It’s our f***ing backyard*

Foto: ZOOOW! | building formats – Faculteit Geowetenschappen

Wie het geheel niet ziet, ziet het in zijn geheel niet

Regio update Utrecht e.o.

We zijn met z’n allen in een hele steile leercurve beland. Niet altijd vrijwillig aangezien we telkens worden overvallen door gebeurtenissen die we niet voor mogelijk hielden en waarbij we terugkijkend ons bewust worden dat we, ieder voor zich, hier een rol en daarmee ook verantwoordelijkheid hebben.

In de regio update van 31.10 2019 was de status quo: De wereld staat niet stil!

In de regio update van 24.10.2020 was de status quo: We hebben 10-talle jaren gewerkt aan onze welvaart zonder rekenschap te geven aan de gevolgen van ons handelen voor de toekomst. En die toekomst is nu aangebroken!

In de regio update van 31.10.2021 was de status quo: De perfecte storm  . . . . . het gaat werkelijk gebeuren!

Waar staan we nu voor aan de lat?

En toch zijn we, omdat er zoveel op ons afkomt, telkens bezig met de waan van de dag.

Dus hoe komen we voorbij aan de waan van de dag?  Waar het ooit begon met NIMBY – geen windmolens in je achtertuin, krijgen we er nu zonnepanelenvelden, wateroverlast, stikstof, CO2, PFAS, stijgende energieprijzen en hoge materiaalkosten, personeelsschaarste, een tekort aan (duurzame)woningen en omgekeerde vlaggen voor terug!

En Nielson weet het mooi te vangen in zijn songtekst GRIJS:

Alles is veranderd
Alles is hetzelfde
Alles is kapot
Alles doet het nog
Alles staat stil
Alles gaat door alles heen
Er is niets meer dat ik zeker weet 

Er is niets meer dat ik zeker weet. Of toch wel?

Met de Woondeals om regio afspraken te maken op kwantiteit is de kracht van koppelen een logische vervolgstap geworden op juist op kwaliteitsniveau te gaan acteren en in te gaan zien hoe we alle uitdagingen samen gaan brengen en inzichtelijk te maken wat dit maatschappelijk oplevert. De financiële schade stapelt zich namelijk aardig op. Het handboek ‘Bouwen voor de toekomst – Dat doen we samen’ staat boordevol voorbeelden van nieuwbouwprojecten in Nederland die laten zien dat het allemaal al kan.

Gemeente Amersfoort en Het Nieuwe Normaal

Als je het soms niet meer weet, kun je ook besluiten door te pakken en het leerproces gaan aanjagen. De opgave waar we nu voor staan is een projectenoverzicht van al uitgevoerde projecten te gaan maken die HNN-geëvalueerd gaan worden, om zo versneld van elkaar te kunnen gaan leren. Gemeente Amersfoort heeft het voortouw al genomen en er worden 10 evaluaties uitgevoerd die door de Gemeente worden gefinancierd. Op 01.12.2022, tijdens de CoP Cirkelstad Amersfoort, gaan we de inzichten met de regio delen.

Durf dus te vragen:

#hoeishetmet

En ondanks het soms even niet weten word je altijd weer blij verrast wat er om je heen allemaal al gebeurt. Tijd om een rondje langs de velden te doen hoe andere naar de uitdagende opgaven kijken.

#hoeishetmet Tim Bulters| Alliantie Cirkelregio Utrecht

De regio als motor van de transitie 

De circulaire economie gaat de hele maatschappij aan: overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners. Je hebt ze allemaal nodig, het gaat om de hele economie en dus om ons allemaal. In Utrecht werd in 2016 een start gemaakt met een regionale samenwerking. Verschillende organisaties met een interne doelstelling om bij te dragen aan de circulaire economie sloegen de handen ineen en vormden Cirkelregio Utrecht: een netwerk van professionals die inzien dat je samen verder komt dan los van elkaar.

Anno 2021 is de samenwerking vormgegeven in zes inhoudelijke coalities: bouw en demontage, circulaire gebiedsontwikkeling, ondernemerschap, monitoring, inkoop en het bestuurlijke netwerk. 

Enkele voorbeelden waar we trots op zijn: 

  • Na de gemeenteraadsverkiezingen worden weer nieuwe regionale ambassadeurs gevraagd om zich te binden aan Cirkelregio voor de komende vier jaar. Met deze bestuurders gaan we regelmatig op stap om circulaire voorbeelden te bekijken.
  • Bij circulair bouwen wordt gewerkt aan een convenant toekomstbestendig bouwen voor integraal duurzaam bouwen, dus energieneutraal, circulair én klimaatadaptief. Dit convenant wordt in september getekend. Doe je ook mee?
  • Bij circulair ondernemerschap hebben we het Servicepunt Circulair als regionaal steunpunt, organiseren we een netwerkbijeenkomst voor circulaire koplopers en werken aan het meten van circulair ondernemerschap.
  • Bij monitoring van de circulaire economie is deze prachtige monitoringstool ontwikkeld: https://www.monitorce.nl/provincieutrecht/#/

Genoeg mooie voorbeelden! De partners binnen Cirkelregio blijven constant samen op zoek naar hun eigen rol in de enorme maatschappelijke opgave die de transitie naar een circulaire economie is.

#hoeishetmet Kim Simons & Pim Kimenai | Provincie Utrecht

De provincie als nieuwe partner van Cirkelstad biedt een mooie wederzijdse versterking op in de regio. Toegang hebben tot informatie over circulariteit, in bijzonder over circulair bouwen met praktische tools en instrumenten enerzijds en echt in dialoog kunnen gaan met de interne organisatie van de provincie. Zo blijft de provincie ook goed aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen en kan er zo gewerkt gaan worden de komende periode aan de strategieontwikkeling als nadere uitwerking van de beleidsvisie.  

