Abdeluheb Choho

Wethouder Amsterdam

Amsterdam  werkt aan de bevordering van de circulaire economie door kringlopen te sluiten, zonder afval en zonder uitval.  Omdat een groot deel van de grondstof­stromen  in Amsterdam gerelateerd is aan bouw en sloop ligt de focus van Amsterdam op de woningbouw en utiliteitsbouw. De gemeente gaat deze stromen samen met de bouwsector circulair maken. De gemeente richt zich als  belangrijke opdrachtgevers ook op de Grond-weg/ en waterbouw. Dat maakt de kans op meters maken groter.

Ook met het sociaal domein wordt samengewerkt. Daarbij gaat de aandacht uit naar het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; voor uitkeringsgerechtigden in het algemeen, maar ook voor jongeren in de vorm van leerwerkplekken.

Het credo voor Amsterdam is om de komende jaren projecten uit te voeren met koplopers die de Green Deal gaan ondertekenen. Om zo te verkennen wat mogelijk is en zo doende circulair bouwen tot gemeengoed te maken.

Age Vermeer

Divisie directeur Dura Vermeer

Toch zijn er verschillende manieren om infrastructuur te verduurzamen en daarmee de belasting op het milieu te beperken. Hiermee helpen wij onze klanten hun milieudoelstellingen te realiseren.

Bij Dura Vermeer onderzoeken we dagelijks hoe we de levensduur van asfalt of beton kunnen verlengen, hoe we innovatieve materialen kunnen inzetten en hoe we slim en snel grondstoffen kunnen hergebruiken. Mooi voorbeelden hiervan zijn het gebruik van koolzaadolie in asfalt, asfalt op de rol, lichtgekleurd asfalt dat het omgevingslicht reflecteert, asfalt dat voor 100% uit gerecycled materiaal bestaat of het ter plaatse breken en herinzetten van puin met een mobiele puinbreker.

Cirkelstad helpt onze inzichten toetsen vanuit de verschillende stakeholders aan tafel. Dat maakt ons product niet alleen een goed product, maar ook een gewild product.

Arjan van Timmeren

Wetenschappelijk directeur AMS

The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions is een nieuw Amsterdams topinstituut gericht op stedelijke innovatie. Het betreft een gezamenlijk initiatief van TU Delft, Wageningen RU (University and Research Center) en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) met een groot aantal bedrijven zoals Shell, IBM, Schiphol en TNO. AMS verricht vanuit een multidisciplinaire aanpak onderzoek doen naar deze vraagstukken, oplossingen ontwikkelen en implementeren. Talent wordt opgeleid, aangetrokken en behouden voor Amsterdam.

Centraal staat Amsterdam als ‘living lab’, de stad als experimenteerruimte. Door gegevens te verzamelen over de stromen van de stad, zoals verkeer, energie, voedsel, mensen, afval en klimaat, kunnen passende innovatieve oplossingen ontworpen worden en in de stad worden toegepast en geëvalueerd. De ontwikkelde kennis en toepassingen kunnen vervolgens over de hele wereld geëxporteerd worden. Cirkelstad helpt om de vragen uit de praktijk expliciet te krijgen, en onderzoeksresultaten weer toe te passen.

Arjan van Wingerden

Commercieel adviseur - Verkerk

Energievoorziening is een actueel onderwerp en staat vaak volop ter discussie. Niet alleen gaan steeds meer mensen zich verdiepen in het duurzaam opwekken van energie, er bieden zich ook meer en meer mogelijkheden van energiewinning aan. Maar is iedereen er zich wel volledig van bewust hoeveel wind- of zonne-energie kost en opbrengt? Bij de Verkerk Groep – partner van Cirkelstad Drechtsteden – investeren ze veel in kennis op het gebied van kleine energiecentrales, in de vorm van zonnepanelen of een windmolen en van apparatuur tot wandcontactdoos. Ze zijn daarom goed op de hoogte van de kosten en baten die energievoorziening met zich meebrengen. Uiteraard zijn ze niet alleen gespecialiseerd in alternatieve energie. De Verkerk Groep verzorgt ook een alternatieve bron in geval van nood. Denk hierbij aan aggregaten voor brandpompen, noodverlichting, energiebesparingsprogramma’s en warmtekrachtcentrales. Op deze manier levert de Verkerk Groep het gehele gamma aan (duurzame) energievoorziening. Ze zetten zich graag samen met de klant in om energie te besparen.

“We hopen hiermee een klein begin te maken; immers, wat je niet gebruikt is als eerste verdiend. Alles wat we niet verspillen, besparen we. Dat is de visie van de Verkerk Groep. In Cirkelstad willen we naast energie, eerste stappen zetten richting een circulair elektrotechnisch bureau, te beginnen bij hergebruik van bestaande installatie-onderdelen”, aldus Arjan van Wingerden, commercieel adviseur bij Verkerk.

Aron Bogers

Architect partner - Inbo

In de huidige tijd gaat architectuur over zo veel meer dan alleen een gebouw en de vormgeving van materiaal op zich. Wat is de toegevoegde waarde van dat wat we maken? Welke problemen lossen we er mee op? Hoe kunnen we goed gedrag stimuleren bij de eindgebruiker? Het terugdringen van de milieu-impact en de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken horen bij de opgaven. Kortom, de huidige tijd vraagt om anders denken en een vernieuwde aanpak.

Inbo wil circulair ontwerpen en bouwen naar een hoger plan tillen. Wij kijken naar het totale productieproces en zoeken samen met anderen naar een vanzelfsprekende nieuwe realiteit, waarin slimme duurzame oplossingen en esthetiek hand in hand gaan, waarin kringlopen worden gesloten. Hierbij betrekken we ook de eindgebruiker actief in het proces, zodat er communities kunnen ontstaan en het resultaat wordt geoptimaliseerd.

