CoP Arnhem | gewoon doen = vooruitgang

Na de gezamenlijke aftrap voor 2022 van Cirkelstad Arnhem op 8 maart j.l. is naar aanleiding van vele gesprekken een eerste agenda ontstaan voor 2022.

De drie thema’s die we verder gaan verkennen en verdiepen op de aanstaande CoP  van 07.06.2022 zijn:

1. van laagwaardig naar hoogwaardig hergebruik bij “sloop”, renovatie en onderhoud

Welke informatie wil wie, wanneer weten van een bestaand bouwwerk om tot hoogwaardig hergebruik te komen? De misvatting dat er voor 97% wordt hergebruikt vraagt om een verdere duiding. Het misleidende is dat het hier gaat om laagwaardig hergebruik. Gelijk of hoogwaardig hergebruik is nu slechts1%!

Hoe gaan we samen ‘slopers’ en adviseurs en architecten uitdagen hier pro-actief samen stappen in te gaan laten ondernemen en welke rol/ ervaring heeft de opdrachtgever hierin bij inkoop en aanbestedingen?

2. Hoe gaan we (woningbouw) concepten op gelijke grondslagen vergelijken 

Het aanbod van ‘duurzame en circulaire’ concepten schieten als paddestoelen uit de grond. De behoefte op het aanbod goed te kunnen vergelijken vraagt om een eenduidige toetsing. Landelijk wordt er gewerkt aan deze toetsing en hoe kunnen we hier samen ons voordeel mee doen?

Hoe dagen we samen de markt uit transparant en onderbouwd informatie aan te gaan leveren op gebied van milieu, circulariteit en gezondheid?

3. Binnenstedelijk verdichten – het kan als je het wilt!

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met provincies en gemeenten de huidige woningbouwplannen tot 2030 in kaart gebracht. De afgelopen maanden is de plancapaciteit met 140.000 woningen gestegen en liggen er nu plannen voor ruim 961.000 woningen door heel Nederland. Met dit resultaat kan de focus van de woningbouw verlegd worden van het vinden van locaties naar het daadwerkelijk realiseren van de woningen. Aan welke kwaliteitsstandaard gaan deze woningen voldoen en waar gaan die woningen gerealiseerd worden? 

De behoefte aan (tijdelijke) woningen neemt snel toe en daarmee ook de roep om te bouwen in het weiland. Nee, gebruik de ruimte die er nog is in naoorlogse wijken, zegt de Rijksbouwmeester en o.a. Reimar von Meding met Ruimte zat in de stad.  De woningnood is op te lossen door juist binnenstedelijk te verdichten, er is ruimte genoeg en de stad/ dorp vaart er wel bij. 

Hoe gaan we samen de potentie van stedelijk verdichting in kaart brengen?

Agenda:

. Welkom 
. Korte toelichting op de drie thema’s
. Verdieping per thema hoe en bepalen programma aanpak 2022

Locatie: We zijn te gast bij Volkshuisvesting in Arnhem

Aanmelden

Wil je erbij zijn? Stuur een bericht naar

Ik heet jullie graag welkom op 07.06 ook namens Sanne Melker.


Verdere inspiratie:

Toekomstig hergebruik CB23
. Lessen van slopers – Sloopcheck

. Opcirkelen in de bouw – TNO

. Het nieuwe Normaal – Landelijke kaderstelling circulair bouwen

. Concepten Boulevard – Netwerk Conceptueel bouwen

. Ruimte zat onderzoek voor corporatievastgoed

< CoP Utrecht e.o.  Binnenstedelijke verdichten & modulair bouwen #hoedan | Kennisinnovatiedag Biobased Bouwen >