Circulair BZK in zicht 2023 – Over een goed begin

Column Tineke Beuker

In deze columns maak ik zichtbaar wat BZK, samen met anderen, doet om circulair bouwen het nieuwe normaal te laten worden. Om te laten zien waar BZK aan werkt en waar we naar toe gaan en daarmee beleid en praktijk wat dichter bij elkaar te brengen.

Mijn labrador is soms een held op sokken, maar blijkt wat betreft vuurwerk een echte Bikkel. Als het dichtbij is kijkt hij er even van op, maar verder doet hij niets. Scheelt natuurlijk wel dat de duizendklappers verboden zijn. Ook in een ander opzicht is mijn nieuwe jaar goed begonnen. Er staat namelijk al in februari een vakantie in de planning. Dat levert wel extra drukte op omdat een visum moest worden aangevraagd en daarvoor ik weet niet hoeveel papieren moeten worden meegeleverd. Dat is nu geregeld, nu de boodschappen nog.

Maar ook op het werk is het jaar goed begonnen, of moet ik zeggen dat vorig jaar goed is geëindigd?

Beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen

Vlak voor kerst is de brief verzonden waarin de Tweede Kamer over de beleidsagenda circulair bouwen wordt geïnformeerd. Met deze beleidsagenda willen we meer inzicht geven in de beleidsmatige acties voor circulair bouwen voor de komende periode. In de brief wordt ingegaan op de volgende drie hoofdlijnen:

  1. het aanscherpen en verbreden van de milieuprestatie-eis voor nieuwe gebouwen;
  2. het introduceren van normering voor de CO2-emissie van het materiaalgebruik in gebouwen;
  3. het stimuleren van bouwen met biobased grondstoffen.

Het aanscherpen en verbreden van de milieuprestatie-eis voor nieuwe gebouwen:

Er is gestart met onderzoek naar een scherpere eis voor nieuwe woningen en nieuwe kantoren per 1 januari 2025. Voor de woningbouw wordt de mogelijkheid onderzocht voor de realisatie van de al eerder beoogde halvering van de milieuprestatie-eis naar 0,5.

Ook wordt er gekeken naar een normering voor gebouwen met andere gebruiksfuncties dan woningen en kantoren, bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg. Ook loopt er onderzoek naar de wijze waarop en wanneer een eis voor de milieuprestatie bij verbouw in kan worden gevoerd.

Het introduceren van normering voor de CO2-emissie van het materiaalgebruik in gebouwen:

In samenhang met de milieuprestatie van gebouwen willen we een nieuwe eis introduceren voor de CO2-emissie die wordt veroorzaakt door de toepassing van bouwmateriaal. In die eis wordt ook de CO2 gewaardeerd van de koolstof die is vastgelegd in biobased materialen. Met zo’n nieuwe eis is meer gerichte sturing mogelijk op de bijdrage van circulair bouwen aan de klimaatambities van het kabinet.

Het stimuleren van bouwen met biobased grondstoffen:

De toepassing van hernieuwbare bouwmaterialen, waaronder biobased grondstoffen, kan een grote bijdrage leveren aan zowel de vermindering van de CO2-emissie als de vermindering van de uitputting van schaarse primaire grondstoffen.

Daarbij is het een van de doelen om meer traditionele bouwmaterialen met een hogere CO2-emissie gedeeltelijk te vervangen door duurzame biobased bouwmaterialen met een lagere emissie.

Dit vraagt om een aanpak van de gehele keten van boer tot bouwer. In de eerste helft van 2023 beslist het kabinet over de nadere uitwerking van deze ontwikkeling. Via een startsubsidie aan Building Balance wordt verkennend en praktisch onderzoek gedaan naar mogelijkheden om te komen tot regionale ketens en doorbraakprojecten.

Ook staat er in de brief dat ernaar wordt gestreefd om op 1 januari 2024 met een subsidieverhoging te komen voor milieuvriendelijk isolatiemateriaal in de subsidieregelingen ISDE, SVOH en SVVE.

Voor het zomerreces van 2023 zal de Tweede Kamer weer worden geïnformeerd over de vermelde voornemens en hoe die verder worden uitgewerkt in wet- en regelgeving.

De volledige brief lees je hier

Week van circulaire economie

Van 6 tot en met 11 februari is er de Week van de Circulaire Economie. Deze start op 6 februari in Zwolle met de Nationale Conferentie Circulaire Economie.

Dit jaar vinden er evenementen plaats bij ongeveer 30 hubs door het hele land. Hier kunnen bezoekers zich laten inspireren en zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt. Bij deze hubs is alle kennis en kunde in huis om circulair ondernemerschap van de grond te tillen en bruist het van innovatie en pioniersdrift. Alles over de week van de circulaire economie vind je hier.

Subsidie voor productkaarten NMD

Ik heb al vaker geschreven dat er subsidie beschikbaar was om in bepaalde productcategorieën bij te dragen in de kosten van het maken van een LCA. Het goede begin is dat er ook dit jaar weer subsidie beschikbaar komt.

In de Nationale Milieudatabase zitten nu ongeveer 3000 productkaarten. Stichting NMD wil dit graag vergroten naar minstens 10.000 productkaarten. Wil het stelsel van milieuprestatie goed werken dan is een goed gevulde database met categorie 1 en 2 productkaarten noodzakelijk. Hoe meer producten met een lage milieubelasting beschikbaar zijn, hoe sneller de milieuprestatie kan worden verlaagd. En dat helpt om de klimaatdoelstellingen en een circulaire bouw te realiseren.

Meer informatie vind je op de site van de stichting NMD.

Bovenstaande laat zien dat dit een jaar belooft te worden waarin flinke stappen kunnen worden gezet naar meer circulair en milieuvriendelijk bouwen. Een goed begin van het jaar volgens mij.

< Lunchlezing Het Niet Meer Normaal | Circulair Bouwen – van ‘hoog over ambities’ naar losmaakbaar detailleren >