Verzet. ADHD-er, lichtelijk neurotisch, vakidioot en energiek.

Het Stille Verzet. Een beetje dwars en enorme fans van de stilte. Wij maken met een 10-tal experts in Zuidland in een loods van 800 m2 fantastische duurzame-, circulaire-akoestische oplossingen.

We hebben tevens een coöperatief vehikel www.waardevol.com. Hier maken we businessmodellen van afval naar een eindproduct. Met een aantal partners ontwerpen en berekenen eerst het verdienmodel en dan gaan we aan de slag.

Het levensvatbaar maken of ‘belangrijk’ zijn in een veranderende wereld is voor ons erg belangrijk. Als hetgeen je doet geen verschil maakt kan je het maar beter niet doen, dat is ons motto.

De grondstoffen die we gebruiken zijn goed voor mens en planeet want dat drijft ons. De wereld schoner en mooier achterlaten dan hoe je hem aantrof. Het is zo simpel en o zo moeilijk.

Inbo

Aron Bogers - Architect partner

In de huidige tijd gaat architectuur over zo veel meer dan alleen een gebouw en de vormgeving van materiaal op zich. Wat is de toegevoegde waarde van dat wat we maken? Welke problemen lossen we er mee op? Hoe kunnen we goed gedrag stimuleren bij de eindgebruiker? Het terugdringen van de milieu-impact en de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken horen bij de opgaven. Kortom, de huidige tijd vraagt om anders denken en een vernieuwde aanpak.

Inbo wil circulair ontwerpen en bouwen naar een hoger plan tillen. Wij kijken naar het totale productieproces en zoeken samen met anderen naar een vanzelfsprekende nieuwe realiteit, waarin slimme duurzame oplossingen en esthetiek hand in hand gaan, waarin kringlopen worden gesloten. Hierbij betrekken we ook de eindgebruiker actief in het proces, zodat er communities kunnen ontstaan en het resultaat wordt geoptimaliseerd.

Cirkelstad faciliteert de dialoog. Hier krijgt de circulaire economie betekenis, gelijkgestemden kunnen de krachten bundelen en samen zorgen voor de vooruitgang die nodig is.

 

Aron is een van de leden van de Raad van Toezicht. Een interview met Aron verscheen eerder in het Stadsblad.

Irma van Brummelen

Directeur Magis

Magis staat voor het activeren en ontwikkelen van talenten en mogelijkheden bij mensen. We streven ernaar dat mensen plezier in hun werk hebben. Wij doen dit vanuit lokale kleinschalige oplossingen en door levering van producten en diensten met een toegevoegde waarde.

Wij willen mensen faciliteren om vanuit hun eigen kracht een bijdrage te leveren, zodat het persoonlijk welbevinden stijgt. Wij geloven dat prettig werk als vanzelf de stimulans is en een hogere economische bijdrage oplevert.

Lokaal is alles er al. Wij verbinden wat nog niet verbonden is aan onze dienstverlening, lossen sociale vraagstukken op in verbinding met mensen die deze vraagstukken ‘leven’; dit levert andere oplossingen dan wij alleen kunnen verzinnen.

In Cirkelstad staan wij continue in verbinding tot werkgevers om gezamenlijk werk te maken van onze (gezamenlijke) missie!

JP van Eesteren

Marco Peppel - Directeur Engineering

Als er één sector in Nederland is waar duurzaamheid op de agenda moet staan, is het wel de bouwsector. J.P. van Eesteren gaat die verantwoordelijkheid niet uit de weg. Onze ambitie is niet voor niets ‘Gebouwen slimmer maken’. Door van initiatief- tot onderhoudsfase vernieuwende oplossingen aan te dragen. En door al in het ontwerp rekening te houden met een eventuele functieverandering van zo’n gebouw. Voor ons is het de toekomst van de bouw. Slim bouwen is daarbij voor ons vanzelfsprekend óók duurzaam bouwen. Hoe we dat doen heeft alles te maken met techniek, methodes, maar bovenal met mensen. Het betekent innoveren. Slim nadenken. Gezondheid en veiligheid van de omgeving, gebruikers en makers van gebouwen staan hierbij voorop. We zijn ervan overtuigd dat onze gezonde toekomst gebouwd wordt met de grondstoffen die we vroeger nog als afval zagen. Geen afval, geen uitval, daar staan we voor. Vandaar dat wij met trots de Green Deal Cirkelstad hebben ondertekend.

Kaj van Leeuwen

UX strategy, research & design

Sinds 2010 help ik als freelance user experience (UX) specialist organisaties bij het creëren van (digitale) producten en diensten die goed werken, begrijpelijk zijn en als het even kan eenvoudig.

In de kern betekent dat, dat ik ze help om door de ogen van hun klant te kijken, of soms van de klant van die klant. Dit doe ik bijvoorbeeld door mogelijkheden te exploreren en verkennend onderzoek op te zetten of door bestaande producten met klanten te evalueren. Vaak worden de bevindingen uitgewerkt in een visualisatie van kansen en pijnpunten in de customer journey of de bedrijfsprocessen.

