Hoogwaardig hergebruik (2021)

De transitie naar een circulaire bouweconomie is in volle gang. De noodzaak voor deze transitie is duidelijk en er worden meer en meer initiatieven ontplooid om hier invulling aan te geven. Dat gebeurt op allerlei niveaus en door allerlei partijen, zowel overheid als marktpartijen, op een zeer breed speelveld van zowel de B&U-sector als de GWW-/infrasector. Alle bouwwerken, waarin bouwproducten en -materialen zijn/worden verwerkt, bestaand, nieuw te realiseren of te slopen, zijn relevant.

3 dingen die je moet meenemen uit dit paper:

  1. Recycling van grondstoffen is een mooie eerste stap, maar voor echte impact zullen we (ook) hele bouwproducten en bouwwerken moeten gaan hergebruiken. In de bebouwde omgeving onderscheiden we verschillende niveaus waarop grondstoffen verwerkt zijn. Alle niveaus, vanaf grondstoffen tot en met hele bouwwerken, zijn van belang om te komen tot optimaal hoogwaardig hergebruik.

  1. Een hoogwaardige voorraad aan bouwwerken (voor de Circulaire Economie) begint op de tekentafel. Zorg voor tijd en mogelijkheid om secundaire bouwproducten en -materialen hoogwaardig toe te passen en focus op de toekomstwaarde van alle toegepaste bouwproducten en -materialen.

  1. Om te komen tot het verbeteren van weten regelgeving en het wegnemen van (eventuele) belemmeringen voor hoogwaardig hergebruik, is inzicht in de vraag wat in welke regelgeving (Nederlands en Europees) moet veranderen van belang. Het faciliteren van mogelijkheden of richtlijnen etc., zodat voor 2e-hands bouwproducten en -materialen
    (uniforme) richtlijnen of normen opgesteld kunnen worden op basis waarvan kwaliteit en prestaties kunnen worden getoetst en aangetoond. Dat gaat over zowel wetgeving (Nederlands maar ook Europees) als technische regelgeving van Europa (CEN) t/m de beoordelingsrichtlijnen nodig voor certificering. De markt kan hiervoor input aanleveren.