Provincie Noord-Brabant

Partner in Tilburg
Martijn van Gruijthuijsen - Gedeputeerde Portefeuille Economie, Kennis en Talentontwikkeling

Provincie Noord-Brabant heeft een duidelijke ambitie: een circulaire economie in 2050. Herbruikbaarheid van producten, materialen en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen zijn het uitgangspunt voor de gehele Brabantse economie. 

In de Bouwstenennotitie Circulaire Economie 2019-2028 is aangegeven dat de provincie een belangrijke rol heeft in het versnellen van de opgave naar een circulaire economie. Het thema bouw & infra is daarin een belangrijke pijler. 

Met het lerend netwerk CirkelStad Brabant geeft de provincie invulling aan haar ambitie. CirkelStad Brabant is een regionaal netwerk voor circulaire bouw en brengt publieke partijen (waaronder gemeenten), semipublieke partijen (waaronder woningcorporaties) en private partijen (waaronder bouwbedrijven) samen om een (innovatieve) circulaire bouw te versnellen.

Op de DDW 2019 is het startschot geven voor het lerend netwerk CirkelStad Brabant. We zijn met de spinners van de steden Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Helmond, Breda en Oss concreet gestart met Community’s of Practice (CoP).