Met deze informatie kunnen organisaties bijvoorbeeld inspelen op de doelen, verwachtingen en behoeften van klanten en hun dienstverlening verbeteren. Dit soort inzichten gebruik ik vervolgens om bestaande en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die mensen écht willen gebruiken. Stap voor stap.

Naast zelf als ontwerper aan het werk te zijn, voel ik me net zo comfortabel in het begeleiden van een design team. Structureel werken aan de bijdrage die design aan de strategie en operatie in een organisatie kan leveren. Haast vanzelfsprekend werk ik bij voorkeur samen met organisaties die mensen, duurzaamheid en innovatie centraal stellen. Cirkelstad is dus een omgeving waar ik me erg op mijn gemak voel.

Als een van de oprichters van Cirkelstad richt ik mij binnen het platform op het service design: de wijze waarop de inhoud aan partners wordt gepresenteerd. Heb je een idee of suggestie? Laat je horen, dan kunnen we het samen stap voor stap verbeteren.

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Pieter Snelder - Managing Director Benelux

De circulaire economie is booming, maar de weg omhoog kent vele stappen. Kingspan weet – net als alle bouwpartijen – nog niet waar het eindigt met de circulariteit in de bouw. Wij grijpen daarom alle kansen aan om duurzame groei te maximaliseren.

Het beste voorbeeld van Kingspan’s streven naar duurzaamheid is onze belofte om in 2020 een Net-Zero Energy bedrijf te realiseren. In 2020 is de productieketen van Kingspan volledig energieneutraal en zijn onze producten op basis van minder materiaal steeds beter herbruikbaar. En dat terwijl de (thermische) prestaties toenemen, net als de service richting eindgebruikers en montagepartijen.

Een ander voorbeeld is ons Ocean Plastic Clean-up programma. Daarvoor partneren we met EcoAlf Foundation, om actief bij te dragen aan het verwijderen van 150 ton plastic per jaar uit de Middelandse Zee. Door deelname aan dit programma committeert Kingspan zich aan het recyclen van 500 miljoen plastic flessen in 2023, onder meer uit het EcoAlf programma. Het plastic wordt gerecycled tot grondstof van Kingspan isolatiekernen.

Wij werken vanaf de inkoop van grondstoffen tot de levering van onze eindproducten samen met leveranciers die dezelfde toewijding hebben op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Daarnaast zijn wij als partner nauw betrokken bij verschillende organisaties en allianties die nodig zijn voor de uitbouw van de circulaire economie. Ook het netwerk van Cirkelstad is daar een mooi voorbeeld van.

Madaster Foundation

Pablo van den Bosch - Board Member

Madaster is het internationale online register voor informatie over materialen en producten toegepast in de gebouwde omgeving. Het is onze missie een circulaire economie te faciliteren waar afval kan worden geëlimineerd. Op het Madaster Platform kunnen eigenaren, gebruikers, ontwerpers, bouwers en andere betrokken digitale gebouwinformatie uploaden en beheren. Dit wordt gestructureerd in gebouwdossiers, waarmee ook circulaire en financiële waarden kunnen worden vastgesteld. Binnen de grenzen van privacy en security stelt Madaster de informatie over materialen en producten beschikbaar voor de realisatie van circulaire gebouwen en het bijeen brengen van vraag naar en aanbod van gebruikte materialen.

Het platform staat onder toezicht van een onafhankelijke Foundation die de transparantie, publieke beschikbaarheid van data en sociale impact van Madaster bewaakt.

Merosch

Menno Schokker - Adviseur

Circulair bouwen is een middel, geen heiligmakende oplossing. De toepassing hiervan moet afgewogen worden met de andere transities en opgaves. We moeten ons ten eerste constant af blijven vragen waarom we duurzaam, energieneutraal, circulair, biodivers, etc. willen bouwen. Is dit voor de lokale mens, om bij te dragen aan een transitie of iets anders? Ten tweede moeten we nadrukkelijk op zoek naar concepten die betaal- en meetbaar zijn. Aantoonbaar bijdragen aan zowel de lokale mens (gezondheid, comfort, lastenverlaging, etc), als één of meerdere duurzaamheidthema’s. Dit geldt voor circulair bouwen (even focus op materiaalstromen voor nu), maar ook voor energie, mobiliteit, klimaatadaptatie, etc.

Keuzes en veranderingen

Circulair bouwen vraagt om keuzes en veranderingen. Wij zoeken naar inspirerende circulaire concepten, met aantoonbare financiële, menselijke en milieutechnische baten. Hiermee overtuigen we onze opdrachtgevers te bouwen aan een duurzame gebouwde omgeving. Wet- en regelgeving volgt.

Met Cirkelstad gaan wij werken aan bovenstaande opgave. We willen opschalen en een volwassen markt neerzetten. Daarnaast  werken we ook hard aan het aardgasvrij maken van de bestaande bebouwing. Omdat deze opgave zo complex is, komt circulariteit (en andere thema’s) hier nog nauwelijks aan de orde. Dat moet en kan beter!

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Tineke Beuker-Bongers - Senior beleidsmedewerker Circulaire Bouweconomie

De rode draad in mijn ambtenarenbestaan is de verbinding tussen beleid en praktijk, ook als het om circulair bouwen gaat. BZK is trekker van de transitie naar een circulaire bouweconomie in 2050 (woningbouw, utiliteitsbouw en gww sector).