Cirkelstad faciliteert de dialoog. Hier krijgt de circulaire economie betekenis, gelijkgestemden kunnen de krachten bundelen en samen zorgen voor de vooruitgang die nodig is.

 

Aron is een van de leden van de Raad van Toezicht. Een interview met Aron verscheen eerder in het Stadsblad.

Barry van Waveren

Principal Architect reA

Met reA architectuur richten wij ons op het slim hergebruiken van de bestaande gebouwde omgeving. Dit gebeurt in de vorm van renovatieprojecten, waarbij de bestaande structuren worden hergebruikt, maar een belangrijk speerpunt is het remixproject. Overtollige gebouwen worden daarbij gedemonteerd in herbruikbare bouwkundige elementen, zoals prefabbeton gevels en vloeren. Met deze elementen worden nieuwe gebouwen ontworpen en gerealiseerd. Leegstaande kantoren kunnen daarmee terugkomen als hoogwaardige woningen met een grote ruimtelijke kwaliteit.

Het remixproject past bij uitstek binnen de circulaire ambities van Cirkelstad. Om het remixproject ook werkelijkheid te maken zullen vele partijen uit de wereld van het vastgoed de ambitie moeten delen. Van gemeente tot eindgebruiker, van ontwikkelaar tot belegger. Het netwerk van Cirkelstad biedt daartoe interessante mogelijkheden, zowel voor concrete betrokkenheid als voor opbouwende kritiek.

Naast het remixproject ben ik zeer geïnteresseerd in de projecten van de andere betrokkenen en verwacht ik daar zelf ook het een en ander aan bij te kunnen dragen.

Dennis Hauer

Director sustainable development Urban Climate Architects

Urban Climate Architects is een jong en dynamisch architectenbureau ca 25 professionals werken aan een breed scala aan projecten verdeeld over 2 kantoren; Delft en Groningen

Als architecten werken we graag op een zo breed mogelijk vlak. Van kleine details die een gebouw of product kwaliteit geven tot grote ontwikkelingen die een stedelijke impact hebben.

Wij ontwerpen met het oog op de gebruiker. Vanuit deze grondgedachte ontwerpen wij gezonde en milieuvriendelijke gebrouwen en zoeken wij naar architectonische oplossingen die bijdragen aan een circulaire gebouwde omgeving.

Het sluiten van kringlopen staat hierbij centraal. Of het nu gaat over het sluiten van de energiekringloop, water of materialen. Het vergaren, ontwikkelen en uitwisselen van kennis is hierbij van cruciaal belang.

Dick van Veelen

Algemeen directeur Vis groep

Wat wij iedere dag weer doen blijft mensenwerk. Daarom hebben wij geprobeerd het ontwikkelen van mensen een vaste vorm te geven via de Vis Academy welke nu twee jaar draait. Inmiddels is de Vis Academy ook een mooi instroomtraject geworden voor nieuwe medewerkers. Het tekort aan technisch personeel hebben wij zo van binnenuit kunnen tackelen. Tegelijk hebben wij hiermee een prachtig platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het is onze ambitie om de opleidingsmogelijkheden via de Vis Academy meer gewicht te geven voor de deelnemers. Een certificaat of diploma met waarde zou deelnemers meer kans geven op de arbeidsmarkt. Maar minstens zo belangrijk is het feit dat deze opleiding en het bijbehorende diploma, de deelnemers een gevoel van trots op hun vak zal bezorgen. Zo kunnen zij tot in lengte van jaren aan mooie duurzame bouwprojecten blijven werken.

Dick is een van de leden van de Raad van Toezicht. Een interview met Dick verscheen eerder in het Stadsblad.

Duzan Doepel

Principal Architect DoepelStrijkers

Doepel emigreerde in 1996 naar Nederland om als project architect voor MVRDV te gaan werken. Gedurende een periode van zes jaar werkte hij aan een breed scala van gerealiseerde gebouwen. Een lange-termijn interesse in duurzaamheid leidde hem naar het Nederlands Instituut voor Ruimtelijk Onderzoek in 2002. Sinds 2003 is hij een onafhankelijk zelfstandige en combineert onderzoek en ontwerp op de architectonische en stedelijke schaal in zijn dagelijkse praktijk.

Cirkelstad is een platform waar partijen bijeenkomen en gericht de (ontwerp) inzichten in de praktijk kunnen toepassen. Impact realiseren. De realisatie van het Re Use House is daar een voorbeeld van.

Edwin van Noort

Projectmanager DGBC

De Dutch Green Building Council (DGBC) is de grootste netwerkorganisatie in Nederland op het gebied van duurzaam bouwen. Het is onze missie om door de gebouwde omgeving te verduurzamen een grote bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire economie waarin het prettig en gezond is om te wonen en te werken. Daarbij ondersteunen we de branche in het aanjagen en het toepassen van innovatieve oplossingen.

De opgaves van Cirkelstad passen perfect bij de missie van DGBC. Daarom zetten we graag onze kennis en ervaring in voor Cirkelstad, met name op het gebied van het meetbaar maken van duurzaamheid. Verder willen we onze bijdrage leveren bij het stimuleren van de lokale initiatieven van Cirkelstad.

