Nederland heeft nieuwe mechanismen nodig om het tekort aan financiering voor jonge circulaire ondernemingen terug te dringen

Nieuw onderzoek laat zien dat er een groot tekort is aan financiering voor nieuwe initiatieven in de circulaire economie, met name voor jonge ondernemingen. Uit interviews met stedelijke gemeenten, ondernemers, financiële instellingen en werkgroepen komt naar voren dat de financieringskloof vooral acuut is bij circulaire bedrijfsmodellen met een hoge toegevoegde waarde. Denk hierbij aan bedrijven die gericht zijn op reductie, hergebruik, renovatie en reparatie.

tekort aan financiering voor jonge circulaire ondernemingen

Ondernemers in deze sectoren van de circulaire economie hebben moeite om financiering te vinden, terwijl juist deze activiteiten potentieel de grootste bijdrage kunnen leveren aan efficiënt bronnengebruik en hoogwaardige werkgelegenheid in de steden. Uit onderzoek blijkt dat het realiseren van een circulaire economie in Nederland tot 2030 circa 200.000 nieuwe banen kan opleveren.

Cruciaal obstakel

In het artikel Financing Circular Economy Innovation in the Netherlands, geschreven door het Metabolic Institute met steun van de Goldschmeding Foundation, wordt een tekort aan systemische samenwerking genoemd als cruciaal obstakel voor circulaire innovatie. Het artikel doet aanbevelingen voor nieuwe methoden om de circulaire economie in Nederland te financieren.

“Met name gemengde financieringsinstrumenten kunnen helpen om de risico’s rond de circulaire economie te beheersen en private investeringen in de circulaire economie beter realiseerbaar te maken”, zei Seadna Quigley, Lead Circular Finance bij Metabolic.

Onvoldoende toegang in het financieringslandschap

Publiek-private samenwerking in de vorm van gemengde financiering verkleint de risico’s van circulaire investeringscategorieën door publieke of filantropische geldstromen te gebruiken om de markt te stimuleren, een proof-of-concept te leveren en kapitaal uit de private sector aan te trekken voor de circulaire economie.

“Maar een tekort aan financiering is niet het enige probleem voor ondernemers in de Nederlandse circulaire economie”, vertelt Liz Corbin, Directeur van het Metabolic Institute. “Ze hebben ook onvoldoende toegang tot experts en ze missen de benodigde kennis om hun weg te vinden in het financieringslandschap”.

Investeringsfonds

Om de huidige knelpunten op te lossen, wordt in het artikel voorgesteld om een missiegestuurd investeringsfonds en innovatie-ecosysteem op te richten dat impactbeleggers, filantropen en gemeentelijke overheden bijeenbrengt.

Veel Nederlandse steden kunnen bogen op indrukwekkende plannen voor de circulaire economie, maar gebrekkige toegang tot financiering is één van de grootste hindernissen voor de verwezenlijking van deze plannen.

Netwerken

Naast systemische impactinvesteringen en fondsenwerving wil het investeringsfonds een faciliterend ecosysteem vormen dat kapitaal, kennis en expertisenetwerken samenbrengt om ondernemers in de circulaire economie de benodigde financiële en niet-financiële middelen te verschaffen voor het opschalen van hun ondernemingen.

“Wij geloven dat financiering van circulaire ondernemers leidt tot innovatie en nieuwe werkgelegenheid in de circulaire economie. Maar financiering alléén is niet genoeg. We moeten op stadsniveau een supportsysteem voor ondernemers opzetten”, zo oppert Birgitta Kramer, Programmamanager Circulaire Economie bij de Goldschmeding Foundation. “Het circulaire innovatie-ecosysteem is een eerste stap om geldschieters, ondernemers en lokale overheden te begeleiden bij de samenwerking binnen deze aanpak”.

smart city and wireless communication network, abstract image visual, internet of things

Help dit initiatief te ontwikkelen

Nederlandse gemeentelijke en regionale overheden, financiële instellingen en werkgroepen voor de circulaire economie die belangstelling hebben om dit initiatief verder te helpen ontwikkelen, zijn van harte uitgenodigd om mee te werken.

Voor meer informatie, neem contact op met Cirkelstadpartner Metabolic: Kate Black: 06-555 750 83 of

< ‘Het gaat bij audits niet om de controle’ | Groen en digitaal de zomer tegemoet, zonder ‘dat wat niet meer genoemd mag worden’ >