Binnen het team van circulair bouwen hou ik mij bezig met kennisontwikkeling, kennisoverdracht en de praktijkontwikkelingen. Met als doel op lokaal, regionaal en landelijk niveau de realisatie van een circulaire bouweconomie te stimuleren. Daarbij zet ik mij tevens in om een integrale aanpak van aardgasvrij, klimaat adaptief en circulair bouwen te bevorderen.

Mijn insteek is gericht op de ontwikkeling van praktische handvatten en hulpmiddelen voor medeoverheden, woningcorporaties en bouwers om direct mee (verder) aan de slag te gaan. Dit gebeurt mede via het project ‘Samen Versnellen’ van Cirkelstad.

Als ik lees wat andere partijen aangeven waarom zij zijn aangesloten bij Cirkelstad, dan denk ik: om al die genoemde diverse redenen! Vanwege het landelijke netwerk van partners en vrienden, de aanwezige kennis, de ideeën, praktische insteek, concrete projecten, open kennisuitwisseling en drive binnen Cirkelstad is het een belangrijke organisatie waarmee BZK stappen zet op het gebied van circulair bouwen.

MRDH

Hans Beekman - Programmadirecteur

Een geïntegreerde aanpak waarbij reststromen worden ingezet als grondstoffen is een wezenlijk onderdeel van de havenvisie 2030, samengevat onder de noemer ‘use, reduce, recycle, replace’. De gemeente werkt hierin nauw samen met het havenbedrijf en het bedrijfsleven.

Als gemeente geven we onder andere via ons inkoop- en afvalbeleid invulling aan de circulaire economie. Door in te zetten op minder verspilling en afval slimmer in te zetten als grondstof, willen we kosten van de gemeente, bedrijven en inwoners besparen en tegelijkertijd werkgelegenheid creëren. In samenwerking met de Metropool Regio Rotterdam-Den Haag valt dit onder de Next Economie.

Cirkelstad kan de intermediaire rol spelen tussen beleid en praktijk.

New Horizon Urban Mining

Michel Baars - Directeur

Urban mining heeft de toekomst. Hoogwaardig hergebruik heeft de toekomst. Het slopen van (delen van) gebouwen wordt vooral gezien als een noodzakelijke maar vervelende kostenpost, een risico en een verstoring van het renovatie-, transformatie- of ontwikkelingsproces. Het kan anders volgens ons. Fundamenteel anders.

Het slopen van (delen van) gebouwen is van alle tijden. Omdat panden gedateerd zijn, niet meer voldoen aan de huidige eisen of simpelweg omdat een andere invulling nodig is op die plek. New Horizon Urban Mining creëert waarde uit de afvalstromen die daarbij vrijkomen. Wij hebben een groot aantal afnemers gemobiliseerd om uw sloopafval om te zetten in waarde. We kunnen uw grondstoffen dus goed gebruiken. Termen als ‘slopen’ en ‘afval’ bestaan in onze optiek dan ook niet, wij spreken over ‘ontmantelen’ en ‘grondstoffen’. Wij zien geen sloophout, wij zien nieuwe kozijnen, dakkapellen, tafels en vloeren.

Duurzaam slopen rendeert op zowel economisch, sociaal als ecologisch gebied. Ontmantelen en het circulair hergebruiken van grondstoffen biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor nieuwe projecten in de maakindustrie. Het is zeker niet duurder, neemt niet meer tijd, het is ongelofelijk veel leuker en daarbij duurzamer. Wij geloven zó in ons product dat we risicodragend ondernemen. Samen maken we een nieuwe horizon!

New Horizon ziet Cirkelstad als een goede ontwikkeling waaraan we graag een bijdrage leveren door kennis te delen.

 

Michel is een van de leden van de Raad van Toezicht. Een interview met Michel verscheen eerder in het Stadsblad.

Plennid

Niek Franken en Kees van Rengs - Oprichters

Kees van Rengs en Niek Franken hebben in 2017 Plennid opgericht. Met de focus op circulariteit en de ontwikkelingen die gaande zijn, slaan zij een brug tussen – de toenemende vraag en zoektocht naar circulaire kennis, expertise en skills en de behoeften van professionals om in hun werk / carrière een bijdrage te leveren aan de maatschappij en gezonde toekomst. Gezond in de zin van zowel een economische groei als duurzaam.

Plennid heeft in drie jaar een sterk (kennis)netwerk opgebouwd en heeft een groot aantal professionals, partners en ambassadeurs aan zich weten te binden. Met het inzetten van professionals in projecten dragen ze bij aan het komen tot circulaire oplossingen, circulaire business modellen en innovaties bij organisaties in de bouw-, logistieke- en publieke sector. Het Houtketenplan en Koffieketenplan zijn twee voorbeelden van projecten. Zij initiëren, ontwikkelen en laten circulaire projecten tot uitvoer komen met de inzet van een ‘circulaire ketenregisseur’. De focus en drive van Plennid is vooral om ideeën, plannen en strategie samen met de klant tot uitvoer te laten brengen. Of zoals zij het zelf op z’n Rotterdam verwoorden ‘niet lullen maar poetsen’.

reA

Barry van Waveren - Principal Architect

Met reA architectuur richten wij ons op het slim hergebruiken van de bestaande gebouwde omgeving. Dit gebeurt in de vorm van renovatieprojecten, waarbij de bestaande structuren worden hergebruikt, maar een belangrijk speerpunt is het remixproject. Overtollige gebouwen worden daarbij gedemonteerd in herbruikbare bouwkundige elementen, zoals prefabbeton gevels en vloeren. Met deze elementen worden nieuwe gebouwen ontworpen en gerealiseerd. Leegstaande kantoren kunnen daarmee terugkomen als hoogwaardige woningen met een grote ruimtelijke kwaliteit.

