De ZonneWIJzer – Gelderse Gebiedsgids voor zonnevelden

De ZonneWIJzer is een handreiking vol met tips en aanbevelingen om tot een goed ontwerp voor een grond- of watergebonden zonneveld te komen. De ZonneWIJzer geeft handvatten voor een goede ruimtelijke inpassing, rekening houdend met landschappelijke en ecologische karakteristieken. Ook maakt de ZonneWIJzer mogelijke functiecombinaties inzichtelijk, zoals met agrarisch grondgebruik, waterberging of recreatie. De ZonneWIJzer doet geen uitspraak of en waar zonnevelden moeten worden ontwikkeld, maar brengt in beeld hoe zonnevelden een plek kunnen krijgen in het stedelijk gebied, langs de infrastructuur en in de verschillende landschappen van de Gelderse streken.

Uitgangspunt van de ZonneWIJzer is een integrale benadering van zonnevelden, gericht op behoud of ontwikkeling van de Gelderse (landschappelijke en ecologische) kwaliteiten. Voor landschappen waar het creëren van meerwaarde niet mogelijk is, geeft de ZonneWIJzer geen bouwstenen voor de inpassing van zonnevelden.

De ZonneWIJzer bestaat uit drie delen. Het deel ‘Techniek’ geeft achtergrondinformatie over de technische elementen en de variaties in opstellingen van zonnevelden. Het deel ‘Inpassing en inrichting’ reikt algemene bouwstenen aan voor landschappelijke inpassing en het creëren van ecologische meerwaarde en het beschrijft kansen voor meervoudig ruimtegebruik. Het deel ‘ZonneWIJzers’ geeft specifieke landschappelijke bouwstenen en ecologische principes voor inpassing van zonnevelden in de Gelderse landschappen.

Streekkaart
Voorbeelden van algemene bouwstenen
Voorbeelden van specifieke bouwstenen
< Kwetsbaar durven zijn! | Circulaire Woonwijk in Helmond >