Eric Zwaart

Sectorbanker Overheid & Onderwijs - ABN AMRO Bank

Publiek en Privaat maken samen de cirkel rond – De transitie naar een circulaire economie versnellen, dat is de opgave en ons doel waar wij elke dag aan bijdragen. Dat doen we niet alleen, circulaire economie is een belangrijke pijler in de strategie van ABN AMRO. Als actionleader bied ik ondersteuning aan de pioniers van de circulaire economie en sta open voor financieringen aan bedrijven en instellingen, ook waar het gaat om nieuwe businessmodellen. Ik doe dit binnen de sector Overheden en Onderwijsinstellingen (publiek).

Wij geloven erin dat Publiek en Privaat (zie partner Petran van Heel) samen de beweging van lineair naar circulair moeten maken. We kunnen de cirkel sluiten met grondstofrotondes en matchmaking op voorspelbare reststromen, met innovatie en nieuwe vormen van financieren. Pionieren is hard werken, maar ook het leukste deel. De sleutelwoorden die ons aanspreken zijn krachtenbundeling, innovatie, kennisdelen en daadkracht. Dit hebben we zelf ook ervaren bij de realisatie van ons circulaire paviljoen Circl (html naar www.circl.nl). De kennis die we opdoen delen we graag. Bij ABN AMRO spreken we daarom over een right-to-copy. Met ons partnership met Cirkelstad brengen wij graag onze kennis en netwerken in. De individuele én de gebundelde kennis. Laten we samen bouwen aan circulair!

Eric schrijft met grote regelmaat over de circulaire economie en de trends en ontwikkelingen in de sector. Zie https://insights.abnamro.nl/en/sector/overheid-en-onderwijs/

Floor van der Kemp

Projectleider Building Changes

Vanuit de ervaring om vastgoed projecten te realiseren heb ik de laatste jaren veel meer een initiërende rol gehad bij de aanpak van integrale gebiedsontwikkeling. Juist door de integrale ontwikkeling is het inzicht ontstaan om met en vanuit de

bewoners in een gebied de ontwikkeling vorm te geven. Waarbij voor mij duurzaamheid en innovatie belangrijke pijlers zijn. Maar vooral het verbinden van meerdere partijen, waardoor kansen en ideeën ontstaan, die bij de traditionele werkwijze niet boven water komen. Mijn kwaliteit is de juiste partijen aan elkaar verbinden, zodat er voor een ieder een meerwaarde ontstaat. Tevens is mijn passie om in de wijken de werkzaamheden uit te voeren met en door de bewoners in de wijk. En juist de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Of de werkzaamheden als een leer- werkproject uit te voeren. Hierdoor worden bewoners weer trots op hun woonomgeving.

Hans Beekman

Programmadirecteur MRDH

Een geïntegreerde aanpak waarbij reststromen worden ingezet als grondstoffen is een wezenlijk onderdeel van de havenvisie 2030, samengevat onder de noemer ‘use, reduce, recycle, replace’. De gemeente werkt hierin nauw samen met het havenbedrijf en het bedrijfsleven.

Als gemeente geven we onder andere via ons inkoop- en afvalbeleid invulling aan de circulaire economie. Door in te zetten op minder verspilling en afval slimmer in te zetten als grondstof, willen we kosten van de gemeente, bedrijven en inwoners besparen en tegelijkertijd werkgelegenheid creëren. In samenwerking met de Metropool Regio Rotterdam-Den Haag valt dit onder de Next Economie.

Cirkelstad kan de intermediaire rol spelen tussen beleid en praktijk.

Hans de Jong

Manager SGS Search

Welke grondstoffen zitten in de te slopen gebouwen? Wat kunnen we met die grondstoffen? En hoe zetten we in het sloopproces mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt? Search is binnen de keten van Cirkelstad verantwoordelijk voor de grondstofinventarisaties in gebouwen en ontwerpen, het vaststellen van de mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik. We zitten dus aan de voorkant van het proces, aan tafel bij de opdrachtgever. Daarnaast houden we toezicht op de sloop, renovatie en nieuwbouw zelf. Van duurzame aanbesteding tot uitvoering. En buiten deze opdracht, nemen we het initiatief om (nieuwe) regionale samenwerking tot stand te brengen. Cirkelstad geeft praktisch invulling aan de principes van de circulaire economie. En daar werken we met plezier als ‘waarmaker’ aan mee.

Hilde Vogelzang

Adviseur, programmamanager, kwartiermaker, interim-manager Hilde Vogelzang

Ik mijn dagelijkse werk help ik organisaties in de publieke sector optimaal te presteren. Mijn hart ligt in het sociaal domein, waarbinnen ik goed de weg weet, zowel inhoudelijk als qua netwerk. Ik ben deskundig op het terrein van de arbeidsmarkt, kinderopvang, welzijn, (jeugd)zorg, en (passend) onderwijs. Mijn drijfveer is dat mensen in organisaties met meer energie en plezier hun doelen bereiken. Bijvoorbeeld door beter samen te werken. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen meedoet in onze samenleving, ook de mensen voor wie dit niet makkelijk is. In Cirkelstad komt mijn enthousiasme voor het voorkomen van uitval van mensen samen met mijn interesse in minder verspilling en een schonere en mooiere leefomgeving. Mijn rol bestaat er uit om mensen met elkaar in contact te brengen, daar waar dit niet vanzelf gaat. Ik houd het graag simpel en krijg veel voor elkaar door mijn doorzettingsvermogen. Deze vaardigheden gebruik ik in mijn dagelijkse werk en kan ik ook goed gebruiken bij het realiseren van de doelen van Cirkelstad.

Irma van Brummelen

Directeur Magis

Magis staat voor het activeren en ontwikkelen van talenten en mogelijkheden bij mensen. We streven ernaar dat mensen plezier in hun werk hebben. Wij doen dit vanuit lokale kleinschalige oplossingen en door levering van producten en diensten met een toegevoegde waarde.