Het remixproject past bij uitstek binnen de circulaire ambities van Cirkelstad. Om het remixproject ook werkelijkheid te maken zullen vele partijen uit de wereld van het vastgoed de ambitie moeten delen. Van gemeente tot eindgebruiker, van ontwikkelaar tot belegger. Het netwerk van Cirkelstad biedt daartoe interessante mogelijkheden, zowel voor concrete betrokkenheid als voor opbouwende kritiek.

Naast het remixproject ben ik zeer geïnteresseerd in de projecten van de andere betrokkenen en verwacht ik daar zelf ook het een en ander aan bij te kunnen dragen.

RoosRos Architecten

Mark Boschman - Architect

Wij zijn RoosRos Architecten. Een architectenbureau met passie voor het vak. Met meer dan zestig collega’s creëren we iedere dag nieuwe ontwerpen, duurzame oplossingen voor diverse vraagstukken, en bouwen we met elkaar aan onze ambitieuze visie.

RoosRos staat voor Respectvol Rentmeesterschap. We voelen ons verantwoordelijk voor een leef-, woon- en werkomgeving die bijdraagt aan het geluk en welbevinden van mensen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Voor huidige én toekomstige generaties. De wereld zo goed mogelijk onderhouden en nalaten. Dat is onze inspanningsverplichting.

We nemen als architect in projecten graag de rol van integrator; de partij die kennis en kunde van verschillende bouwpartners in een vroeg stadium samen brengt en integreert in het ontwerp. We zijn een continu lerende organisatie. De participatie in verschillende netwerken, waaronder Cirkelstad, helpt ons verder te ontwikkelen. We geloven in de meerwaarde van kennisdeling, elkaar stimuleren en samen werken aan de gebouwde omgeving.

Rutger Büch

Rutger Büch - Zelfstandig ondernemer

Vanaf de schoolbanken ben ik al op zoek naar partijen die werk willen maken van een circulaire en inclusieve economie. Het is zo logisch om je organisatie te richten op datgene waar wij als samenleving om (gaan) vragen. Het geeft een grote betrokkenheid en maakt het werk vele malen interessanter. Voor jezelf, je collega’s en je ketenpartners. Gaat dat dan niet vanzelf? Nee, ook dat is zo logisch als het zijn kan. We hebben allemaal een ander verleden en rol waardoor dingen eerder of later op zijn plek vallen. Dat maakt Cirkelstad zo interessant in haar aanpak. Plek voor iedereen en met de partijen waarbij het kwartje gevallen is gaan we hard aan de slag. Terugkijkend is er al veel ervaring, die delen we graag. Nog belangrijker is het dat partijen zelf regionaal met elkaar aan de slag gaan. Ontdekken hoe zijzelf in samenwerking tot (een duurzaam) resultaat komen. Een bewuste keuze om te investeren, een bewuste keuze voor werk wat er toe doet.

SADC

Jeanet van Antwerpen - Directeur

The Valley: Nationaal circulair icoonproject op Schiphol Trade Park is de samenwerking tussen Schiphol Trade Park (met als aandeelhouders SADC , Schiphol Real Estate en gemeente Haarlemmermeer) en Valley CV (met Delta Development Group, Volker Wessels en Reggeborgh). Tevens tekenen Delta en Eneco de start van hun samenwerking om samen met partners een circulair energieconcept te ontwikkelen in The Valley. Deze samenwerkingen markeren de start van de ontwikkeling van The Valley als Nederlands Icoonproject binnen het programma ´Nederland als circulaire hotspot´. Het centrale innovatiegebied ‘The Valley’ wordt binnen Schiphol Trade Park de nationale en internationale motor voor de transitie naar een circulaire economie en wereldwijd de locatie waar circulaire ontwikkelingen samenkomen. Participatie in Cirkelstad levert nieuwe verbindingen van visie tot en met verankering.

Schagen Groep

Erik van der Worp - Projectmanager circulariteit

Als familiebedrijf met de dochterondernemingen Salverda Bouw B.V. en Schagen Infra B.V. wordt er hard aan gewerkt om circulariteit in de (wegen)bouw van de grond te krijgen. Hergebruik van materialen samen met verantwoord grondstoffenverbruik en CO­­2-reductie zijn hierbij de belangrijkste speerpunten. Op die manier willen we onze impact op het milieu drastisch verkleinen.

