Gemeente Oldambt wil aardgasloze gebouwen

Aankondiging aanbesteding: Overheid als gecontroleerde proeftuin voor duurzame technologieën

Gemeente Oldambt wil zo veel mogelijk gemeentelijke panden – zoals kantoren, scholen, sportvoorzieningen en werkplaatsen – vóór 2030 van het aardgas af hebben. De gemeente zet daarvoor in september een uitdagende aanbesteding in de markt. Samen met een of meerdere partners wil Oldambt de komende 10 jaar op zoek gaan naar de beste alternatieven voor de bestaande aardgasaansluitingen. Daarnaast wil de gemeente positief bijdragen aan een betere wereld aan de hand van de VN Werelddoelen.

De uitdaging

De landelijke gemeente Oldambt zet o.a. met deze aanbesteding de negatieve ervaringen met aardgaswinning om in kansen. Vanaf het begin van de overeenkomst stelt de gemeente het begrote budget voor aardgas, elektriciteit, netwerkkosten en onderhoudskosten beschikbaar aan de nieuwe partner(s). Het gaat indicatief om 25 gebouwen en € 500.000 per jaar. De precieze getallen worden in een later stadium bekend gemaakt. De uitvoering moet binnen 10 jaar zijn gerealiseerd. Het contract loopt in beginsel tot 2050. Uitgangspunt is dat de begrote middelen tot 2050 beschikbaar gesteld worden aan de winnende inschrijver, zodat die kan investeren in alternatieve, duurzame vormen van verwarming, koeling, ventilatie en warmwatervoorzieningen. Marktpartijen worden uitgedaagd op hun visie, aanpak, vakmanschap en vaardigheden tot samenwerking en vernieuwing.

Door op deze manier aan te besteden, geven we de markt veel ruimte om kennis, ervaring en creativiteit in te brengen.” – Menno Visser, projectleider duurzaamheid gemeente Oldambt

Positieve invloed als leidraad

De aanbestedingsmethode die de gemeente gekozen heeft, is “Rapid Impact Contracting (RIC)” ontwikkeld door KplusV en mede begeleid door Onlanders. Deze methode helpt de gemeente bij het waarmaken van het verduurzamingsbeleid, het tegengaan van klimaatverandering, het verminderen van de CO2-uitstoot en draagt direct bij aan 4 van de 17 aan de werelddoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s):

  • SDG 7 – Betaalbare en schone energie
  • SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie
  • SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs
  • SDG 17 – Partnerschap

Deze SDG’s vormen een belangrijke basis om binnen de samenwerkingsovereenkomst continu ruimte voor verbetering in te bouwen. Zo kan er aldoor gebruik gemaakt worden van de laatste kennis, innovaties en techniek.

Zoals ik het zie is deze RIC-aanpak van de gemeente Oldambt, in combinatie met het langetermijnperspectief en het zonder meerkosten beschikbaar stellen van budgetten voor elektra, aardgas en technisch installatieonderhoud, een dijk van een kans voor iedere andere organisatie met maatschappelijk vastgoed om dit voorbeeld te volgen. Interessant dus voor gemeentes, provincies, waterschappen en andere overheden om deze aanbesteding goed in de gaten te houden!

– Erick Wuestman, adviseur innovatiegericht inkopen en circulaire economie bij KplusV

Werk in uitvoering

Voor de speerpunten in deze aanbesteding maakt de gemeente gebruik van ambities, gebaseerd op de bovengenoemde SDG’s. Deze ambities dienen als gunningscriteria. Na gunning worden beslissingen rondom de uitwerking genomen in lijn met deze SDG’s. Waarbij tijdens die uitwerking en in de jaren daarna aanhoudend wordt bekeken of de oplossing die is ontwikkeld op basis van één SDG, geen negatief effect heeft op een of meer van de andere SDG’s. Daarmee wil de gemeente onverwachte neveneffecten voorkomen of anders kunnen herstellen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Lange termijn denken en langdurige partnerschap

In deze onzekere tijden wil de gemeente zowel zekerheid als flexibiliteit bieden aan haar toekomstige partner(s). Daarom in beginsel een partnerschap tot 2050 waarbij de gemeente als gecontroleerde proeftuin kan dienen voor toepassingen van nieuwe en/of nog niet gevalideerd technologieën. Zolang, en dat geldt voor alle aanpassingen, de opdrachtnemer maar borgt dat de comfortbeleving en servicegraad richting de gebruikers er niet onder te leiden hebben. En met de prikkel om vaart te maken, want hoe sneller de gemeentelijke panden van het aardgas af zijn, des te langer de terugverdientijd op de investering.