Wij willen mensen faciliteren om vanuit hun eigen kracht een bijdrage te leveren, zodat het persoonlijk welbevinden stijgt. Wij geloven dat prettig werk als vanzelf de stimulans is en een hogere economische bijdrage oplevert.

Lokaal is alles er al. Wij verbinden wat nog niet verbonden is aan onze dienstverlening, lossen sociale vraagstukken op in verbinding met mensen die deze vraagstukken ‘leven’; dit levert andere oplossingen dan wij alleen kunnen verzinnen.

In Cirkelstad staan wij continue in verbinding tot werkgevers om gezamenlijk werk te maken van onze (gezamenlijke) missie!

Jasper Brommet

Chief recycling officer Stonecycling

StoneCycling maakt uniek bouwmaterialen uit afval. Onze eerste producten zijn bakstenen uit bouw- en sloopafval: WasteBasedBricks. Een innovatief en duurzaam product voor de internationale bouwwereld die snakt naar vernieuwende, duurzame materialen. Binnen Cirkelstad willen wij met onze partners kijken naar de mogelijkheden om uit reststromen nieuwe bouwmaterialen te maken. En daarnaast uiteraard deze ook toe te passen. We willen laten zien dat circulair bouwen kan. StoneCycling staat met twee benen in de circulaire economie.

Jeanet van Antwerpen

Directeur SADC

The Valley: Nationaal circulair icoonproject op Schiphol Trade Park is de samenwerking tussen Schiphol Trade Park (met als aandeelhouders SADC , Schiphol Real Estate en gemeente Haarlemmermeer) en Valley CV (met Delta Development Group, Volker Wessels en Reggeborgh). Tevens tekenen Delta en Eneco de start van hun samenwerking om samen met partners een circulair energieconcept te ontwikkelen in The Valley. Deze samenwerkingen markeren de start van de ontwikkeling van The Valley als Nederlands Icoonproject binnen het programma ´Nederland als circulaire hotspot´. Het centrale innovatiegebied ‘The Valley’ wordt binnen Schiphol Trade Park de nationale en internationale motor voor de transitie naar een circulaire economie en wereldwijd de locatie waar circulaire ontwikkelingen samenkomen. Participatie in Cirkelstad levert nieuwe verbindingen van visie tot en met verankering.

Joris Corstens

Key Account Manager - Signify

Duurzaamheid is deel van het DNA van Signify. Het is ons doel om het buitengewone potentieel van licht te ontsluiten met slimme verlichtingsoplossingen om de kwaliteit van het leven van mensen te verbeteren en te werken aan een duurzame toekomst. Licht wordt een nieuwe intelligente taal. Door op een andere manier met licht om te gaan kunnen we het leven van mensen verrijken en een positieve impact hebben op een circulaire economie. Signify is pionier van vele belangrijke doorbraken in duurzame verlichting en we blijven door innoveren. Om een duurzame toekomst tegemoet te gaan is samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid essentiel. Cirkelstad biedt het platform om deze samenwerking te bevorderen en daar dragen wij als Signify graag aan bij.

Laurens van Graafeiland

Founder - Sustonable

Sustonable wil een goede bijdrage leveren aan het oplossen van het plastic afval probleem dat er wereldwijd is. Met de combinatie van gerecycled PET van plastic flessen en kwarts produceren wij een circulair stenen plaatmateriaal. Dat bovendien bijdraagt aan het reduceren van het gebruik van natuurlijke mineralen. Ons proces is niet-chemisch en daarmee veel minder vervuilend dan bestaande processen om stenen plaatmaterialen te maken.

In woningen, kantoren en winkels worden veel stenen plaatmaterialen en tegels gebruikt voor wanden en werkbladen. Keukenbladen, receptiedeks, badkamer muren, toilet muren, muren in ontvangstruimtes, gevels etc.. Bij sloop van deze panden wordt dit onderdeel van bouw- en sloopafval.
Wij bieden een oplossing waarbij we het materiaal terugnemen en weer hergebruiken als grondstof in ons proces.

De ambities van Cirkelstad spreken ons erg aan en sluiten nauw aan bij onze eigen doelen. Cirkelstad biedt voor ons een mooie kans om ons materiaal en circulaire propositie concreet toe te passen.

Lot van Hooijdonk

Wethouder Utrecht

 

Als snelst groeiende stad van Nederland heeft Utrecht de ambitie een gezonde stad te zijn en te blijven. Een circulaire economie maakt daar deel van uit. Een cirkelstad is duurzaam, toekomstbestendig, creëert werkgelegenheid en put de aarde niet uit. In een stad waar zoveel gebouwd wordt, gaat onze aandacht in de eerste plaats uit naar de bouwsector. Een mooi voorbeeld daarvan is de transformatie van de Knoopkazerne aan de Croeselaan tot een modern kantoor. Bij het gedeeltelijke slopen en strippen van deze kazerne is het uitgangspunt om zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken. Ook investeert de gemeente Utrecht in het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering, afvalinzameling en inkoop. We verheugen ons op de samenwerking en de inspiratie die Cirkelstad biedt om de circulaire economie met inwoners en bedrijfsleven verder te brengen.

Maarten Barckhof en Ron van Wijk

Oprichters Stichting Circulair Bouwen

Wij werken aan het sluiten van kringlopen in de bouw en GWW. We organiseren en begeleiden projecten en pilots, met leren door te doen. We verbinden partijen, helpen bij organisatievormen, financieringsmodellen en aanbestedingsmethodieken. Technisch kan er al heel veel.