De eerste stappen zijn al gemaakt. Het kantoor van Salverda Bouw in ’t Harde is uitgebreid met inachtneming van verschillende circulaire principes. Zo is het volledige pand demontabel en volledig energieneutraal. Verder heeft Schagen Infra begin 2019 de prijs Circulair Ondernemen Award in de regio Zwolle gewonnen, als zijnde meest toonaangevend bedrijf op het circulaire vlak. Dit tekent de ambities die we hebben: elke dag het verschil maken, voor onze opdrachtgevers én onze aarde. Dat doen we aan de hand van een projectmanager circulariteit die bij ons in functie is. Zo streven we elke dag naar minder afval en minder uitval.

Schiphol Group

Martijn Horsman - Ambassadeur Circulaire Economie, Senior Projectmanager

Royal Schiphol Group is in 2030 een Zero Waste luchthaven. In een road map tekenen we de relaties op tussen investeringen, contracten en planningen, zodat er besluitvorming kan plaatsvinden om de benodigde stappen te zetten om het doel te bereiken. Nieuwe contracten bevatten prestatie-eisen in lijn met de doelstelling en binnen bestaande contracten zoeken we de gezamenlijke belangen.

De grootste uitdaging schuilt in de beïnvloeding van afspraken en gedrag waarop we geen directe invloed hebben, de gebruikers van de luchthaven: bedrijven en hun leveranciers, reizigers, bezoekers. Hiervoor is samenwerking vereist, overtuigingskracht, innovatie. Met als randvoorwaarde een onverstoorde operatie van de luchthaven.

Schiphol Group is Founding Father van C-Creators en daarmee partner van Cirkelstad. Via C-Creators en Cirkelstad ontsluiten we kennis en kunde naar onze organisatie en contractpartners en stellen we ons open voor partijen met circulaire kennis, ambities en toepassingen.

SGS Search

Hans de Jong - Manager

Welke grondstoffen zitten in de te slopen gebouwen? Wat kunnen we met die grondstoffen? En hoe zetten we in het sloopproces mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt? Search is binnen de keten van Cirkelstad verantwoordelijk voor de grondstofinventarisaties in gebouwen en ontwerpen, het vaststellen van de mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik. We zitten dus aan de voorkant van het proces, aan tafel bij de opdrachtgever. Daarnaast houden we toezicht op de sloop, renovatie en nieuwbouw zelf. Van duurzame aanbesteding tot uitvoering. En buiten deze opdracht, nemen we het initiatief om (nieuwe) regionale samenwerking tot stand te brengen. Cirkelstad geeft praktisch invulling aan de principes van de circulaire economie. En daar werken we met plezier als ‘waarmaker’ aan mee.

Signify

Joris Corstens - Key Account Manager

Duurzaamheid is deel van het DNA van Signify. Het is ons doel om het buitengewone potentieel van licht te ontsluiten met slimme verlichtingsoplossingen om de kwaliteit van het leven van mensen te verbeteren en te werken aan een duurzame toekomst. Licht wordt een nieuwe intelligente taal. Door op een andere manier met licht om te gaan kunnen we het leven van mensen verrijken en een positieve impact hebben op een circulaire economie. Signify is pionier van vele belangrijke doorbraken in duurzame verlichting en we blijven door innoveren. Om een duurzame toekomst tegemoet te gaan is samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid essentiel. Cirkelstad biedt het platform om deze samenwerking te bevorderen en daar dragen wij als Signify graag aan bij.

Stichting Circulair Bouwen

Maarten Barckhof en Ron van Wijk - Oprichters

Wij werken aan het sluiten van kringlopen in de bouw en GWW. We organiseren en begeleiden projecten en pilots, met leren door te doen. We verbinden partijen, helpen bij organisatievormen, financieringsmodellen en aanbestedingsmethodieken. Technisch kan er al heel veel.

Gebouwen en wegen zien we als opslagplaats voor materialen. Samen met Madaster, overheden en marktpartijen werken we toe naar een Nationale Grondstoffenbank, met depots verspreid door het hele land. We willen vóór de demontage van een gebouw alle materialen zoveel mogelijk systematisch en eenduidig in kaart te brengen. De systematiek en opgedane kennis wordt samengevat in een handboek waarmee alle stakeholders vervolgens zelf aan de slag kunnen. We roepen met name vastgoedbezitters op om over de brug te komen en concrete pilots aan te dragen. Verder werken we aan diverse andere projecten, zoals circulaire infrastructuur (wegen en fietspaden). Cirkelstad is voor ons: leren van elkaar en samen de schouders eronder!

Stonecycling

Jasper Brommet - Chief recycling officer

StoneCycling maakt uniek bouwmaterialen uit afval. Onze eerste producten zijn bakstenen uit bouw- en sloopafval: WasteBasedBricks. Een innovatief en duurzaam product voor de internationale bouwwereld die snakt naar vernieuwende, duurzame materialen. Binnen Cirkelstad willen wij met onze partners kijken naar de mogelijkheden om uit reststromen nieuwe bouwmaterialen te maken. En daarnaast uiteraard deze ook toe te passen. We willen laten zien dat circulair bouwen kan. StoneCycling staat met twee benen in de circulaire economie.

