Limburg ambieert rol als circulaire grondstoffenregisseur

Limburg ambieert rol als circulaire grondstoffenregisseur

Limburg ziet kansen in een afvalvrije samenleving en heeft daarvoor grensverleggende plannen gemaakt. ASL – Afval Samenwerking Limburg, waar 30 Limburgse gemeenten lid van zijn – zal de nieuwe aanbesteding in het tweede kwartaal van 2021 aankondigen. Het uitgangspunt is om 3 afvalstromen – ingezameld huishoudelijk afval van 1,1 miljoen inwoners – zo verantwoord en circulair mogelijk te laten verwerken. ASL start de zoektocht naar coalities die hieraan de beste invulling kunnen geven. Deze aanbesteding dient als springplank voor de verdere, toekomstige circulaire ambities in de regio.  

Meer over de aanbesteding

De aanbesteding is gericht op drie afvalstromen: 100 kiloton groente-, fruit- en tuinafval, 156 kiloton fijn huishoudelijk restafval en 26 kiloton plastic, blik en drankenkarton.Samen met een nieuw te selecteren coalitie wil ASL meer afval in de eigen provincie verwerken. ASL gaat uit van een langjarige contractperiode. Na gunning aan de gekozen coalitie werken de betrokken partijen uit welke technieken, innovaties, investeringen en businessmodellen het best passen bij de situatie en hoe dit in te regelen is.

Mooi om te ervaren dat de 30 gemeenten zich sterk maken voor serieuze circulaire impact in deze aanbesteding en dit benutten als springplank om regio breed samen te gaan werken aan een Circulair en Afvalvrij Limburg.”

– Erick Wuestman, adviseur innovatiegericht inkopen en circulaire economie bij KplusV

Lokale én wereldwijde impact

Om zo ver te komen, heeft ASL voor de op partnerschapgerichte aanbestedingsmethode Rapid Impact Contracting (RIC)(?) gekozen, met ambities waarin innovatie, ketensamenwerking, systeemtransitie en continue verbetering voorop staan. In gezamenlijkheid hebben de ASL-gemeenten twee uitgangspunten en 4 ambities op basis van de VN’s Sustainable Development Goals (SDG’s) geformuleerd zoals toekomstbestendig(e) partnerschap(pen) (SDG17) en het realiseren van een circulaire economie in Limburg (SDG 12). Meer toelichting volgt tijdens de marktconsultatie.

100% circulair verwerken

Waar het op neer komt binnen deze RIC-aanbesteding: geen vooraf omschreven oplossingen met dichtgetimmerde contracten meer, maar flexibele processen om gezamenlijk hoogwaardig grondstoffen te verwerken en te vermarkten. Gericht op oplossingen die gedurende de nieuwe, meerjarige contractperiode kunnen worden aangepast aan nieuwe uitdagingen, mogelijkheden en technieken. Met deze aanpak worden grondstofstromen telkens op een zo hoogwaardig mogelijke manier be- en verwerkt. Het doel is dat uiteindelijk 100% van de grondstoffen, teruggebracht wordt in de kringloop. Bij voorkeur in Limburg – daar waar de business- en milieucases dat verantwoorden. Denk bijvoorbeeld aan Bokashi als verwerkingstechniek dat resulteert in bodemverbetering en waterbuffering, waardoor het water op de Limburgse hellingen beter vastgehouden kan worden.

A close up of a device

Description automatically generated
Bron:Value Hill is ontwikkeld door Nederland Circulair in samenwerking met TU Delft.

Limburg gaat voor verregaande circulaire economische ontwikkeling

In de toekomst wil ASL veel meer materiaalstromen in Limburg laten uitsorteren en herverwerken tot nuttige grondstoffen voor nieuwe toepassingen. Dat zullen diverse gespecialiseerde bedrijven gaan oppakken. Om hierin succesvol te kunnen zijn, willen de gemeenten ook op andere beleidsvlakken circulair samenwerken met het bedrijfsleven, de provincie en andere partijen zoals kennisinstellingen en burgers. Het draait om anders produceren, anders consumeren en het sluiten van ketens met de focus op waardebehoud, producthergebruik en het voorkomen van afval.Zo kan de ASL als grondstoffenleverancier en -regisseur de katalysator en versneller van circulaire economie worden in Limburg.

“Mijn wens is om met de marktconsultatie op 16 oktober a.s. verbindingen te leggen met en tussen partijen die het vermogen hebben om innovatieve, circulaire oplossingen in gang te zetten waarmee de Limburgse maakindustrie én de werkgelegenheid een impuls krijgen!”

– Hans van Haren, programmamanager van ASL

Uitnodiging voor de marktconsultatie

Op 16 oktober 2020 van 9 – 13 uur organiseert ASL een online marktconsultatie, gericht op kennisoverdracht rondom de aanbesteding en matchmaking. Iedereen – met relevante kennis, een oplossing of een idee, van kleine tot grote partijen – is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen en kan zich tot 12 oktober aanmelden via . Het verbinden van partijen is een essentieel onderdeel in de marktconsultatie en online een uitdaging. We doen er alles aan om die verbinding tot stand te brengen en waarderen ieders’ bijdrage hieraan! Voor meer informatie: zie Tenderned.


Rapid Impact Contracting (RIC) is een innovatie gerichte inkoopmethodiek, die circulaire economie stimuleert en tegelijkertijd een impuls geeft aan alle aspecten – de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) – waarop de Verenigde Naties meervoudige maatschappelijke meerwaarde gerealiseerd willen zien

< VERAS en Stichting Insert bundelen hun krachten voor circulair slopen | Update Cirkelstad Utrecht e.o >