Oproep: aanbestedende diensten voor innovatiecompetities COVID-19

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt in 2020-2021 3 miljoen euro beschikbaar aan publieke opdrachtgevers om innovatieve producten of diensten te laten ontwikkelen die de gevolgen van COVID-19 aanpakken.

De 3 miljoen euro is beschikbaar voor aanbestedende diensten om via innovatiecompetities, zoals Small Business Innovation & Research  (SBIR) en Innovatiepartnerschap, op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van de coronacrisis. Ook andere innovatievraagstukken die passen binnen de kennis- en innovatie agenda’s 2020-2023  zijn welkom.

Innovatiecompetities

De innovatiecompetities zijn trajecten, waarbij publieke diensten een vraagstuk uitzetten waarvoor nog geen product of dienst op de markt beschikbaar is. Door steun voor haalbaarheidsonderzoeken en ontwikkeltrajecten, kunnen de nodige oplossingen uitgedacht en opgeleverd worden. Zo krijgen mkb’ers, die hier als gevolg van de coronacrisis mogelijk niet de middelen voor hebben, de kans om hun innovatieve ideeën toch ten uitvoer te brengen. Ook kan dit initiatief decentrale overheden stimuleren juist nu extra investeringen te doen in innovaties.

Cofinanciering

Voorstellen, die op volgorde van indienen worden gehonoreerd, kunnen rekenen op maximaal 50 procent cofinanciering (tot 500.000 euro) van de ontwikkelingskosten voor innovatieve oplossingen. Daarbij bieden Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)/PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden kosteloos expertise en ondersteuning aan decentrale overheden en publiekrechtelijke instellingen. In 2020 zal EZK bijdragen aan ongeveer 5 innovatiecompetities met een looptijd van 6 tot 24 maanden, die vanaf eind juni 2020 worden uitgevoerd.

Thema’s

Deze oproep heeft betrekking op de thema’s:

  • Vraagstukken rondom COVID-19
  • Energietransitie en duurzaamheid (deelagenda’s: Klimaat en energie, toekomstbestendige mobiliteitssystemen, circulaire economie)
  • Landbouw, water en voedsel
  • Gezondheid en zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Maatschappelijk verdienvermogen

Oproep

U vindt deze oproep in de Staatscourant 2020, 29904 . De beoordelingscriteria in het Startformulier voor Overheden en de Template Samenwerkingsovereenkomst tussen EZK en de desbetreffende aanbestedende dienst(en) vindt u op de website van RVO .

Een idee indienen

U kunt tot uiterlijk 30 juni 2020 uw voorstel of idee indienen, bij voorkeur per e-mail: . RVO zoekt passende ondersteuning bij voorstellen die na deze termijn (tot uiterlijk 1 december 2020) binnenkomen.

Voorstellen voor innovatiecompetities dienen te zijn uitgewerkt in het Startformulier voor overheden. RVO zal vervolgens contact met u opnemen.

02-06-2020 | Bron: PIANOo , RVO

< Stappenplan natuurinclusief bouwen | Ontwerpen en bouwen met Circulaire houtsystemen >