Studio Biek

Rianne van der Kooij en Robin Smith - Interieurarchitecten

Studio Biek is het ontwerpbureau van Rianne van der Kooij & Robin Smith. Twee interieurarchitecten die met plezier iedere dag hun passie uitoefenen. Dit doen wij vanuit onze werkruimte onder de monumentale spoorlijn van de Hofpleinlijn in Rotterdam.

Wij vinden het belangrijk dat producten op een duurzame manier worden geproduceerd, goed voor mens en dier. Waarom? Omdat we het uitputten van de aarde door het onnodig delven van grondstoffen tegen willen gaan. Verduurzamen is keihard nodig willen we straks nog van onze planeet kunnen genieten en kunnen overleven. Dit geldt niet alleen voor onze voeding, energie en transport maar ook voor onze gebouwen en interieurs.

Studio Biek heeft de ambitie om ieder interieur volledig circulair te maken. Wij helpen bedrijven en overheden met het invullen van hun duurzame ambities. Dit doen we onder andere door het toepassen van circulaire ontwerpmethodes, samen te werken met mensen uit het vakgebied die duurzaamheid ook als doel hebben en kennis te delen. Samen kunnen we werken aan verandering!

studio suit

Gino Koenraadt - Architect

Gebouwen (ver)maken met positieve impact op onze leefomgeving. Van woning tot aardbol. Gezond, comfortabel en circulair. Dat is mijn missie. Mijn expertise, ontwerptechniek en organisatievermogen komt uit 20 jaar werken in de frontlijn van duurzame architectuur en bouw.

studio suit specialiseert zich in herontwikkeling en transformatie – we ontwerpen architectuurinterventies in bestaande gebouwen en stedelijk weefsel. Doel is om gedateerde gebouwen door vernieuwen en verbeteren weer gezond en comfortabel te maken om in te wonen en werken.

Sinds 2018 maken we ook circulaire nieuwbouw woningen. Onze vedergewicht houten woningen bouwen we CO2-neutraal met een supersnel, betrouwbaar en afvalvrij productieproces.

De sleutel tot sneller, beter en afvalvrij bouwen zit niet alleen in de techniek, maar vooral in de ordening van het bouwproces. We moeten beter organiseren. In Cirkelstad zoek ik de samenwerking met gelijkgestemde bewoners die beter bouwen de standaard willen maken.

Studio Wae

Tynke van den Heuvel - Eigenaresse
Studio Wae maakt design producten van afvallen uit Urban mining. Tynke van den Heuvel eigenaresse van Studio Wae heeft 14 jaar in een familiebedrijf gewerkt dat metalen en elektronica afvallen recyclede. “ Ik heb van jongs af aan geleerd dat door afvallen een kleine bewerking te geven deze stroom een grondstof kan worden. Dus in plaats van een kostenpost een positieve waarde krijgt”. De bouw eist de meeste grondstoffen van moeder aarde en levert ook de grootste afval stroom. Mijn ambitie is om zo veel mogelijk deze afvalstromen her te gebruiken en echt impact te maken op deze afvalstromen.
Dit doe ik door opschaalbare mooie en competitive producten op de markt te brengen die qua eigenschappen en kwaliteit niets onderdoen aan niet circulaire producten.
Samenwerkingsverbanden zijn daarbij zeer belangrijk. Zo werk ik samen met New Horizon een urban miner waar ik tapijttegels en gerecycled beton afneem maar ook met grote distributiekanalen als MBI de Steenmeesters die een deel van de 76% Circulaire sierbestrating van The Right Wae collectie op de markt brengen. Zo is ook het partnership van de verbinder Cirkelstad erg belangrijk voor mij om aan de markt te laten zien wat er nog allemaal voor moois gemaakt kan worden als een pand afgebroken wordt. Cirkelstad verbind producten, diensten en het circulaire gedachtengoed met elkaar en daardoor ontstaan er ook weer nieuwe producten. Zoals een wandkleed van gerecycled tapijt bijvoorbeeld.
Wij maken onder andere: Circulaire sierbestrating van minimaal 76% circulaire grondstoffen uit Urban mining. Circulaire en modulaire banken van minimaal 76% circulair beton. Gerecyclede Dutch design tapijttegels uit afvallen van tapijtfabrieken en/of uit Urban Mining. Akoestische wandbekleding van kurk, tapijt en gerecyclede kleding. Gordijnen van vervilte kleding. En vraagstukken zijn altijd welkom.

Sustonable

Laurens van Graafeiland - Founder

Sustonable wil een goede bijdrage leveren aan het oplossen van het plastic afval probleem dat er wereldwijd is. Met de combinatie van gerecycled PET van plastic flessen en kwarts produceren wij een circulair stenen plaatmateriaal. Dat bovendien bijdraagt aan het reduceren van het gebruik van natuurlijke mineralen. Ons proces is niet-chemisch en daarmee veel minder vervuilend dan bestaande processen om stenen plaatmaterialen te maken.

In woningen, kantoren en winkels worden veel stenen plaatmaterialen en tegels gebruikt voor wanden en werkbladen. Keukenbladen, receptiedeks, badkamer muren, toilet muren, muren in ontvangstruimtes, gevels etc.. Bij sloop van deze panden wordt dit onderdeel van bouw- en sloopafval.
Wij bieden een oplossing waarbij we het materiaal terugnemen en weer hergebruiken als grondstof in ons proces.