Gebouwen en wegen zien we als opslagplaats voor materialen. Samen met Madaster, overheden en marktpartijen werken we toe naar een Nationale Grondstoffenbank, met depots verspreid door het hele land. We willen vóór de demontage van een gebouw alle materialen zoveel mogelijk systematisch en eenduidig in kaart te brengen. De systematiek en opgedane kennis wordt samengevat in een handboek waarmee alle stakeholders vervolgens zelf aan de slag kunnen. We roepen met name vastgoedbezitters op om over de brug te komen en concrete pilots aan te dragen. Verder werken we aan diverse andere projecten, zoals circulaire infrastructuur (wegen en fietspaden). Cirkelstad is voor ons: leren van elkaar en samen de schouders eronder!

Marcel Janssen

Manager - Donkergroen Ontwerp & Advies

Graag nemen we als Donkergroen landelijk onze rol in het circulair vormgeven, realiseren en beheren van buitenruimtes. Daarnaast zijn we specialist in het creëren van groene, circulaire en gezonde binnenruimtes. Vanuit onze duurzame en circulaire visie zijn we in staat om samen met onze opdrachtgevers en partners prachtige 100% circulaire en klimaat adaptieve projecten te realiseren. Een mooi voorbeeld hiervan is CIRCL van ABN-AMRO in Amsterdam Zuidas waarvoor in 2018 ook de ELCA Trend Award werd toegekend. Een internationale prijs voor een toonaangevend duurzaam groenproject.

Onze betrokkenheid en samenwerkingen met sociale werkbedrijven maakt onze circulaire visie en gedachte compleet en ook realistisch uitvoerbaar.

Samenwerking met de juiste partners en opdrachtgevers is een belangrijke voorwaarde om de circulaire keten gesloten te krijgen binnen onze integrale projecten. Cirkelstad zien wij als een platform waar deze samenwerkingen en verbindingen mogelijk worden gemaakt.

Marco Peppel

Directeur Engineering JP van Eesteren

Als er één sector in Nederland is waar duurzaamheid op de agenda moet staan, is het wel de bouwsector. J.P. van Eesteren gaat die verantwoordelijkheid niet uit de weg. Onze ambitie is niet voor niets ‘Gebouwen slimmer maken’. Door van initiatief- tot onderhoudsfase vernieuwende oplossingen aan te dragen. En door al in het ontwerp rekening te houden met een eventuele functieverandering van zo’n gebouw. Voor ons is het de toekomst van de bouw. Slim bouwen is daarbij voor ons vanzelfsprekend óók duurzaam bouwen. Hoe we dat doen heeft alles te maken met techniek, methodes, maar bovenal met mensen. Het betekent innoveren. Slim nadenken. Gezondheid en veiligheid van de omgeving, gebruikers en makers van gebouwen staan hierbij voorop. We zijn ervan overtuigd dat onze gezonde toekomst gebouwd wordt met de grondstoffen die we vroeger nog als afval zagen. Geen afval, geen uitval, daar staan we voor. Vandaar dat wij met trots de Green Deal Cirkelstad hebben ondertekend.

Mark Boschman

Architect - RoosRos Architecten

RoosRos Architecten is een landelijk werkend, fullservice architectenbureau met ruim zestig medewerkers. We voelen ons verantwoordelijk voor een leef-, woon- en werkomgeving die bijdraagt aan het welbevinden en geluk van mensen. Niet alleen vandaag maar ook morgen, voor huidige én toekomstige generaties. Om die ambitie waar te maken gaan we graag het gesprek én de samenwerking aan met opdrachtgevers, vakgenoten en organisaties branche overstijgend. Met elkaar ontwerpen we gezonde en toekomstgerichte gebouwen.

We nemen als architect in projecten graag de rol van integrator; de partij die kennis en kunde van verschillende bouwpartners in een vroeg stadium samen brengt en integreert in het ontwerp. We zijn een continu lerende organisatie. De participatie in verschillende netwerken, waaronder Cirkelstad, helpt ons verder te ontwikkelen. We geloven in de meerwaarde van kennisdeling, elkaar stimuleren en samen werken aan de gebouwde omgeving.

Michel Baars

Directeur New Horizon Urban Mining

Urban mining heeft de toekomst. Hoogwaardig hergebruik heeft de toekomst. Het slopen van (delen van) gebouwen wordt vooral gezien als een noodzakelijke maar vervelende kostenpost, een risico en een verstoring van het renovatie-, transformatie- of ontwikkelingsproces. Het kan anders volgens ons. Fundamenteel anders.

Het slopen van (delen van) gebouwen is van alle tijden. Omdat panden gedateerd zijn, niet meer voldoen aan de huidige eisen of simpelweg omdat een andere invulling nodig is op die plek. New Horizon Urban Mining creëert waarde uit de afvalstromen die daarbij vrijkomen. Wij hebben een groot aantal afnemers gemobiliseerd om uw sloopafval om te zetten in waarde. We kunnen uw grondstoffen dus goed gebruiken. Termen als ‘slopen’ en ‘afval’ bestaan in onze optiek dan ook niet, wij spreken over ‘ontmantelen’ en ‘grondstoffen’. Wij zien geen sloophout, wij zien nieuwe kozijnen, dakkapellen, tafels en vloeren.

Duurzaam slopen rendeert op zowel economisch, sociaal als ecologisch gebied. Ontmantelen en het circulair hergebruiken van grondstoffen biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor nieuwe projecten in de maakindustrie. Het is zeker niet duurder, neemt niet meer tijd, het is ongelofelijk veel leuker en daarbij duurzamer. Wij geloven zó in ons product dat we risicodragend ondernemen. Samen maken we een nieuwe horizon!

