Infra Futurelabs

De bouw- en infrasector zijn groot verbruikers van primaire abiotische grondstoffen. Door een toenemende wereldbevolking en welvaart dreigen deze grondstoffen schaars te worden en verandert het klimaat. Willen we de mensheid in de toekomst blijven voorzien van voeding en noodzakelijke goederen én een menswaardig bestaan garanderen, dan moeten we fundamenteel anders omgaan met onze grondstoffen. We moeten toe naar een economie die voorziet in onze behoeften zonder uitputting van natuurlijke hulpbronnen en zonder negatieve impact op het milieu.

De circulaire economie biedt antwoord op deze grote uitdaging van de 21e eeuw. In een circulaire economie gaan we binnen de draagkracht van de aarde efficiënt en maatschappelijk verantwoord om met producten, materialen en hulpbronnen, zodat ook toekomstige generaties toegang tot materiële welvaart behouden. Grondstoffen worden daarbij steeds opnieuw gebruikt in een toepassing met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het milieu. De bouw- en infraeconomie is lineair en sterk belastend voor het milieu.

Voor een transitie naar een circulair systeem is het nodig om zowel overheden, ondernemer als overheidsinstellingen de handen in één te laten slaan. Dat doen we door samen te werken in het platform Infra Futurelabs. Infra Futurelabs is een initiatief van de Provincie Overijssel, Bouwend Nederland en Stichting Pioneering.

Het platform initieert, jaagt aan, organiseert, deelt kennis en geeft met Futurelabs concreet invulling aan vernieuwende handvaten, modellen, processen, producten en/of diensten waarmee het bereiken van de doelstellingen 2030 en 2050 stap voor stap dichterbij komt. Stichting Pioneering neemt het programmamanagement en de organisatie van dit platform op zich.

Infra Futurelabs

Wat doen we nou precies?

Met Infra Futurelabs organiseren we diverse praktijklabs. Binnen deze praktijklabs werken we samen met deelnemers voort uit de Triple Helix (overheid, ondernemers en onderwijs), aan innovatieve, ambitieuze en concrete resultaten die bijdragen aan de ontwikkeling van een circulair systeem.

Door deze samenwerking met de diverse deelnemers hebben we de vraag- en aanbodkant bij elkaar gebracht en kunnen we hier gezamenlijk ontwikkelingsstappen in zetten. We werken hier naast het experimenteren en innoveren met elkaar, ook aan het bewustzijn, de urgentie en het eigenaarschap ervan binnen de infrasector. De deelnemers zijn dan ook proactief en bereid om te investeren (geld, kennis, beschikbaarheid, samenwerken, transparantie, enz.) in de praktijklabs. Alle informatie en kennis worden in een galerij verzameld, zodat dit ook verder gedeeld kan worden!

Samen zijn we graag aan het experimenten en innoveren binnen diverse thema’s in de praktijklabs! Experimenteren en radicaal anders denken én doen. Thema’s waarbinnen wij aan de slag gaan zijn onder andere:

  • Duurzamer, maar niet duurder
  • Van ambitie en beleid naar uitvoering
  • Aanbesteden in een circulaire economie
  • Circulair ontwerpen
  • Materialenpaspoort
  • Materialenmarktplaats
  • Circulaire verdienmodellen
  • De circulaire human capital agenda

Samenwerken

Deelnemers van Stichting Pioneering die willen experimenteren met circulariteit in projecten en/of producten kunnen dit inbrengen. Stichting Pioneering ondersteunt deze initiatieven in het proces. Pioneering verbindt desgewenst ander overheden, ondernemingen en/of onderwijsinstellingen die helpen in de zoektocht circulaire en duurzame oplossingen. De opgedane ervaring en kennis wordt gedeeld en verder ontwikkeld binnen Infra Futurelabs.

Wil je met ons samenwerken in de praktijklabs? Stuur een mail naar .

Rapport

Onze pionier Jan Wienk (Weconnext en Stichting Pioneering) heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een onderzoeksrapport over circulariteit in de infra en de openbare ruimte. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens het webinar: ‘Samen maken we de cirkel rond’. Dit onderzoek heeft in de tweede helft van 2020 plaatsgevonden onder de 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en de Provincie Overijssel. Het rapport van dit onderzoek is hier te downloaden

< Beelen NEXT opent Circulaire Bouwhub Utrecht | Systeemgrenzen, op weg naar 100% circulair >