De ambities van Cirkelstad spreken ons erg aan en sluiten nauw aan bij onze eigen doelen. Cirkelstad biedt voor ons een mooie kans om ons materiaal en circulaire propositie concreet toe te passen.

TNO

Marinke Wijngaard - Managing Director Unit Circulaire Economie & Milieu

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie, welke mensen en kennis verbindt om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Hiertoe is TNO bij wet opgericht als publiekrechtelijke rechtspersoon. TNO is, ook bij wet, altijd onafhankelijk en betrouwbaar en heeft als doel oplossingen te creëren voor de uitdagingen die de samenleving ons stelt, bijvoorbeeld in de weg naar verduurzaming in de bebouwde omgeving. En daarnaast is Cirkelstad ook partner van TNO in het gezamenlijke project “Opcirkelen in de Bouw”. “Opcirkelen in de Bouw” is in Oktober 2018 gestart onder de vlag van de Nationale Wetenschapagenda en heeft tot doel bij te dragen aan de opschaling van circulariteit in de bouw door een tastbare bijdrage te leveren aan de reductie van materiaalgebonden CO2 middels het optimaal inzetten van secundaire materialen uit de bestaande bouw. TNO is lid geworden van Cirkelstad omdat het netwerk en de aanpak van Cirkelstad een ideale samenwerking creëert in dit project.

Typisch22

Jasja Scholtens - Eigenaar

Typisch22 is altijd nieuwsgierig. Wil altijd weten hoe dingen werken. Hoe mensen werken, hoe organisaties werken, hoe processen werken, hoe ‘het vak’ werkt.

In dit geval is mijn ‘vak’ (nieuwbouw) makelaar, taxateur, kavelcaoch, verkoopmanager, woningmarktconsultant en ook spinner voor de Cirkelstad Zwolle. Mijn vak beoefen ik niet traditioneel uit, maar juist toekomstig bestendig.

In mijn projecten wil ik toegevoegde waarde zijn voor een stad, mens en/of natuur. Circulariteit en inclusiviteit zijn belangrijke onderwerpen die in mijn projecten aan de orde komen.

Met mijn enthousiasme denk ik een grote groep bedrijven uit de bouwsector in de regio Zwolle te kunnen bewegen om circulariteit en inclusiviteit te omarmen met als doel: Zwolle zonder afval, zonder uitval.

Unc Inc

Roel van de Wal - User Experience Director & Partner

Sinds 2006 maken we met Unc Inc digitale producten en diensten voor missiegedreven merken als Circle Economy, Vandebron, Tropenmuseum en HVC.

Missiegedreven omdat er meer in het leven is dan geld verdienen. We geloven dat je met creativiteit en technologie de wereld in alle opzichten kunt verbeteren. Het is waarom we de voorlopers de middelen willen geven om die toekomst een realiteit te maken.

We helpen onze partners kijken door de ogen van hun publiek. Zo krijgen we zicht op hun gedeelde waarden, de basis van elke duurzame relatie. Van daaruit ontwikkelen we producten die een organisatie nodig heeft en die mensen willen gebruiken. Human centered design noemen we dat.

Toch we zijn geen tovenaars, elke succesvolle toepassing is namelijk het resultaat van continue verbetering. Of het nou een design sprint is, scrum of een workshop, onze agile aanpak benut voortschrijdend inzicht en technologische ontwikkelingen zonder momentum te verliezen. Een paar iteraties verder heb je iets anders dan je had bedacht maar beter dan je had durven dromen.

Maar om echt duurzaam te innoveren, moet ons werk de strategie ondersteunen en aansluiten bij de operatie. Daarom boeken we de beste resultaten in langdurige samenwerking en hebben we de meeste impact als we meedenken van strategie tot resulterende gebruikservaring.

Wil je groepen stakeholders in contact brengen met elkaar, informatie en plannen ontsluiten of co-creatie en dialoog online faciliteren, neem dan contact met ons op. Lees meer over ons en ons werk op www.uncinc.nl.

Urban Climate Architects

Dennis Hauer - Director sustainable development

Urban Climate Architects is een jong en dynamisch architectenbureau ca 25 professionals werken aan een breed scala aan projecten verdeeld over 2 kantoren; Delft en Groningen

Als architecten werken we graag op een zo breed mogelijk vlak. Van kleine details die een gebouw of product kwaliteit geven tot grote ontwikkelingen die een stedelijke impact hebben.

Wij ontwerpen met het oog op de gebruiker. Vanuit deze grondgedachte ontwerpen wij gezonde en milieuvriendelijke gebrouwen en zoeken wij naar architectonische oplossingen die bijdragen aan een circulaire gebouwde omgeving.

Het sluiten van kringlopen staat hierbij centraal. Of het nu gaat over het sluiten van de energiekringloop, water of materialen. Het vergaren, ontwikkelen en uitwisselen van kennis is hierbij van cruciaal belang.

