Op weg naar een toonaangevend en duurzaam bedrijventerrein

Parkmanagement Waarderpolder is het aanspreekpunt voor bedrijvenpark Waarderpolder, het grootse bedrijventerrein van Haarlem. Het is een samenwerking tussen de ondernemersorganisatie Industriekring Haarlem en Gemeente Haarlem. Eind december loopt het Convenant Waarderpolder 2016-2020 af. De gemeente en de Industriekring Haarlem (IKH) hebben een nieuw convenant opgesteld voor de periode 2021 – 2025 voor verdere samenwerking. De focus voor de komende periode ligt op verduurzamen, intensiveren en innoveren.

Bron: Parkmanagement Waardepolder

Duurzaam en toonaangevend

Met het nieuwe convenant slaan we de weg in naar een duurzaam en toonaangevend bedrijventerrein. Hierbij richten we ons op economische groei en op het behouden, stimuleren en aantrekken van werkgelegenheid. Dat doen we door:

  • Verduurzamen: om de klimaatambities te behalen en de economie toekomstbestendig te maken. Dit doen we door het optimaal (her)gebruik van grondstoffen.
  • Intensiveren: anders omgaan met de bestaande ruimte. Dit doen we door te verdichten of door meervoudig ruimtegebruik.
  • Innoveren: innovatiekracht laten groeien om de proeftuinfunctie optimaal te benutten.

De gemeente en de IKH hebben nauw samengewerkt bij het opstellen van het convenant. Belangrijke bouwstenen voor het nieuwe convenant zijn de Economische visie Haarlem en het onderzoek van Stec Groep naar de toekomstige ontwikkeling van de Waarderpolder: ‘Op weg naar een toonaangevend en duurzaam bedrijventerrein’.

Samenwerking

Voor de uitvoering zetten we in op samenwerking. Het Hoogheemraadschap van Rijnland ondertekent het convenant op een aantal punten op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid.

Herstel Haarlemse economie

Met het Convenant Waarderpolder, de nota Aanpak van de gevolgen van de coronacrisis en het Economisch jaarplan Haarlem 2021, werken we gezamenlijk aan het herstel van de Haarlemse economie.

Een van de actiepunten voor de komende jaren is dat we bestaande private bedrijfslocaties willen vergroenen. Méér beplanting, bomen en ruimte voor het water om in de bodem door te dringen. Dat vraagt om goede afstemming. Welke delen van parkeerterreinen of openbare ruimte ruil je in voor groen en wateropvang? En wie investeert? Heb jij als partner van Cirkelstad tips, ervaring of adviezen hoe we bedrijven kunnen verleiden om hierin te investeren dan horen we dit graag. Reacties kunnen naar:

Lees hier meer over het convenant en de acties.

< Ultiem Circulair BouwLab project in Haarlem | Het Veerkwartier >