Uitnodiging voor online marktontmoeting

Partijen met brede kennis en ervaring op gebied vanenergiebesparende, isolerende, energieleverende, kostenbesparende en/of verduurzamende oplossingen en kennis over en/of talent voor het aardgasloos maken van (maatschappelijk) vastgoed, zijn van harte uitgenodigd voor de online marktontmoeting op 23 juni 2020 van 13.00 tot 16.00 uur. Graag aanmelden via . Meer informatie over de aanbesteding staat in de vooraankondiging op Tenderned.

Meer informatie

Over Gemeente Oldambt

Oldambt is een fusiegemeente in Oost-Groningen met Winschoten als tweede winkelstad van de provincie. In 2001 is gestart met de aanleg van Blauwestad: een uniek project waarbij akkerland is omgebouwd tot een prachtig woongebied, omgeven door een groot meer en een zeldzaam mooi en karakteristiek natuurgebied. Oldambt werkt samen met inwoners en ondernemers om de gemeente nog aantrekkelijker te maken om er te wonen, te werken en te recreëren. Oldambt wil een duurzame gemeente zijn en actief bijdragen aan een schonere en gezondere leefomgeving. Met de eigen gebouwen wil de gemeente een voorbeeld zijn voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Contact: Menno Visser, mobiel: 0622142649, mail:

Over KplusV

Mensen en mogelijkheden verbinden. Daar is KplusV goed in. Zij laat publieke organisaties en bedrijven excelleren, zodat ze het beste uit zichzelf en elkaar halen. KplusV adviseurs staan voor slimme oplossingen die betekenisvol zijn voor maatschappij en opdrachtgevers. Op allerlei terreinen. Van ondernemerschap en financiering tot duurzaamheid en sociale infrastructuur. Denken, durven en doen maakt hen tot een ondernemend, innovatief kennisbedrijf.

Innovatie gericht inkopen door middel van de Rapid Circular Contracting methodiek (RCC) is een van de specialiteiten van KplusV. Hiermee wordt ambitieuze vraagontwikkeling gestimuleerd, die het voor aanbieders aantrekkelijk maakt om zich als innovatief koploper te profileren en spraakmakende projecten te kunnen realiseren. Deze RCC-aanpak is afgelopen jaren in uiteenlopende branches succesvol toegepast. De bij gemeente Oldambt ingezette RIC-aanpak is een doorontwikkeling van RCC, waarbij niet alleen naar circulaire economie wordt gekeken, maar naar alle aspecten waarop de Verenigde Naties meervoudige maatschappelijke meerwaarde gerealiseerd willen zien. Contact: Erick Wuestman, mobiel: 06-54 307183, mail:    

Over Onlanders

Samenwerken is de kern. Dat is de basisgedachte van waaruit Onlanders werkt. Zij richten zich op het verbeteren van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. En dat is nodig, de wereldeconomie verandert snel. Internationale verdragen zoals het klimaatakkoord van Parijs, het Klimaatakkoord en veranderende Europese regelgeving hebben een grote impact op hoe we Nederland organiseren. Het vraagt om slimme en flexibele samenwerking, en slim samenwerken is een kunst. Onlanders is gespecialiseerd in circulair aanbesteden en in contractmanagement. Contractmanagement binnen een partnerschap vraagt om een andere aanpak, niet boetes en verplichtingen staan centraal maar de samenwerking. Onlanders gebruikt hiervoor de “In Balans aanpak” die uitgaat van het aanpassen van het project-proces, de project-inhoud en het project-gedrag op de project-onzekerheid. Contact: Marleen van der Ziel, mobiel: 06-12677352, mail:

< Circulair Bouwen: hergebruik van bouwelementen | Cirkelstad Groningen is een feit >