Het Nieuwe Normaal is rijp voor het grote publiek

Standaardisatie en samenwerking komt in een stroomversnelling in Cirkelstadregio midden: ArnhemNijmegen – Regio Foodvalley. Het geheim van meedoen ontvouwt zich. Met de deelnemers aan HNN wordt de doorbraak bepaald – we begrijpen elkaar! Gewoon DOEN begint aanstekelijk te werken.

De doorkijk op hoe verandering ontstaat en beklijft begint te gloren aan de horizon. We nemen afscheid van het eindeloos praten en ergens iets van vinden. We zien inmiddels mooie uitkomsten van mensen die het gewoon doen! Die aansprekende uitkomsten werken als inspiratie en gaan viraal en zetten anderen aan tot actie. Met het zelf ervaren van hoe het ook kan, durven mensen binnen organisaties de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van veranderen ook echt aan de kaak te stellen. We hebben elkaar nodig en met het ophalen van ervaringen hebben we houvast gekregen hoe het ook kan en ook al gebeurt – En we noemen het: Het Nieuwe Normaal! Inmiddels is HNN 0.5 gepresenteerd.

Waarschuwing

Dit bericht is alleen voor echte doeners die kansen willen zien en bruggen willen slaan!

Principes

We hebben elkaar nodig en we zoeken elkaar op: Werkconferentie Circulaire Bouweconomie

We hebben houvast gevonden – met HNN hebben we  een gezamenlijke taal en standaard

Van inspiratie naar begrijpen naar implementatie

Het tijdperk van de steile leercurve en opschaling is daarmee aangebroken.

En het begint bij jezelf en vraagt een verandering van de hele organisatie!

Regio-update

En met dat Het Nieuwe Normaal landelijk breed wordt omarmd kunnen we regionaal en lokaal nu echt meters gaan maken. Met de woondeal in Gelderland kunnen we naast volume (#104.000 woningen) ook de kwaliteit gaan borgen van wat we gaan bouwen tot 2030. Met de zes regionale woondeals worden inmiddels afspraken gemaakt om aan de slag te gaan met Het Nieuwe Normaal. In de Groene Metropoolregio is aanvullend ingezet op de Circulair Impactladder (CI) voor nieuwbouw. De CI gaat gedetailleerd in op vier onderwerpen* uit HNN achterliggende informatie zichtbaar maken en gaat daarbij ook sturen op voortgang op deze thema’s in de tijd.

De eerste inzichten van de HNN/CI-evaluaties in de GMR – door Robert Mullink

  • Gemiddeld gebruik van 92% aan primaire grondstoffen bij de traditionele en conventionele bouw.
  • Het hoge percentage komt doordat er projecten zijn geëvalueerd die nu de DO-fase hebben. gepasseerd maar al acht jaar geleden zijn geïnitieerd – met nauwelijks focus op circulair bouwen
  • De betaalbaarheid en haalbaarheid is ondanks de keuze voor secundaire grondstoffen en/of biobased behaald.
  • Gemeentes zijn met de uitkomsten van de Circulair Impactladder en Het Nieuwe Normaal aan het werk gegaan om een eenduidig beleid te formuleren binnen de regio.
  • Er ontstaat meer samenwerking tussen de Circulaire regio en Groene Groei van de GMR op het onderdeel Conceptuele en Circulaire Bouw door het programma CCB. Door de meer intense samenwerking kunnen we meer invulling geven aan de vraag “hoe CCB toe te passen in de dagelijkse praktijk”. Dit is het begin van de versnelling voor duurzame bouw!

Op basis van de uitkomsten met 0 metingen/ evaluaties, zijn we samen met onze partner Volantis, de bouwontwikkelaars aan het begeleiden in kiezen voor secundaire grondstoffen/ materialen en/of biobased producten. Hierdoor stijgen de percentages significant. Gemiddeld van 8% naar 25% en meer.

* De vier onderwerpen van de CI zijn: materiaalgebruik (% hernieuwbaar, hergebruikt, gerecycled), hergebruikpotentie, losmaakbaarheid en toxiciteit.

De regio’s die al aan de slag gaan met Het Nieuwe Normaal/ CI

. Regio Foodvalley start met #10 evaluaties

. Regio Arnhem-Nijmegen / Groene Metropoolregio – start met #23+ evaluaties

Ook aan de slag met eigen gemeentelijke opgaven

Ook voor het eigen vastgoed- en infra-opgaven van de gemeenten is de belangstelling gewekt voor HNN. Starten met een ‘nulmeting’ gaat een solide vertrekpunt geven waar je staat als opdrachtgever en waar het verbeterpotentieel ligt. Dit is niet alleen van toepassing op nieuwbouw maar juist ook bij het verduurzamings-, groot onderhoud en transformatie opgaven

Ivo Meijer, Adviseur Circulaire Economie weet het kort samen te vatten: De tijd van vrijblijvendheid is in Arnhem voorbij. Dus, gaan we met de figuurlijke billen bloot en aan de slag! Het Nieuwe Normaal (HNN) is een prachtig instrument dat ons gaat helpen om meer circulair te bouwen. Het biedt een gemeenschappelijke taal en laat zien hoe we circulair bouwen meetbaar en inzichtelijk krijgen. Iedereen is voor een circulaire economie. Ongeacht je politieke voorkeur of je betrokkenheid bij het thema duurzaamheid, iedereen vindt het mooi. Lees het hele verhaal.

