Gemeente Hoeksche Waard

Partner in Drechtsteden
Annet Kooij-Vermeer - Adviseur circulaire economie

De Hoeksche Waard (ruim 87.000 inwoners), eiland in de Zuid-Hollandse delta waar land is gewonnen op het water. Een uniek agrarisch polderlandschap. Het oorspronkelijk karakter van het landschap met zijn openheid, dijken en kreken en buitendijkse natuurgebieden is nog duidelijk zichtbaar. De inwoners van onze dorpen hebben een no-nonsense mentaliteit. Zaken doen we nuchter, met hard werken en met respect voor elkaar.

Dynamiek door de eeuwen heen is kenmerkend voor de Hoeksche Waard. Door gestaag, steeds weer, in te spelen op veranderingen, is het eiland geworden tot wat het is. Verandering is onderdeel van een levend landschap en van een vitale samenleving. Zoals bewoners van de Hoeksche Waard van oudsher het eiland hebben gevormd, zo zal dat ook in de toekomst nodig blijven. Om in te kunnen spelen op de maatschappelijke vraagstukken die de komende jaren op ons afkomen. Om de Hoeksche Waard nog mooier en beter te maken. Voortdurende ontwikkeling zorgt er voor dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van het eiland.

Ons doel is om maximaal bij te dragen aan een circulaire economie. We zetten in op het minimaliseren van consumentenafval, kringlooplandbouw, circulaire bedrijventerreinen, het voorkomen van zwerfafval en circulaire bouw- & infrastructuurprojecten.