New Horizon ziet Cirkelstad als een goede ontwikkeling waaraan we graag een bijdrage leveren door kennis te delen.

 

Michel is een van de leden van de Raad van Toezicht. Een interview met Michel verscheen eerder in het Stadsblad.

Michel Verlaan

Partner en Algemeen Directeur - Flux Partners

Flux Partners streeft altijd naar het hoogst haalbare. We zijn een resultaatgericht adviesbureau binnen de GWW en energiesector, met de diensten Procurement, Tendermanagement, Projectmanagement en Organisatieontwikkeling.

Een van onze kernwaarden is vooroplopen door ontwikkeling. Dit uit zich zowel intern als in onze projecten. We stimuleren en ondersteunen klanten bij het invulling geven aan de drie grote trends; de klimaattransitie, de transitie naar een circulaire economie en digitalisering. Een eerste stap hiervoor is het her-evalueren van het inkoopproces. Hoe bereik je samen de beste resultaten?

Door onze ervaring bij publieke en private partijen signaleren wij kansen en gebruiken dit om de transities te versnellen. De grootste uitdaging is nu opschaling in de hele keten.

Wij denken dat Cirkelstad een belangrijke rol speelt in deze opschaling door het creëren van een netwerk van koplopers met een voorbeeldfunctie, maar ook door het verbinden van lokale partijen. Zo zetten we samen een stap verder.

Miranda van Dongen

Duurzz - het groene bouwburo

Duurzz verduurzaamt bestaande en monumentale bouwwerken

Duurzz B.V. – Het groene bouwburo is een allround bouwkundig ingenieursbureau. Wij werken samen met opdrachtgevers als particulieren, bedrijven, aannemers, stichtingen, zorginstellingen en VVE’s om een totaalconcept aan te kunnen bieden bij het verduurzamen, duurzaam onderhouden, verbouwen en vernieuwen van hun vraagstuk.

Verduurzaming en daarmee circulariteit zien wij terug komen in alle processen van het bouwen. Wij staan ervoor om in een zo vroeg mogelijk stadium onze bijdrage te kunnen leveren om het huidige bestaande vastgoed mee te laten nemen in de energie- en circulaire transitie die gaande is voor de generatie na ons. Cirkelstad betekent daarin een invulling van de ontbrekende link door in contact te komen en te blijven innoveren met circulaire partners. Om zo nog dichter bij de transitie te blijven die om ons heen gaande is en om opdrachtgevers nog beter te ondersteunen. Met onze product- en proceskennis zien wij kansen om een wederzijdse bijdrage te kunnen leveren in de circulaire economie.

Onder andere mag Duurzz B.V. haar bijdrage leveren om een monumentaal pand aan de Honingerdijk te Rotterdam te verduurzamen, materialen zoveel mogelijk her te gebruiken en het qua comfort klaar te maken voor de toekomstige eigenaar. Hiermee maken wij een begin aan de vele gemeentelijke en rijksmonumentale panden die klaar gemaakt dienen worden voor de toekomst.

Noor Huitema

Partner Copper8

Een bijdrage leveren aan duurzame doorbraken – dat is waar Copper8 voor staat. Het realiseren van vooraanstaande duurzame concepten vraagt om een andere manier van werken, een andere manier van samenwerken, en een andere manier van rekenen.

“Wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je ver komen, ga dan samen.”

De concurrentiekracht van organisaties wordt steeds vaker gemeten aan zowel financiële als maatschappelijke prestaties. Het realiseren van vooraanstaande resultaten op het gebied van duurzaamheid brengt vaak afhankelijkheden met zich mee. Samenwerking tussen schakels in ketens is vaak de essentie die tot dergelijke doorbraken kan leiden.

In Cirkelstad is het mogelijk om met die schakels in de keten in een open gesprek te komen, te blijven en verder te komen.

 

Noor is een van de leden van de Raad van Toezicht. Een interview met Noor verscheen eerder in het Stadsblad.

Pablo van den Bosch

Board Member - Madaster Foundation

Madaster is het internationale online register voor informatie over materialen en producten toegepast in de gebouwde omgeving. Het is onze missie een circulaire economie te faciliteren waar afval kan worden geëlimineerd. Op het Madaster Platform kunnen eigenaren, gebruikers, ontwerpers, bouwers en andere betrokken digitale gebouwinformatie uploaden en beheren. Dit wordt gestructureerd in gebouwdossiers, waarmee ook circulaire en financiële waarden kunnen worden vastgesteld. Binnen de grenzen van privacy en security stelt Madaster de informatie over materialen en producten beschikbaar voor de realisatie van circulaire gebouwen en het bijeen brengen van vraag naar en aanbod van gebruikte materialen.

Het platform staat onder toezicht van een onafhankelijke Foundation die de transparantie, publieke beschikbaarheid van data en sociale impact van Madaster bewaakt.

Paul Koopman

Manager Mebin Amsterdam

Mebin is als leverancier van betonmortel een belangrijke schakel in de bouwketen, en speelt daarmee ook een rol in de verduurzaming van de bouw.Niet voor niets staat boven ons strategisch huis richting 2020 “een eco verantwoorde marktleider”. Hier geven we op verschillende manieren invulling aan zoals de toepassing van Hoogovencementen, het hergebruiken van betonsloopafval als betongranulaat en het gebruik van hybride mixers met een elektrische trommel aandrijving voor een reductie op de CO2 emissie.

