Voordelunch lezingen Versnellen in het MKB

Deze lezingenreeks ‘Versnellen in het MKB’ zal zich richten op de MKB toolbox (hieronder te downloaden). De serie is een gezamenlijk initiatief van Cirkelstad en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit programma heeft als doel de transitie naar een circulaire bouwsector vorm te geven, maar wel met een specifieke focus op het MKB. Het programma loopt vanaf medio februari tot en met september. Als onderdeel van dit programma wordt een tiental lezingen georganiseerd.

Meer informatie over het programma

25 maart zijn we gestart met de 10-delige lezingenreeks ‘Versnellen in het MKB’. Tijdens de lezingen worden tools besproken die MKB ondernemers kunnen inzetten om een sprong richting circulariteit te maken. Elke week hebben een aantal sprekers op verschillende relevante thema’s beknopt uitleg gegeven over de praktische toepassing van de verschillende tools voor een MKB bedrijf, waarmee een eerste handreiking wordt geboden om actief met circulariteit aan de slag te gaan! 

 Download de toolbox

Overzicht lezingen

Introductielezing – 25 maart

Deze eerste lezing zal een introductie geven op het beleid omtrent circulair bouwen, vervolgens wordt een toelichting gegeven op het programma ‘samen versnellen’ en tot slot zal een MKB aannemers-ingenieursbureau spreken over hun successen, lessen en toolgebruik omtrent circulair bouwen. Kortom, een toegankelijke kennismaking met het onderwerp ‘circulariteit’. . Sprekers tijdens deze lezing waren Ester ’t Hoen van het Ministerie van BZK en Rutger Büch (Cirkelstad). 

Bewustwording & Organisatieontwikkeling – 1 april

Tijdens deze lunchlezing zullen de sprekers strategieën bespreken om circulariteit te definiëren, het gedachtengoed te implementeren en het vervolgens uit te voeren en te communiceren als MKB onderneming. . Hierbij wordt onder meer ingegaan op de R-strategieën, theorie omtrent waarderend onderzoeken en het Ambitieweb. 

Circulair ontwerpen – 8 april

Het maken van circulaire keuzes bij een ontwerp van een bouwwerk is in de praktijk een complex proces. Al bij het ontwerp van een weg, bouwwerk of installatie moet nagedacht worden over materialen, hoeveelheden en toekomstig hergebruik. Deze lunchlezing biedt handvatten om praktische invulling te geven aan deze belangrijke aspecten van een ontwerpproces. . Daarbij is specifiek aandacht voor de Circular Design tool, de CLT handleiding en BREEAM certificering

Circulaire producten & materiaalkeuze – 15 april

Wat maakt een oplossing of product nu exact circulair? Een relevante en terugkerende vraag. Tijdens deze lezing wordt hier door verschillende sprekers op ingegaan. Eveneens worden handvatten en instrumenten meegegeven die u als MKB’er faciliteren bij het maken van product- en materiaalkeuzes. Tijdens deze lezing werd stilgestaan bij de productencatalogus van Cirkelstad en de tool INSIDE INSIDE, een initiatief van de Dutch Green Building Counsel.  

Inkopen en aanbesteden – 22 april

Opdrachtgevers krijgen in toenemende mate de verplichting mee om circulariteit op te nemen in de uitvraag. Deze lunchlezing bereidt u als MKB’er voor op circulariteitseisen in een uitvraag én hoe daar optimaal invulling aan te geven, om op die manier te komen tot een succesvolle inschrijving. Tijdens deze lezing is er aandacht voor de ‘8 stappen voor circulair inkopen’ en de toepassing van marktconsultaties gericht op circulariteit.

Meten van circulariteit en milieu impact – 29 april

Tijdens deze lunchlezing wordt door verschillende sprekers ingegaan op wanneer een weg, bouwwerk of installatie circulair is, welke eisen er vanuit de overheid zijn opgesteld en op welke manier dit gemeten kan worden. Tot slot, op welke manier hebben deze factoren invloed op de milieu impact? ? Hierbij is specifiek aandacht voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) en zal de Building Circularity Index worden toegelicht. 

Digitalisering – 20 mei

Op welke manier kunt u de digitalisering in de bouwsector koppelen aan circulariteit? Denk hierbij aan gebruik van online marktplaatsen en materiaalpaspoorten. Tijdens deze lunchlezing wordt nader uitgelegd hoe digitalisering en circulariteit hand in hand met elkaar gaan en niet los van elkaar kunnen worden gezien. Daarnaast worden tips meegegeven hoe u dit binnen uw projecten kan laten landen. Onder meer zal Madaster een toelichting geven op de manier waarop registratie van gebouwen mogelijk is.

Business case / Value case – 27 mei

Hoe kunt u als MKB’er circulariteit optimaal onderbrengen in de business/value case? Wat zijn factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Na deze lezing weet u meer over factoren als Total Cost of Ownership en restwaarden. Bovendien leert u meer over inzicht in de kosten én opbrengsten van circulaire ontwerpkeuzes. Daarbij geven we mee welke instrumenten hulp kunnen bieden bij deze complexe vraagstukken. Hierbij zal onder andere toegelicht worden hoe een CIRCO track u bij de eerste stappen kan helpen.

Demonteren en oogsten – 3 juni

Circulariteit heeft bij uitstek betrekking tot hergebruik van bestaande bouwmaterialen. Welke stappen moet u als MKB’er doorlopen om circulair te slopen en wie heeft u daarbij nodig? Tijdens deze lezing zal worden ingegaan op tools die het toegankelijk maken om aan de slag te gaan met materiaal ‘oogsten’. Maar ook wanneer u juist materiaal wil hergebruiken in een toekomstig bouwtraject biedt deze lezing uitkomst. Hierbij wordt onder meer de marktplaats voor materialen INSERT toegelicht en staan we stil bij de toepassing van de ‘Slim slopen tool’. 

Self-audit – 10 juni

Waar staat uw organisatie op dit moment en op welke manier komt de organisatie op de plek waar je wil zijn omtrent het thema circulariteit. Hoe kunt u hier handen en voeten aan geven? Tijdens deze lezing worden handreikingen geboden die bijdragen aan het beantwoorden van onder meer deze vragen. Hierbij is onder andere specifieke aandacht voor de toepassing van het OK-Model. 

Terugkijken?

Je kunt de laatste lezing in zijn geheel terugkijken op de lezingen pagina. De overige lezingen zijn opgeknipt, en voorzien van de juiste context en contactpersonen, in de Cirkelstad Academie geplaatst. Hier kun je ook de lezingen van de serie Biobased Bouwen terugvinden.

Voor meer informatie over het programma Versnellen in het MKB kun je terecht op Cirkelstad.nl/mkb/