VanWonen

Alfred Bolks - Algemeen directeur

VanWonen streeft ernaar de wereld een beetje mooier en beter te maken voor iedereen. We willen woningen en leefomgevingen realiseren voor een lange periode. Die met minimale aanpassingen ook in de verdere toekomst aan alle wensen en eisen voldoen. Duurzaamheid in de brede zin: in levensduur, met oog voor het klimaat (circulariteit en groen in de omgeving) maar ook sociale duurzaamheid door kansen te creëren voor iedereen. Met onze werkgroep Duurzaamheid zetten we hierin concrete stappen en nemen de 17 Sustainable Development Goals als uitgangspunt.

Aandacht voor gezondheid en woongeluk staat in VanWonen’s strategie centraal: voor iedereen van jong tot oud. Met deelname aan de Cirkelstad wil VanWonen niet alleen deze zienswijze stimuleren maar er ook uitvoering aan geven. Door woningen te bouwen die met minimale aanpassingen ook voor 100 jaar nog een thuis zijn. Door leefomgevingen te creëren waar mensen kunnen bewegen en ontspannen en in contact staan met anderen. Door bouwbedrijven te motiveren mensen aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om zo samen de cirkel rond te maken.

Venntiv

Siegfried Doetjes - Algemeen directeur

Duurzame ideeën funderen. Dat is wat we voor je doen. Venntiv haar ambitie is de wereld een klein beetje duurzamer maken door samen met ondernemers hun duurzame ambities te helpen realiseren. Dit doen we door extra financiering te vinden in de vorm van subsidies, belastingvoordelen en gunstige leningen.

Verkerk

Arjan van Wingerden - Commercieel adviseur

Energievoorziening is een actueel onderwerp en staat vaak volop ter discussie. Niet alleen gaan steeds meer mensen zich verdiepen in het duurzaam opwekken van energie, er bieden zich ook meer en meer mogelijkheden van energiewinning aan. Maar is iedereen er zich wel volledig van bewust hoeveel wind- of zonne-energie kost en opbrengt? Bij de Verkerk Groep – partner van Cirkelstad Drechtsteden – investeren ze veel in kennis op het gebied van kleine energiecentrales, in de vorm van zonnepanelen of een windmolen en van apparatuur tot wandcontactdoos. Ze zijn daarom goed op de hoogte van de kosten en baten die energievoorziening met zich meebrengen. Uiteraard zijn ze niet alleen gespecialiseerd in alternatieve energie. De Verkerk Groep verzorgt ook een alternatieve bron in geval van nood. Denk hierbij aan aggregaten voor brandpompen, noodverlichting, energiebesparingsprogramma’s en warmtekrachtcentrales. Op deze manier levert de Verkerk Groep het gehele gamma aan (duurzame) energievoorziening. Ze zetten zich graag samen met de klant in om energie te besparen.

“We hopen hiermee een klein begin te maken; immers, wat je niet gebruikt is als eerste verdiend. Alles wat we niet verspillen, besparen we. Dat is de visie van de Verkerk Groep. In Cirkelstad willen we naast energie, eerste stappen zetten richting een circulair elektrotechnisch bureau, te beginnen bij hergebruik van bestaande installatie-onderdelen”, aldus Arjan van Wingerden, commercieel adviseur bij Verkerk.

Vis groep

Dick van Veelen - Algemeen directeur

Wat wij iedere dag weer doen blijft mensenwerk. Daarom hebben wij geprobeerd het ontwikkelen van mensen een vaste vorm te geven via de Vis Academy welke nu twee jaar draait. Inmiddels is de Vis Academy ook een mooi instroomtraject geworden voor nieuwe medewerkers. Het tekort aan technisch personeel hebben wij zo van binnenuit kunnen tackelen. Tegelijk hebben wij hiermee een prachtig platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het is onze ambitie om de opleidingsmogelijkheden via de Vis Academy meer gewicht te geven voor de deelnemers. Een certificaat of diploma met waarde zou deelnemers meer kans geven op de arbeidsmarkt. Maar minstens zo belangrijk is het feit dat deze opleiding en het bijbehorende diploma, de deelnemers een gevoel van trots op hun vak zal bezorgen. Zo kunnen zij tot in lengte van jaren aan mooie duurzame bouwprojecten blijven werken.

Dick is een van de leden van de Raad van Toezicht. Een interview met Dick verscheen eerder in het Stadsblad.

Waal

John de Geus - Teamleider

Waal vindt dat de bouw anders moet. We zijn uit het oog verloren waar het uiteindelijk om draait: de eindgebruiker. Die moet waarde voor zijn geld krijgen. Elke schakel in de keten moet datzelfde belang dienen. Dat vraagt een nieuwe manier van samenwerken. We moeten op een andere manier invulling geven aan ons vakmanschap, aan onze professionaliteit.

Elk bedrijf heeft ideeën over innovatie. Breng die ideeën bijeen in een platform en laat iedereen er zijn of haar visie aan toevoegen. Dat is de gedachte achter maakiQ®, een vernieuwende manier van met elkaar optrekken. Door modulair bouwen en het standaardiseren van processen ligt er nog een bouwwereld open. Eén die de faalkosten verlaagt, bouwprocessen versnelt, producten vernieuwt, kosten bespaart, de klanttevredenheid verhoogt en het imago van de hele sector verbetert. Cirkelstad biedt een platform voor partijen die de bereidheid hebben om te delen en onze gedachten samen op een hoger niveau brengen.