Regiodeal Arnhem-Nijmegen | gezonde groene groei

Het Rijk stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van belangrijke opgaven en verbetering van de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers (zgn. brede welvaart) in de regio Arnhem-Nijmegen. Het Rijk en de regio zetten met deze Regio Deal in op ‘Gezonde groene groei’ door oplossingen voor de grote en lastige opgaven in de zorg, woningbouw, economie en arbeidsmarkt.

Verder uitbouwen van Cirkelstad Community in de regio

Ook in de regio Arnhem Nijmegen gaat het mobiliseren van partners en kennisdelen en komen tot implementatie, wat centraal staat bij Cirkelstad, volop door in 2023. In de vele gesprekken met partners en aanstaande partners zijn tal van projecten en trajecten ter sprake gekomen die we o.a. dit jaar gaan volgen met de HNN-evaluaties.

Aanstaande CoP Cirkelstad Arnhem

Op 06.04.2023 zijn we te gast bij de Gemeente Arnhem. De CoP staat in het teken van de thema’s en onderwerpen van het HNN en is tevens de kick-off van de #13 HNN evaluatie die op de rol staan in Arnhem.

Bijeenkomst is van 14:00 – 16:00 u. met aansluitend een borrel.

Wil je erbij zijn stuur een email naar

Aanstaande CoP Cirkelstad Nijmegen

Op 13.04.2023 zijn we te gast bij Van de Klok en we gaan ook op excursie op de projectlocatie Vijverhof**.

Bijeenkomst is van 14:00 – 16:00 u. met aansluitend een borrel.

Wil je erbij zijn stuur een email naar

** De project locatie Vijverhof is een bijzondere locatie, niet alleen qua ligging maar juist de metamorfose die het voormalige woonzorgcentrum ondergaat. Er is besloten niet te slopen, maar voor het strippen van het gebouw en vanaf het casco het gebouw weer op te bouwen. Er wordt gebruik gemaakt van een circulair bouwsysteem, een combinatie van zelfdragende HSB-gevels en het gebruik van het ClickBrick-systeem dat remontabel is. #hoedan: wat kunnen we leren van deze ambities in de praktijk.

Aanstaande CoP Regio Foodvalley | Werkplaats Bouw

Op 20.04.2023 zijn we te gast bij bureau BOOT in Veenendaal

Thema: #hoedan aan de slag met HNN – We gaan starten met #10 project-evaluaties

@wil jij je project HNN-evaluaren? Meld je dan alvast bij mij aan.

Bijeenkomst is van 09:00 – 11:00 u.

Wil je erbij zijn stuur een email naar

Inspiratie

(Ge)bouwen vanuit bodem en water door Dingeman Deijs en Paul Roncken

Bii de keuze voor nieuwe locaties voor woningbouw houden we in Nederland nog nauwelijks rekening met het bodem – en watersysteem en de gevolgen van klimaatverandering. Dat schrijft deltacommissaris Peter Glas op 8 december 2021 in zin tweede advies over woningbouw en klimaatadaptatie.

Er zijn naar schatting 820.000 nieuwe woningen gepland in gebieden die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Het gaat daarbij om overstroombare gebieden, gebieden met een slappe ondergrond of gebieden met een natte bodem. Hun kwetsbaarheid voor overstromingen, wateroverlast, bodemdaling, droogte en/of hitte zal door klimaatverandering toenemen. Daarnaast is architectuur niet meer lokaal geworteld. De bouwindustrie vervoert materialen en arbeid over grote afstanden en architecten werken overal in de wereld. In Nederland woont 60% van de mensen in een rijtjeshuis, verspreid over het hele land zien ze er allemaal hetzelfde uit.

De centrale vraag is:

Hoe verandert de architectuur van woningen of bijzondere maatschappelijke bouwwerken als bodem en water leidende principes worden? Hoe wordt jouw architectuur hierdoor toekomstbestendig en lokaal verankerd?

Nieuwsgierig geworden? Ik organiseer graag een lunchlezing hierover.

Wytze Kuijper

Spinner Cirkelstad Utrecht, Cirkelstad Amersfoort,
Cirkelstad Nijmegen, Cirkelstad Arnhem, Cirkelstad Producenten en leveranciers


06 229 685 68

< Gemeente Arnhem gaat aan de slag met circulaire doelen | Kansen voor ondernemers met subsidie Circulaire Ketenprojecten >