Eindhoven start Eindhovense Regionale Circulaire Bouwstrategie

Eindhoven gloeide in de Dutch Design Week van de duurzame en toekomstige innovaties. Afgelopen maandag 24 oktober was daar een mooi voorbeeld van. Regio Eindhoven zette die dag een grote stap richting een meer circulaire bouwregio. Maar liefst 16 partijen ondertekenden namelijk het convenant ‘Eindhovense Regionale Circulaire Bouwstrategie’. Hiermee starten we een transitie die hard nodig is. Niet alleen om grip te krijgen op de grondstoffen die nodig zijn voor de bouwopgave in de regio, maar ook om het bestaande vastgoed en karakter van de regio verantwoord te onderhouden.

Cirkelstad heeft het convenant vormgegeven in samenwerking met Brink en Gemeente Eindhoven.
Wie het convenant ondertekent verbindt zich aan drie zaken:

 1. Het Nieuwe Normaal (hierna: HNN) adopteren we als gemeenschappelijke taal in circulariteit;
 2. We leveren één of meer projecten aan waarbij circulariteit een rol heeft, ter evaluatie en ter lering;
 3. We worden partner van Cirkelstad om zo het komend jaar een traject aan te gaan van minimaal 4 inhoudelijke bijeenkomsten. Deze zijn exclusief voor partners én bedrijven die het convenant hebben ondertekend.

Door samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers hier de komende tijd inhoudelijk mee aan de slag te gaan geven we circulariteit in regio Eindhoven verder vorm. We reiken handvatten aan om pragmatische en praktische stappen te ondernemen, voor zowel beginners als koplopers. Om te borgen dat het convenant niet slechts een document van afspraken is maar een samenwerking, geven we ook inkijk in onze visie in de aanpak, het programma en het proces.

Proces

Het convenant omvat niet alleen de bovenstaande afspraken, maar is ook een samenwerking voor een jaar waar een programma aan verbonden zit. Zo integreren we de circulaire principes en methodieken van HNN in de activiteiten van de verschillende organisaties. Stap voor stap. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben we hiervoor ook een proces ingericht om die integratie én koppeling op verschillende vlakken plaats te laten vinden. De eerste procesinrichting is een tweestromen aanpak:

Tweestromen aanpak

Tijdens de bijeenkomsten van het programma worden de onderdelen van HNN op verschillende niveaus belicht. We hebben immers een samenwerking met zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Dus we zullen op verschillende niveaus de onderdelen moeten behandelen; om zo zowel in uitvoering als in de wijze van uitvragen de stappen te kunnen maken. Om deze reden zetten we het proces en het programma in op twee niveaus, namelijk:

 1. Inzetten op verandering van de vraag;

  Het inzetten op de verandering  van de vraag zit op het strategisch en tactisch vlak. Vanuit de opdrachtgeverskant gaan we aan de slag om gezamenlijk te bepalen hoe we HNN in kunnen zetten als gemeenschappelijke taal en vervolgens als onderlegger voor aanbestedingen en uitvragen. Hiervoor wordt de input van de opdrachtnemers uit de verschillende sessies meegenomen; de markt kan immers vaak meer dan we denken en zo kunnen we realistische vragen en randvoorwaarden stellen. Tegelijk zullen we ook op bestuurlijk en strategisch opzoek gaan naar de integratie hiervan. Dit kan bijvoorbeeld de integratie zijn in het aanbestedingsproces van de woningbouwcorporaties en gemeente of het onderdeel beleid hierop afstemmen. Dit alles zal zich de komende tijd uit kristalliseren.

 2. Het bieden van ondersteuning en het delen van kennis in de toepassing in de praktijk.

  Vanuit dit onderdeel is de aanpak wat meer tactisch en operationeel van aard daar we aan de slag gaan om HNN toe te passen in projecten en hier tegelijkertijd inhoudelijke ondersteuning voor te bieden. Dit doen we door:
 • Projecten te toetsen op basis van HNN en reflecteren op de resultaten a.d.h.v. de uitgangspunten, maar ook: Hoe ging het nu daadwerkelijk in de praktijk?;
 • Een programma op te zetten waarin we de input uit de projecten bespreken en bij elke sessie, soms met een expert uit het veld, de diepte in gaan over verschillende thema’s om zo antwoorden en handvatten te bieden;
 • Hoe we de circulaire onderdelen borgen in de uitvoering.

Aanpak

Cirkelstad Eindhoven wil samen met gemeente Eindhoven, de woningbouwcorporaties en de regionale marktpartijen werk maken een gemeenschappelijke ‘circulaire taal’ en werken naar een nieuwe, gedragen norm met haalbare én ambitieuze prestaties in de gebouwde omgeving. Om dit traject procesmatig te doorlopen hanteren we een PDCA (Plan, Do, Check, Act) cyclus. Op deze manier komen we steeds een stapje verder en blijven we evalueren op de resultaten en hebben we ook hier een lerende aanpak. Wij weten ook nog niet alles, maar de praktijk zal uiteindelijk de nodige lessen leren. Door die koppeling te maken tussen uitvraag, evaluatie en praktijk kunnen we de verschillende onderdelen altijd kritisch bekijken en er onze lessen uit leren.

Sluit je aan

Ben je een bouw-, infra- of vastgoedpartij uit de Eindhovense regio? En wil je ook onderdeel worden van de regionale transitie waar inmiddels al 16 organisaties zich aan hebben verbonden?
Ondertekenen en lid worden kan nog steeds! Stuur een bericht naar .

Jeroen Adriaansen

Spinner Cirkelstad Eindhoven


06 831 662 44

< Column: Betontransplantatie | Stappen zetten op circulair gebied >