Naast de technisch aspecten is er echter nog meer winst te behalen, zo kan je door een goede afstemming van eisen en wensen van de partners in de keten ook een belangrijke bijdrage leveren aan het optimaliseren van het bouwproces en daarmee gepaard gaande duurzaamheid aspecten. Tot slot geloof ik daarbij dat het uiteindelijk de mensen zijn die dit moeten invullen, daarvoor zijn en blijven we op zoek naar talenten op welke wijze ook die ons kunnen helpen bij het waar maken van deze ambities.

Petran van Heel

Sectorbanker Bouw - ABN AMRO Bank

Publiek en Privaat maken samen de cirkel rond – De transitie naar een circulaire economie versnellen, dat is de opgave en ons doel waar wij elke dag aan bijdragen. Dat doen we niet alleen, circulaire economie is een belangrijke pijler in de strategie van ABN AMRO. Als actionleader bied ik ondersteuning aan de pioniers van de circulaire economie en sta open voor financieringen aan bedrijven en instellingen, ook waar het gaat om nieuwe businessmodellen. Ik doe dit binnen de sector Bouw, Infra en Vastgoed (privaat).

Wij geloven erin dat Publiek en Privaat (zie partner Eric Zwaart) samen de beweging van lineair naar circulair moeten maken. We kunnen de cirkel sluiten met grondstofrotondes en matchmaking op voorspelbare reststromen, met innovatie en nieuwe vormen van financieren. Pionieren is hard werken, maar ook het leukste deel. De sleutelwoorden die ons aanspreken zijn krachtenbundeling, innovatie, kennisdelen en daadkracht.  Dit hebben we zelf ook ervaren bij de realisatie van ons circulaire paviljoen Circl (html naar www.circl.nl). De kennis die we opdoen delen we graag. Bij ABN AMRO spreken we daarom over een right-to-copy. Met ons partnership met Cirkelstad brengen wij graag onze kennis en netwerken in. De individuele én de gebundelde kennis. Laten we samen bouwen aan circulair!

Eric schrijft met grote regelmaat over de circulaire economie en de trends en ontwikkelingen in de sector. Zie https://insights.abnamro.nl/sector/bouw/

Rob Franken

Directeur Van der Tol hoveniers

Groen denken en milieubewust ondernemen zit in onze genen. Het is ons vak om bij de dagelijkse werkzaamheden rekening te houden met lokale biodiversiteit en de mogelijke ontwikkeling daarvan. In 2011 werd Van der Tol uitgeroepen tot duurzaamste hovenier van Nederland. Met de door ons ontwikkelde EcoCheck toetsen wij of een tuin, ontwerp of offerte meerwaarden biedt voor vogels, vlinders en andere dieren in en om onze projecten. Maar ook of de toegepaste materialen duurzaam geproduceerd zijn. In veel gevallen hergebruiken we bestaand materiaal.

Ons werkgebeid is vooral de stedelijke omgeving. Wij vragen ons daarom af wat we terug kunnen doen voor de wijk waarin we werken. Door mensen uit de wijk te betrekken en te laten participeren. Vooral in het onderhoud en beheer van groen liggen wat dat betreft kansen.

Rutger Büch

Gemeentesecretaris Cirkelstad

Vanaf de schoolbanken ben ik al op zoek naar partijen die werk willen maken van een circulaire en inclusieve economie. Het is zo logisch om je organisatie te richten op datgene waar wij als samenleving om (gaan) vragen. Het geeft een grote betrokkenheid en maakt het werk vele malen interessanter. Voor jezelf, je collega’s en je ketenpartners. Gaat dat dan niet vanzelf? Nee, ook dat is zo logisch als het zijn kan. We hebben allemaal een ander verleden en rol waardoor dingen eerder of later op zijn plek vallen. Dat maakt Cirkelstad zo interessant in haar aanpak. Plek voor iedereen en met de partijen waarbij het kwartje gevallen is gaan we hard aan de slag. Terugkijkend is er al veel ervaring, die delen we graag. Nog belangrijker is het dat partijen zelf regionaal met elkaar aan de slag gaan. Ontdekken hoe zijzelf in samenwerking tot (een duurzaam) resultaat komen. Een bewuste keuze om te investeren, een bewuste keuze voor werk wat er toe doet.

Rutger Sypkens

Dura Vermeer

Ambities Waarmaken. De behoefte aan vernieuwing en verschillende soorten vastgoedconcepten wordt steeds groter. Publiek en private ondernemers zijn veelal op zoek naar flexibele, duurzame en circulaire gebouwen met een dynamische beleving. Wij zijn als antwoord hierop een standaard logistiek (digitaal) bouwproces aan het formuleren samen met onze ketenpartners.

Wij zetten daarbij sterk in op innovatie en creativiteit en nieuwe contractvormen. Werken met geïntegreerde contractvormen vraagt om een brede mind set en zorgt ons inziens voor een betere en transparantere samenwerking en minder faalkosten. Het zorgt voor het terugdringen van onze impact op natuurlijke grondstoffen in de gehele keten. In het logistieke proces bevorderen wij hergebruik en het beperken van afval.

Cirkelstad helpt onszelf te toetsen en onze ambities te verleggen en waar te maken!

Rutger is voorzitter van de Raad van Toezicht. Een interview met Rutger verscheen eerder in het Stadsblad.

Thirza Monster

Mede-eigenaar Cirkellab B.V.

Onze missie is het aanjagen én waarmaken van circulaire, regionale economie. “Kansen omzetten in oplossingen”, dat is onze aanpak. Daarvoor onderzoeken, adviseren, begeleiden en initiëren we businesscases rond: grondstoffenefficiency en -hergebruik, duurzame energie en duurzame inzet van mensen.