#hoeishetmet Simon de Ruig | draaijer+partners

Opdrachtgevers die te maken hebben met een huisvestingsvraagstuk en een bijdrage willen leveren aan duurzaamheid en circulariteit hebben vaak moeite om circulaire ambities concreet te maken. Draaijer+partners pakt, als nieuwe partner van Cirkelstad, de koe bij de hoorns: ze gaan Het Nieuwe Normaal – HNN 0.3 compliant maken voor onderwijsinstellingen. Tevens gaan ze de opleiding volgen om HNN-evaluator te worden.

#hoeishetmet Koen van der Hoorn | Universiteit Utrecht

Nog steeds is ‘circulair’ een belangrijk onderwerp binnen Universiteit Utrecht. Zowel binnen onderzoek en onderwijs als binnen de vele soorten ondersteunende diensten, zoals Vastgoed & Campus, en blijft er volop aandacht voor duurzaamheid. Denken vanuit ecosystemen is voor mij dan ook vanzelfsprekend. Ditzelfde geldt ook voor naastliggende gebouwen. Deze gebouwen en de ruimte daartussen voor ook weer een ecosysteem. Wat ons hierbij helpt is om de juiste personen bij elkaar te zoeken. Wat ik wel zie is dat we nog steeds tegen dingen aan blijven lopen die alleen maar opgelost kunnen worden vanuit het grotere plaatje. Die uitdagingen zitten nog steeds in (beschikbare en beschikbaar gestelde) tijd, vraag en aanbod, meetbaarheid, kennis van wat dit (alternatieve) mogelijkheden zijn, een continue veranderende (dynamische) markt, regelgeving en zéér zeker ook de relaties tussen en conflicten met andere transities en opgaven. Wat werkt: blijf het vertellen en neem mensen mee, waar mogelijk om dingen eens in het echt te zien. Circulair is geen theoretische aangelegenheid. Er zit veel kennis in de praktijk en de mensen die daar werken. Kortom: Kennis delen!

#hoeishetmet Thijs Aarden | Overmorgen

Voor ons bij Over Morgen is circulariteit een belangrijk thema. Steeds vaker is circulariteit een integraal onderdeel van duurzame gebiedsontwikkelingen en worden kansen voor hergebruik en biobased bouwen werkelijkheid. Bij Over Morgen werken we samen met opdrachtgevers aan circulaire gebiedsontwikkeling. Dit doen we van visie tot heel concreet in ontwerpfases. Van het opstellen van gebiedsvisies en concepten, tot communities of practice en het ontwikkelen van eigen circulaire proeftuinen. Tevens gaan we de opleiding volgen om HNN-evaluator te worden voor gebiedsontwikkeling.

#hoeishetmet Bas Slager | Repurpose

Nederland is een land dat altijd bouwt. Oude gebouwen maken ruimte voor nieuwe. Hierbij verspillen we waardevolle bouwproducten. Dit kan beter vindt Bas. Het is tijd dat hergebruik de normaalste zaak van de bouw wordt. Op 20 september vond de lancering van Materiaalscout plaats. MateriaalScout maakt herbruikbaar materiaal toegankelijk en toepasbaar in elk bouwproject. 

#hoeishetmet Willem Jan Landman | Circular Floating Districts

Binnen de opgave om in te spelen op de woningtekorten de borging om dit op basis van Het Nieuwe Normaal te gaan doen gaat Float nog weer een stapje verder door in te spelen op de kansen op het water. Circular Floating Districts is conceptontwikkelaar van woon-, werk- en recreatie omgevingen op het water. We bedenken toekomstbestendige en innovatieve circulaire drijvende woonconcepten.

Oog hebben voor wat er allemaal al gebeurt

Het zijn dus niet alleen de ‘problemen’ die zich in onze achtertuin manifesteren, het is juist het ondernemerschap, de willenschap om samen te werken en mensen die de grenzen verkennen en verleggen, wat ons het vertrouwen geeft dat juist die kleine stapjes het grote verschil gaan maken. De tijdgeest is verhelderd, confronterend en kansrijk.

Ben je erbij?

CoP Amersfoort

Op 04.10.2022 is de Cirkelstad Community of Practice bij Boersema Installatie Adviseurs.
Thema: Kijkje in de keuken van ambitie naar uitvoer en gebruik & Projectenkaart regio Amersfoort

Nog geen partner van Cirkelstad?

Meedoen is nog nooit zo makkelijk geweest! Ga naar aansluiten bij Cirkelstad.

Groet met willenschap als uitgangspunt ;-)

Wytze Kuijper

Spinner Cirkelstad Utrecht, Cirkelstad Amersfoort,
Cirkelstad Nijmegen, Cirkelstad Arnhem, Cirkelstad Producenten en leveranciers


06 229 685 68

Als het lukt om van moeten over te schakelen naar willen
– een cruciaal verschil –
ga je met sprongen vooruit!
Nanja van den Broek – Wereldrecordhouder Freediven

* De tentoonstelling It’s Our F***ing Backyard laat zien dat ontwerpers een belangrijk verschil kunnen maken: zij laten ons met vernieuwende experimenten of juist door terug te grijpen op lokale kennis radicaal anders naar materialen kijken en bieden ons design dat zowel verantwoord als esthetisch, comfortabel en bereikbaar is.

< Update Cirkelstad Haarlem Kennemerland | Circulair BZK in zicht 2022 – Over groen doen makkelijker maken >