Daarbij is onze markt in beginsel iedere overheid, bedrijf of instelling die deel uitmaakt van een (regionale) economie en/of de circulaire, regionale economie wil stimuleren en tot uitvoering wil brengen waar dan ook in Nederland. Omdat de Drechtsteden onze thuisbasis vormen, gaan we in deze regio echter een stapje verder. Hier is onze ambitie om in 10 jaar aan 100 circulaire oplossingen bij te dragen die leiden tot 1000 extra banen.

Dit sluit erg goed aan bij het concept Cirkelstad ‘geen afval, geen uitval’. Daarom hebben wij – als initiatiefnemer en regiospinner – bewust de keuze gemaakt onder de vlag van Cirkelstad in de Drechtsteden in de bouw te opereren. “Wij zien enorm de meerwaarde van gebundelde krachten, kennis en netwerk waarbij je gezamenlijk aan de slag gaat met concrete projecten!”

Tynke van den Heuvel

Eigenaresse - Studio Wae
Studio Wae maakt design producten van afvallen uit Urban mining. Tynke van den Heuvel eigenaresse van Studio Wae heeft 14 jaar in een familiebedrijf gewerkt dat metalen en elektronica afvallen recyclede. “ Ik heb van jongs af aan geleerd dat door afvallen een kleine bewerking te geven deze stroom een grondstof kan worden. Dus in plaats van een kostenpost een positieve waarde krijgt”. De bouw eist de meeste grondstoffen van moeder aarde en levert ook de grootste afval stroom. Mijn ambitie is om zo veel mogelijk deze afvalstromen her te gebruiken en echt impact te maken op deze afvalstromen.
Dit doe ik door opschaalbare mooie en competitive producten op de markt te brengen die qua eigenschappen en kwaliteit niets onderdoen aan niet circulaire producten.
Samenwerkingsverbanden zijn daarbij zeer belangrijk. Zo werk ik samen met New Horizon een urban miner waar ik tapijttegels en gerecycled beton afneem maar ook met grote distributiekanalen als MBI de Steenmeesters die een deel van de 76% Circulaire sierbestrating van The Right Wae collectie op de markt brengen. Zo is ook het partnership van de verbinder Cirkelstad erg belangrijk voor mij om aan de markt te laten zien wat er nog allemaal voor moois gemaakt kan worden als een pand afgebroken wordt. Cirkelstad verbind producten, diensten en het circulaire gedachtengoed met elkaar en daardoor ontstaan er ook weer nieuwe producten. Zoals een wandkleed van gerecycled tapijt bijvoorbeeld.
Wij maken onder andere: Circulaire sierbestrating van minimaal 76% circulaire grondstoffen uit Urban mining. Circulaire en modulaire banken van minimaal 76% circulair beton. Gerecyclede Dutch design tapijttegels uit afvallen van tapijtfabrieken en/of uit Urban Mining. Akoestische wandbekleding van kurk, tapijt en gerecyclede kleding. Gordijnen van vervilte kleding. En vraagstukken zijn altijd welkom.

Victor Franke

Directeur - EKOTEX Wandafwerking BV

EKOTEX levert circulaire verf-en behangsystemen, die gezond en veilig zijn en CO2-neurtraal.

Wij zijn partner geworden om samen met Cirkelstad de ambitie in Nederland waar te maken om alleen nog circulaire producten en materialen te gebruiken bij bouwprojecten.

Wat ik mooi vind aan Cirkelstad is dat zij zich richten op de gemeentelijke overheid. Zij proberen op gebied van circulariteit in de bouw structuur aan te brengen en zo het proces te versnellen. Daarnaast focussen ze zich ook op andere zaken dan alleen energie. Energie is uiteraard belangrijk, maar gezondheid en welbevinden ook. Ze steken het zo in, dat de hele keten in actie moet komen.

Ik word geïnspireerd door wat er vandaag de dag allemaal gebeurt op circulair vlak. De betrokkenheid van partijen, dat alle lagen van de bevolking meedoen, van schilders tot staatssecretarissen, dat geeft heel veel energie. Alles komt voor mij samen in de Sustainable Development Goals. Dat is wat ik wil uitdragen en wat de wereld uiteindelijk mooier zal maken.”

Wouter van Twillert

Programmamanager - C-creators

Het Bouwprogramma voor de Metropoolregio Amsterdam is een initiatief van Cirkelstad, EIB, TNO en C-creators. Samen bouwen we aan grote circulaire iconische projecten. Het heeft de volgende uitgangspunten en ambities: opschaling staat centraal, bestaande en nieuwe kennis is collectief, we verhogen de circulaire lat in elk project en we verbinden relevante organisaties in ons netwerk.

De komende jaren willen we bijdragen aan een onomkeerbare beweging in de bouwsector, zowel aan opdrachtgevende als opdrachtnemende kant. Door deze beweging worden andere typen gebouwen gebouwd en wordt op een nieuwe manier naar gebiedsontwikkeling gekeken. Steden zijn of worden dan ‘futureproof’ en mensen wonen en werken prettig in de MRA.

Per stad gaan we met lokale organisaties aan de slag en stellen we onze rol vast. Het gaat namelijk niet alleen over het ‘gewoon’ aan de slag gaan, maar zeker ook om het activeren en inspireren van organisaties die niet weten waar ze moeten beginnen, het belonen van circulaire ondernemers met meer omzet, kennisopbouw over hoe het écht moet en het verbinden van koplopers met partijen die de eerste stappen willen zetten. Er is niet een one-size fits all-aanpak; dat maakt dit werk zo uitdagend en tegelijkertijd zo boeiend.

Cirkelstad heeft de afgelopen jaren aangetoond aanpakken in de genen te hebben. Concreet aan de slag is het motto en dat past perfect bij C-creators.